Akt notarialny

TEKST JEDNOLITY
                  
AKT  PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  NYSIE  W  JEDNOOSOBOWĄ  SPÓŁKĘ  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  GMINY  -  uwzględniający zmiany wprowadzone  następującymi aktami notarialnymi:
1.    AKT NOTARIALNY - z dnia 07.05.1998r. Rep. A 1119/98 , spisany przed notariuszem Hanną Przystup prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie. przy ul.Grodzka 19 ;
2.    AKT NOTARIALNY - z dnia 10.12.1998r. Rep. A 5903/98 , spisany przed notariuszem Stanisławem Zagórskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Grodkowie , przy ul. Rynek 1 ;
3.    AKT NOTARIALNY - z dnia 14.09.2000r. Rep. A 1642/00 , spisany przed notariuszem Wandą Pasierb-Rosińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul. M. Drzymały 3 ;
4.    AKT NOTARIALNY - z dnia 19.09.2000r. Rep. A 1683/00 ,spisany przed notariuszem  Wandą Pasierb-Rosińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul. M. Drzymały 3.
5.    AKT NOTARIALNY - z dnia 16.07.2001r. Rep.A nr 2817/01, spisany przed notariuszem Stanisławem Zagórskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Grodkowie, Rynek 1 ;
6.    AKT NOTARIALNY - z dnia 07.02.2002r. Rep.A nr 350/02, spisany przed notariuszem Hanną Przystup prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul. Księdza J.Kądziołki nr 6/2.
7.    AKT NOTARIALNY - z dnia 06.07.2004r. Rep.A nr 6862/04,spisany przed notariuszem Jolantą Klauzińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul. Biskupa Jarosława nr 1.
8.    AKT NOTARIALNY – z dnia 18.10.2006r. Rep.A Nr 9744/2006, spisany przed notariuszem Jolantą Klauzińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława nr 1.
9.    AKT NOTARIALNY – z dnia 06.04.2009r. Rep.A Nr 1100/2009, spisany przed notariuszem Wandą Pasierb- Rosińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul.Ks.J. Kądziołki nr 6/3.
10.    AKT NOTARIALNY – z dnia 14.12.2010r. Rep.A Nr 489/2010r. , spisany przed notariuszem Grażyną Horodyską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie przy ul. Tkackiej nr 1A/1U.
11.    AKT NOTARIALNY – z dnia 09.09.2011r. Rep.A Nr 2385/2011r. , spisany przed notariuszem Grażyną Horodyską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie przy ul. Tkackiej nr 1A/1U.
12.    AKT NOTARIALNY – z dnia  23.04.2013r. Rep.A Nr 973/2013r.,spisany przed notariuszem  Grażyną Horodyską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie przy ul. Tkackiej nr 1A/1U.


 
AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NYSIE W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY.    ----
§ 1. Stawiający zgodnie oświadczają , że działając w trybie i na zasadach określonych odnośnymi postanowieniami ustawy z dnia 13.07.1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Dz.U.Nr 51, poz. 298, z póź- niejszymi zmianami/, a w szczególności na mocy uprawnień określonych postanowieniami art.45 wymienionej ustawy, przekształcają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nysie w jednoosobową spółkę Gminy na zasadach określonych w niniejszym akcie zwanym umową spółki. -------------------------------------------------------------------------
I Postanowienia ogólne
§ 2.    Firma spółki będzie miała nazwę: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - „ EKOM " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nysie.----------------------------------------------------------------------------------
§ 3.   Siedzibą spółki jest miasto Nysa.--------------------------------------------------
§ 4.1. Założycielem spółki jest Gmina Nysa.    -----
  4.2. Spółka działa na podstawie postanowień kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 13.07.1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 51, poz.298 z późniejszymi zmianami/--------------------------------
§5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. -----------
  5.2.  Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć i powoływać własne przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, biura , itp. na zasadach określonych obowiązującym prawem.----------------------------------
  5.3.Strukturę organizacyjną spółki określa jej regulamin ustalony przez właściwy organ określony w niniejszym akcie.------------------------------------
§ 6. Czas trwania spółki nie jest ograniczony.    ------
§ 7. Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki dokonywane będą w dzienniku lokalnym Trybuna Opolska.------------------------------------------------------------
§ 8.1. Spółka powstaje w celu utrzymania i kontynuacji oraz rozwijania działalności / likwidowanego/ przekształcanego przedsiębiorstwa.------------
      2. Celem działania Spółki jest, między innymi, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Gminy związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym.-----------------------------------------------
 § 9. Spółka rozporządza majątkiem likwidowanego przedsiębiorstwa na zasadach określonych obowiązującym prawem oraz przez właściwy organ reprezentujący interesy Gminy Nysa.-----------------------------------------------
§ 10. Spółka jest następcą prawnym likwidowanego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przejmuje jego zobowiązania i wierzytelności oraz wstępuje we wszystkie jego prawa.------------------------------------------
II    Przedmiot działania przedsiębiorstwa spółki
§ 11.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------1) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),-------2) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-------------------------------------3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),------------------------                         4) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-------------------5) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),------------------------------6) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-------7) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),-8) demontaż wyrób zużytych (PKD 38.31.Z),------------------------------------------9) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),-----------------10) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-------------------------------------11) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),----------------------------------------------------------12) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),---------------------13) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),---------------------14) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-------------------------------------------------------------------------------15) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),-------16) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),------------------------------17) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),--------------------18) przygotowanie terenu pod budowę ( PKD 43.12.Z),----------------------------19) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),--------------------------------------------------------20) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),-------------------------------------------------------------------21) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),----------------------------------------22) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----23) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),------------------------------------------------------------------------------------24) pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 93.03.Z).---------------------------------
25) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)----------------------------------------------
   2. Podjęcie szczegółowej działalności objętej postanowieniami ust. 1 nastąpi w zakresie i na zasadach określonych obowiązującym prawem.--------------------

