Ogłoszenie o zamówieniu usługi - (wygasły...)

Nysa: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Przedszkoli, Żłobka, Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nysa.

Numer ogłoszenia: 62977 - 2008; data zamieszczenia: 28.03.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nysa – Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. (077) 4080598, fax (077) 4333856.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Przedszkoli, Żłobka, Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nysa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Przedszkoli, Żłobka, Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nysa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90111300-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.05.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy - Dz. U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy - Dz. U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655)


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :
1.oświadczenia na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3),
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3.zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - na formularzu oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nysa.tensoft.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2008 r.. godzina 10:00, miejsce: Gminny Zarząd Oświaty w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 219 (II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie

W załączeniu siwz.
powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Zawadzka-Czapko dnia 28.03.2008
Opublikowana przez Małgorzata Zawadzka-Czapko dnia 28.03.2008. Wygasa 09.04.2008. Odsłon 2671, Wersja 1
Początek strony