Sprawozdanie

 

Nysa, dnia 10 marca 2014 r.
Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

za 2013 rok


Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.


I. Cele statutowe:

Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych i samotnych.

Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z placówek oświatowych. W I półroczu przygotowywaliśmy posiłki do Przedszkola i 10 z Nysy, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Białej Nyskiej, Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie, Szkoły Stowarzyszeniowej Nasza Lipowa i Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice.

W II półroczu z naszych usług zrezygnował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej Nyskiej, pozyskaliśmy natomiast Przedszkole nr 6 , Gimnazjum nr 3 i Przedszkole w Wierzbięcicach .


Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 16.00.

Liczba osób korzystających z Domu w 2013 roku to około 213 osób. Średnia wieku emerytów w 2013 wyniosła 73,1.

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

 • potrzeba kontaktu i przynależności,

 • potrzeba użyteczności i uznania,

 • potrzeba niezależności,

 • potrzeba bezpieczeństwa,

 • potrzeba satysfakcji życiowej.


II. Kadra:

Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco:

 • kierownik,

 • główny księgowy,

 • intendent – magazynier,

 • instruktor terapii zajęciowej,

 • szef kuchni,

 • kucharki – 2 osoby ,

 • pomoc kuchenna

 • konserwator – kierowca ,

 • sprzątaczka .


W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione były osoby, które pomagały realizować bieżącą działalność Domu. Były to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni. W 2012 r. rozpoczęliśmy współpracę z Noclegownią. Osoby przebywające tam pomagają nam w małych remontach oraz w utrzymaniu porządku na posesji Domu.


III. Podjęte działania:

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży ( w 2013 r. wykonano 240 masaży) oraz gimnastyki dla osób bardziej sprawnych, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w trzech turach ( z gimnastyki korzysta ok 40 osób) . Prowadzona jest także gimnastyka dla osób mniej sprawnych , prowadzona jest ona 4 razy w tygodniu po 15 minut ( średnio z tej formy zajęć korzysta ok. 15 osób ). Można przeprowadzić kontrolę kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Prężnie działa grupa uprawiająca „nordic walking”.

Od marca ruszył cykl spotkań pod nazwa „ Kuferek Babuni ”, spotkania o różnej tematyce (zdrowia, urody, nowinek technicznych itp. ) odbywają się raz w miesiącu. Dbając o bezpieczeństwo seniorów cyklicznie organizujemy spotkania z Policją. Organizowane były także spotkania dla miłośników poezji . W grudniu ruszył cylkl spotkań pod nazwą „Seniorze nie bój się urzędu ”.

W okresie wiosenno – letnim organizowane są pikniki. Zorganizowaliśmy 4 pikniki. Pierwszy pod nazwą „Piknik Rodzinny ” dla mieszkańców Nysy, pozostałe dla emerytów pod nazwą „ Piknik Świętojański ”, „ Słońce w kapeluszu ” i „ Dzień pieczonego ziemniaka ”

Dużą popularnością cieszą się wycieczki krajoznawczo – przyrodnicze.

W 2013 r. Dzienny Dom Pobytu zorganizował wycieczki do ogrodu w Wojsławicach, do Ołomuńca, Skalnego Miasta i 3 wyjazdy na baseny siarkowe do Velkich Losin.

Pensjonariusze aktywnie uczestniczą w zabawach tanecznych, grach towarzyskich i piknikach.

Ważniejsze zorganizowane imprezy w 2013 roku to :

 • Spotkanie Noworoczne

 • Zabawa Karnawałowa

 • Walentynki,

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Dzień Kobiet,

 • Tłusty Czwartek,

 • Spotkanie z grupą teatralną „ Fantazja ”

 • Spotkanie Wielkanocne,

 • Marsz z okazji Europejskiego Dnia Solidarności

 • Dzień Matki,

 • Dzień Ojca,

 • Pikniki Rodzinny

 • Piknik Świętojański

 • Piknik Dzień Pieczonego Ziemniaka

 • Wieczór wspomnień

 • Dzień Otwarty

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Wigilia

 • Sylwester


IV. Dożywianie:

W 2013 r. z posiłków korzystało średnio – dziennie 65 emerytów i rencistów.

Dzienny Dom Pobytu wraz z Kuchnią CARITAS w Nysie wygrał, jako konsorcjum, przetarg na wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, koszt posiłku wynosił 7,50 zł. Dzienna średnia ilość podopiecznych OPS wyniosła 237 osób.