III Kapitał spółki
§12. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego tworzą kapitał własny spółki   
§13.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi   15.368.500,00  (piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 30.737 udziałów o wartości nominalnej po 500 (pięćset ) złotych  każdy udział .------------------------------------------------------------------------
  13.2.  Udziały są równe i niepodzielne.    --
  13.3. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 pkt 1 należą od chwili przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę do Gminy Nysa, która je obejmuje mocą niniejszego aktu.    ------
  13.4  Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----------------------------------
§14.  Pozostała część kapitału własnego spółki nie objęta kapitałem zakładowym stanowi kapitał zapasowy spółki.------------------------------------------------------
§15. Wszyscy wspólnicy mogą wnosić swoje udziały do spółki w formie pieniężnej lub aporcie wycenianym w/g cen rynkowych z dnia jego wnoszenia w zamian objętego / objętych/ udziału / udziałów/.    ------
§16.1. Udziały można nabywać, zbywać, obejmować lub zastawiać po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.---
  16.2. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy oraz pracownicy spółki.----------------------------------------------------
  16.3. W ciągu dwóch / 2 / lat licząc od daty uzyskania rejestracji przez spółkę, pracownikom przekształconego przedsiębiorstwa oprócz udziałów po cenach preferencyjnych o których mowa w § 17 przysługiwało będzie prawo nabycia na zasadach pierwszeństwa po cenach nominalnych udziałów od Gminy.------------------------------------------------------------------
  16.4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust.3 Wspólnik może swobodnie rozporządzać udziałami, jeżeli w terminie dwóch / 2/ miesięcy od powiadomienia spółki o zamiarze zbycia udziałów, żaden ze wspólników nie skorzysta z zasady pierwszeństwa, o której mowa w ust. 2.----------------------
  16.5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością ¾ (trzy czwarte) głosów Spółki obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.----------------------------------------------------------
  16.5a. Podwyższenie takie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku nie stanowi zmiany Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej
       w Nysie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy.--
  16.6.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, zgodnie z ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość i terminy wniesienia dopłat. Dopłaty mogą być oprocentowane lub nie oprocentowane stosownie do postanowień uchwały.----------------------------------------------------------------------------------
  16.6.2. Dopłaty zostaną zwrócone wspólnikom pod warunkiem,  że nie będą wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym  Spółki, stosownie do postanowień art. 179 § 1 kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------
  16.7.1. Wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika będącego osobą prawną wymaga postępowania układowego i zgody Rady Nadzorczej.---------------
  16.7.2. W przypadku wielkości następców prawnych po danym wspólniku Rada Nadzorcza wskaże następcę wstępującego w jego miejsce,--------------
  16.7.3. Spadkobierca wspólnika / osoby fizycznej/ nie będący małżonkiem może wstąpić do spółki za zgodą Rady Nadzorczej.-------------------------------
  16.7.4. W przypadku wielości spadkobierców po danym wspólniku Rada Nadzorcza wskaże następcę wstępującego w jego miejsce.----------------------
  16.8.1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego .----------------
  16.8.2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udział ma być umorzony, w drodze jego nabycia przez  Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.    -----
IV  Preferencyjny zakup udziałów

§ 17. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie przekształconego w jednoosobową Spółkę Gminy, mają prawo do nieodpłatnego nabycia do piętnastu procent (15%) udziałów Spółki na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz.U.nr 118, poz.561 ze zm.),    ----
V Władze spółki


§ 18. Władzami spółki są: ------------------------------------------------------------------
1)    Zgromadzenie Wspólników zwane w treści umowy Zgromadzeniem,---------------------------------------------------
2)    Rada Nadzorcza zwana w treści umowy Radą,    ---
3)    Zarząd. -----------------------------------------------------------------------
A.      ZGROMADZENIE
§ 19.1.Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.-------------------------------
  19.2.Wszyscy wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście, łącznie z pełnomocnikiem lub przez pełnomocnika z pełnomocnictwem na piśmie.-------------------------------------------------------------------------------
  19.3.1.W zgromadzeniu jeden udział odpowiada jednemu głosowi.    ------------
  19.3.2.Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.----
  19.3.3.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.--------------------------------------------------------------------------
  19.3.4.Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w określonym wyżej terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.----------------------------------------------------------------
  19.3.5.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź    też na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących 1/10/jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------
  19.3.6.Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje  Radzie  Nadzorczej   albo  samym  Wspólnikom  zgłaszającym wniosek.---------------------------------------------
  19.4.1.Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący minimum pięćdziesiąt procent / 50 % / kapitału zakładowego spółki , pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali powiadomieni na piśmie o Zgromadzeniu w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.------------------------------------
  19.4.2.W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołane prawidłowo Zgromadzenie w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość /wielkość/ reprezentowanego kapitału zakładowego.    ------------------------------------
§ 20.1.Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, jeżeli  wszyscy  Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.    -----
  20.2.Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na 14 /czternaście / dni przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy podać datę Zgromadzenia, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli Wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został właściwie zawiadomiony. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych.    --------
  20.3.Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowości będącej siedzibą spółki.    -------
§ 21.1.Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez kodeks spółek handlowych oraz umowę spółki.    -------
  21.2.W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:    -------
1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------
2)    podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, --------
3)    udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,    ---------
4)    podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń  o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,    -------
5)    podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------
6)    podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,    --------
7)    podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia udziału /udziałów/ w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego wspólnika, określenie przedmiotu wkładu /aportu/ oraz ilości i wysokości przyznanych w zamian udziałów przy zachowaniu zasad wyceny określonych w § 15 w związku z § 16. 5 umowy spółki,---------------
8)    uchwalanie zmian w umowie Spółki,    --------
9)    ustalanie zasad tworzenia, gospodarowania i likwidacji funduszy Spółki,    --------
10)    uchwalanie Regulaminów Zgromadzenia i Rady ,    --------
11)    podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia i zwrotu dopłat,-----------------------------------------------------------------------
12)    powoływanie i odwoływanie członków Rady,--------------------------
13)    uchwalanie wynagrodzeń i tantiem z zysku dla członków Rady,-----
14)    uchwalanie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki,    --
15)    podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalania ilości członków Rady Nadzorczej,------------------------------------------------------------

16)    Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,---------------
17)    Zgromadzenie może podejmować także uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd a nie wymienionych w pkt 1-16,    ---
18)    Podejmowania uchwał w sprawach połączenia i przekształcenia Spółki,--------------------------------------------------------------------------
19)    Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania i likwidacji Spółki,-------------------------------------------------------------------------
20)    Zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------------
  21.3.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w sprawach w których przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają innej ilości głosów.-----------------------------------------------------------------------------
  21.4.Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.-------
B.      RADA NADZORCZA

§ 22.1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej trzech lecz nie więcej niż pięciu Członków.--------------------------------------------------
    22.2.  Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o gospodarce komunalnej.----------------------------------------------------------------------
   22.3. Trzech członków powołuje Zgromadzenie  Wspólników spośród Wspólników, względnie spoza ich grona.-------------------------------------
   22.4. W przypadku utraty przez Spółkę statusu spółki jednoosobowej wszyscy członkowie Rady wybierani są przez Zgromadzenie, z
 zastrzeżeniem postanowień art. 17 ustawy o prywatyzacji     przedsiębiorstw państwowych.----------------------------------------------------
  22.5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, pierwszej Rady dwa lata.----
  22.6. Członek Rady wybrany w czasie trwania kadencji traci mandat z  upływem kadencji całej Rady.-----------------------------------------------------
  22.7 .W trakcie trwania kadencji członek może być w każdym czasie odwołany tylko przez organ który go powołał.-----------------------------------
§23.1. Rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności minimum połowy jej składu osobowego pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w trybie i na zasadach określonych w regulaminie.-----------------------------------------
  23.2. Uchwały Rady zapadają większością głosów.--------------------------------
  23.3. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.-----------------------------------------------------
  23.4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.-----------------------------------------------------
  23.5. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie minimum dwóch członków Rady.-----------------------------------
  23.6. Tryb działania Rady określa regulamin.----------------------------------------
§24.1. Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością spółki.-------------------------------------------------------------------
§24.2. W szczególności do właściwości Rady należy :-------------------------------
1)    Ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,--------------------------------------------------------------------
2)    Zatwierdzanie planów działalności Spółki,---------------------------------------------
3)    Składanie Zgromadzeniu corocznie sprawozdań ze swej działalności,---------
4)    Zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,----------------------
5)    Opiniowanie Regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki, a także jego zmian,    ----
6)    Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia, nabycia, objęcia lub zastawienia udziałów,    -----
7)    Ustalanie Regulaminu Zarządu wieloosobowego,    -----
8)    Podejmowanie uchwał w przedmiocie zaciągania przez Spółkę zobowiązań przekraczających w sumie kwotę stanowiącą pięćdziesiąt procent /50 %/ kapitału zakładowego Spółki. Suma wymieniona wyżej może zostać zmieniona uchwałą Zgromadzenia,    -------
9)    Podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia do Spółki innych osób lub przystąpienia Spółki do innych Spółek, względnie innych organizacji gospodarczych,-------------------------------------------------------------
10)    Rozpatrywanie wyników kontroli uprawnionych organów kontroli państwowej,--------------------------------------------------------------------------------
11)    Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,------------------------------------
12)    Kontrola z inicjatywy własnej lub na zlecenie Zgromadzenia działalności Spółki lub jej poszczególnych przedsięwzięć, względnie jednostek organizacyjnych,    ---------------------
13)    Ocena działalności Zarządu za rok gospodarczy i przedstawienie jej na piśmie Zgromadzeniu,--------------------------------------------------------------
14)    Opiniowanie spraw stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia,----------
15)    Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Zarządem członkami Zarządu,---------------------------------------------------------------------------------
16)    Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia na pisemny wniosek Zarządu,    ---
17)    Rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw o szczególnym znaczeniu dla Spółki niezastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia lub Rady,------------
18)    Wnioskowanie do Zgromadzenia rozpatrzenia i podjęcia uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki zastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia lub Rady,    -------------
19)    Rozpatrywanie skarg i zażaleń na Zarząd / Członków Zarządu/,---------------
20)    „skreślono”
21)    Powoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,------------------------------------------------------------------------------
   21a) Odwoływanie Członków Zarządu. ----------------------------------------------
22)     Ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu.-------------------------------------
23)    Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.-----------------------------------------------------------------
§ 25.1. Wyłącza się z zastrzeżeniem ust. 2 indywidualną kontrolę Spółki lub jej agend przez wspólnika lub wspólników.------------------------------------------
25.2.Wspólnik jednoosobowy zachowuje prawo kontroli spółki.------------------
C.      ZARZĄD
§ 26.1.Liczbę Członków Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu------------------------------------------------------
  26.2. Zarząd spółki stanowi organ wykonawczy spółki.-----------------------------
  26.2a. Kadencja członka Zarządu trwa lat 10 (dziesięć), a mandat każdego z nich wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.-------------------------------------
  26.3.Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, a mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.---------------------------------------------------
 26.3a. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, określonej w §26.2a, tylko z ważnych przyczyn, a w szczególności:--------------------------------------------------------------------------
a)    działania na szkodę Spółki,------------------------------------------------------
b)    naruszenia zakazu konkurencji wobec Spółki,-----------------------------
c)    nie wykonywania uchwał Zgromadzenia Wspólników,-------------------
d)    ukończenia przez Członka Zarządu Spółki 65 roku życia,----------------
e)    długotrwałej niezdolności do pracy przekraczającej okres pobierania przez Członka Zarządu zasiłku chorobowego,-----------------------------
f)    tymczasowego aresztowania lub skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.---------------
  26.4. Na Prezesa / Wiceprezesów- Członków / mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.---------------------------------------
§ 27. Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa podjąć uchwałę o ustanowieniu Zarządu wieloosobowego lub przywróceniu Zarządu jednoosobowego.-------------------------------------------------------------------
§ 28.1. Zarząd kieruje działalnością spółki zgodnie z przepisami prawa, umowy spółki, oraz regulaminami władz spółki.-------------------------------
  28.2. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz.    ----
  28.3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Spółki.    ----
  28.4. Przy Zarządzie jednoosobowym reprezentuje on spółkę oraz podejmuje decyzje samodzielnie.    ----
§ 29.   Działalność władz spółki normują: -----------------------------------------------

1)    kodeks spółek handlowych,    ---
2)    ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ,-------------
3)    akt przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę / umowa spółki/,---
4)    regulaminy władz spółki ustalające zasady wyborów członków Rady i Zarządu, ich odwoływania zwoływania posiedzeń , trybu i sposobu obradowania, podejmowania uchwał oraz dokumentowania działalności i obrad tych władz.    -----

 
VI   Gospodarka spółki

§ 30. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich .    ----
§ 31.  Rok obrachunkowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-------
§ 32.  Rachunkowość spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa .    ----
§ 33.1.Zarząd  Spółki w terminie określonym obowiązującymi przepisami zobowiązany jest sporządzić bilans , rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.    ----
  33.2. Zarząd spółki zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Zgromadzenie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych.    ----
§34.1. Spółka tworzy fundusz / kapitał/ zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych .    ----
  34.2. Spółka przeznacza co roku co najmniej pięć / 5 / procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego.    ----
  34.3. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on jedną drugą /1/2/ wysokości kapitału zakładowego,    ----
  34.4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.--------
§35.1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w kodeksie handlowym.    ----
  35.2.Likwidatorem spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.    ----
§36.1. Wartość udziałów w rozwiązywanej spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.------------
  36.2. Wspólnicy partycypują w podziale majątku lub pokryciu strat likwidowanej spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów .------------

§37.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w majątku nabytym przez spółkę, funduszy oraz kapitałów przez nią tworzonych proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym.    ----
  37.2. Uprawnienia wynikające z powyższego postanowienia wspólnik lub jego następca może zrealizować po wystąpieniu ze spółki w cenie zbywanych udziałów.    ----
  37.3. Spadkobiercy wspólnika nie wstępujący do spółki partycypują w podziale udziałów zmarłego wspólnika w majątku nabytym przez spółkę w sposób ustalony przez Sąd.    ----
§38.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającego z bilansu rocznego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Z ważnych powodów Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku do podziału za dany rok    ----
  38.2. Zgromadzenie może w drodze uchwały ustalić Regulamin podziału zysku oraz udziału w nim wspólników.    ----
§ 39.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------
VII   Postanowienia końcowe

§ 40.W skład pierwszego jednoosobowego Zarządu zostaje powołany Prezes Zarządu Stanisław Ostrowski zam. W Głuchołazach, ul. Szymona Koszyka nr 9/3.    ----
§ 41.W skład pierwszej Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zostają powołani:    ----
1/ Stanisław Rydzik - przedstawiciel załogi    ----------------------
2/ Anna Kisza - przedstawiciel załogi    ----
3/ Józef Kłodnicki--------------------------------------------------------------
4/ Michał Baziuk------------------------------------------------------------
5/ Ryszard Nosidlak----------------------------------------------------------
6/ Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz------------------------------------------
§ 42.Koszty związane z powstaniem i rejestracją spółki ponosi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nysie.    ----
§ 43. Wypisy tego aktu mogą być wydawane spółce oraz wspólnikom w dowolnej ilości.    ----
Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z § 69 ust. 3 i § 62 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994r./D. U. Nr 136, poz. 705/.-------------------
Pobrano wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991r. w sprawie taksy notarialnej / Dz. U. nr 33 poz. 146 z późniejszymi zmianami/ w kwocie pięćset złotych ( 500 zł) + 22 % VAT, tj. sto dziesięć złotych ( 110 zł).    ---------------------------
Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany.-------------------------------------------
Omówienie poprawek: na stronie dwunastej w wierszu ósmym od góry skreślono „ sześćset „ , a nadpisano „ sto „.    --
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jerzy Siarka dnia 07.03.2014
Opublikowana przez Jerzy Siarka dnia 07.03.2014. Odsłon 8370, Wersja 1drukuj
 
Początek strony