Koszt posiłku dla pensjonariuszy Domu wynosiła 8,00 zł.

Dziennie dla dzieci wydawaliśmy średnio około 311 posiłków (obiady, posiłek jednodaniowy – zupa lub II danie) oraz około 87 porcji śniadaniowych. Dziennie wydawano około 704 posiłków (szczegółowe dane w Załączniku Nr 1).


V. Inne działania i usługi:

Na bieżąco stażyści oraz studenci odbywający praktyki w DDP prowadzą kursy komputerowe dla pensjonariuszy, są to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe (komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.).


VI. Budżet Dziennego Domu Pobytu za 2013 rok


Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie w 2013 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny dochodów rozdz. 85202 890 000,00

- wpływy z usług § 0830 886 000,00

- wpływy z wynajmu § 0750 4 000,00

Dochody budżetowe - 933 998,14 co stanowi 104,94 % planu rocznego

W tym: wpływy z usług § 0830 932 667,80 105,27 %

wpływy z wynajmu § 0750 620,00 15,50 %

odsetki ING Bank Śląski § 0920 676,48

pozostałe odsetki § 0920 33,86

Budżet wydatków na 2013 r. zaplanowany został na poziomie 935 000,00 zł.

Budżet wydatków w 2013 r. zrealizowano w 92,18 % w następujących paragrafach :

paragraf wydatku plan roczny wykonanie % realizacji

3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 1 794,33 1 794,33 100,00

4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP 296 000,00 295996,93 100,00

4040 dodatk. wynagrdz. roczne. 23 925,00 23 925,00 100,00

4110 składki na bezp. społeczne 55 322,00 55 319,94 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 7 755,00 7 747,50 99,90

4170 wynagr.bezosobowe 3 675,00 3 675,00 100,00

4210 zakup mater.i wyposaż. 25 025,33 24 997,80 99,89

4220 zakup środków żywności 443 000,00 370 960,99 83,74

4240 zakup pom. nauk. dydakt.i książek 785,65,00 785,65 100,00

4260 zakup energii 43 900,00 42 955,71 97,85

4270 zakup usług remont. 4 875,59 4 858,68 99,65

4280 zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 9 590,09 9 514,82 99,22

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 575,85 575,85 100,00

4360 opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk 460,00 446,99 97,17

4370 opłaty z tyt. zakupu usług

telek. telef. stacjonarnej 1 372,79 1 372,79 100,00

4410 podróże służb. kraj. 320,00 299,20 93,50

4420 podróże służbowe zagraniczne 125,24 125,24 100,00

4430 różne opłaty i składki DDP 1 770,00 1 770,00 100,00

4440 odpis na ZFŚS 11 800,00 8 751,44 74,16

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 10,05 10,05 100,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 150,00 100,00

4520 opłaty na rzecz budżetów JST 1 224,00 1 224,00 100,00

4700 szkolenie pracowników niebędących

członkami korpusu . służb cywil. 795,00 795,00 100,00

……………………………………………………………………………………………………………….. 935 000,00 861 850,55 92,18

Dzienny Dom Pobytu w Nysie w 2013 r. wypracował 933 998,14 zł. dochodu, poniósł wydatki w wysokości 861 850,55.

W 2013 r. DDP wypracował więcej dochodów niż poniósł wydatków - o 72 147,59 zł.

2013 r. został zakończony kwotą należności za wyżywienie w wysokości 4 037,70, oraz kwotą nadpłaty za obiady w wysokości 1 414,50 zł .

Realizacja planu budżetowego w 2013 r. przebiegała prawidłowo. W związku ze wzrostem w pierwszym półroczu ilości obsługiwanych podopiecznych OPS w Nysie oraz dzieci korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach w czerwcu dokonano korekty planu budżetu dochodów i wydatków DDP na 2013 r. W drugim półroczu nastąpił jednak spadek ilości podopiecznych OPS o około 30 %, było to powodem niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zakup żywności.

Środki finansowe przeznaczone zostały głównie na płace pracowników i ich pochodne, zakup żywności , bieżące remonty, usuwanie usterek oraz na bieżącą działalność Domu. Pod koniec roku zakupiono małą patelnie elektryczną do kuchni ( na wymianę, ponieważ poprzednia ma 15 lat).


JAK BĘDZIESZ ODDAWAŁA KASCE TO NAPISZ ILE NIE WYKORZYSTALIŚMY KASY W 2013 R.


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 14.03.2014
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 14.03.2014. Odsłon 859, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony