Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014

Rejestr wniosków 2014 rok pdf

Informacja przygotowana przez:
Pełnomocnika Burmistrza Nysy
do spraw informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
promocja(at)www.nysa.pl

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________


Wniosek IBP.1431.46.2014 z dnia 10 maja 2014 roku
Pytanie:
1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniższego wniosku do podległego ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Niniejszy wniosek przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy część ośrodków pomocy społecznej, nadzorowanych przez Gminy,  nie posiada elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie - przez Gminę - otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) wraz potwierdzeniem otrzymania niniejszego wniosku, wnosimy w trybie art. 244 §2 KPA, o zwrotne potwierdzenie przesłania - ex officio - przedmiotowego wniosku do nadzorowanego ośrodka pomocy społecznej. Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem nazwy ośrodka pomocy społecznej, nadzorowanego przez JST - wnosimy aby zostało o przekazanie wnioskodawcy - w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA  - potwierdzenie nie musi być sygnowane podpisem elektronicznym. 
----------- koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do Gminy ---------------
Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej - ośrodka pomocy społecznej
Dyrektor/Kierownik ośrodka pomocy społecznej - miejscowo właściwego dla Gminy:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 j.t. - dalej KPA), niniejszym (za pośrednictwem Gminy) wnosimy petycję-postulat do Kierownika ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej (dalej OPS rozumiane odpowiednio jako GOPS, MGOPS, MOPS, etc) w następującym przedmiocie:
§1a) Wnosimy o zaplanowanie w przyszłych latach, w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -  wydatków na narzędzia informatyczne (elektroniczne pomoce dydaktyczne) wspomagające działanie w tym obszarze - Pracowników OPS’ów, ewentualnie Pedagogów szkolnych. Uzasadnienie Petycji - Postulatu z §1a: Analizując gminne programy profilaktyki (…), zauważyliśmy że wydatki związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych na polu walki z patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii   - są na bardzo niskim poziomie w stosunku do innych konwencjonalnych wydatków - sic! - jakby a contrario programom typu „E-Administracja - Otwarty Urząd” - preferowanym np. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - vide: www.mac.gov.pl - informacje o wspieraniu e-comerce i e-administracji. Zatem biorąc pod uwagę powyższe, na mocy art. 28 i 29 KPA - wnosimy o dokonanie czynności związanej z wyżej zasygnalizowaną petycją, jako osoba prawna - ze względu na SWÓJ INTERES PRAWNY, a także jak nam się wydaje - korespondujący z nim obszar działania - Pro publico bono  - Interes osób uzależnionych.
§2) Ponadto prosimy o podanie, gdzie  w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198), opublikowano informacje o skutkach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozumieniu art. 4 index 1 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§3) Jaka kwota pochodząca z tytułu dochodów z opłat związanych z dyspozycjami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozostała niewydatkowana lub została wydatkowana na inne cele niż przedłożone w ww. ustawie - w 2013 r.
§3a) Jeśli odpowiedź na pytanie z §3 jest twierdząca, na mocy art. 61 Konstytucji PR, wnosimy o poinformowanie wnioskodawcy na jakie inne cele  przeznaczono środki pochodzące z ww. funduszu o którym mowa w §3 powyżej.
§4) Wnosimy o wyszczególnienie struktury przedmiotowych wydatków związanych z ww. planem, de facto wydatkowanych (wystarczy podać adresu URL w BIP Gminy lub OPS ) - gdzie znajduje się przedmiotowe wyszczególnienie.
§4a) Wnosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska Pracownika Urzędu, który w zakresie operacyjnym przygotowywał ww. plan - dotyczący 2013 r.
Odpowiedź z dnia 28.05:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 36 poz. 230 ) w Gminie Nysa realizowane są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok, który realizowany jest przez Urząd Miejski w Nysie. W związku z tym, odstąpiono od przekazania Państwa wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej. Bowiem, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 przytoczonej ustawy: „Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie”, w tym przypadku, w Gminie Nysa, realizacja GPPiRPA leży w gestii wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Nysie.
Odnosząc się do Państwa Wniosku:
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dany rok, jest przyjmowane i opiniowane przez merytoryczne komisje Rady Miejskiej, tut. Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
Poniżej link do wyciągu z protokołu wyżej wymienionych komisji w zakresie przyjęcia sprawozdania z realizacji GPPiRPA za 2013 rok:
link
link
W roku 2013 w ramach GPPiRPA nie wykorzystano środków w wysokości 516.764,05 zł. Niewykorzystane środki za 2013 rok, zasilą GPPiRPA na rok 2014.
Wyszczególnienie struktury wydatków związanych z planem (link do GPPiRPA na rok 2013):
link
link
link
Opracowaniem GPPiRPA zajmuje się Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie;
Katarzyna Godyń – Kierownik Biura
W załączeniu Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA za 2013 rok: pdf1 , pdf2

Wniosek IBP.1431.47.2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
Pytanie:
1. Ile kosztowała budowa windy w urzędzie miejskim?
2. Kiedy miał miejsce i ile kosztował remont pomieszczeń, w miejscu których zbudowano szyb windy?
3. Co zdecydowało o lokalizacji windy w miejscu, na którego remont wydano wcześniej środki finansowe z budżetu?
4. Gdzie w pierwotnej koncepcji remontu urzędu miejskiego, przewidywano windę?
5. Czy brano pod uwagę lokalizację windy od strony Chodowieckiego? Jeśli tak, to dlaczego nie zostało ono wybrane?
6. Ile kosztowała budowa windy w wieży ciśnień?
Odpowiedź z dnia 17.06:
jpg

Wniosek IBP.1431.48.2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
Pytanie:
Proszę o opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej rejestru umów cywilnoprawnych zawartych przez gminę z podaniem zleceniobiorcy, zakresu umowy, daty zawarcia i wartości zamówienia za lata 2012, 2013 i 2014.
Odpowiedź z dnia 18.06:
jpg

Wniosek IBP.1431.49.2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
Pytanie:
1. Czy Gmina posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż?
2. Jeśli posiada(dot. pkt 1) to kiedy odbędą się przetargi(prosimy dołaczyć informacje).
3. Czy gmina posiada własną strefę ekonomiczną lub strefę aktywności gospodarczej?
4. Jeśli posiada (dot. pkt 3) prosimy o dołączenie sprecyzowanych informacji dotyczących tych stref.
5. Jeśli gmina nie posiada ani gruntów ani stref, to czy ma w planach ich stworzenie?
6. Czy gmina chciałaby podjąć współpracę z dużym wykonawcą obiektów przemysłowych w celu pomocy potencjalnym inwestorom w realizacji inwestycji na terenie gminy?
7. Czy gmina chciałaby podjąć współpracę z dużym wykonawcą obiektów przemysłowych, w szczegolności w zakresie:
a) Stworzenia koncepcji możliwości wybudowania obiektów na danym terenie.
b) Ukazania potencjalnym inwestorom poziomu kosztów inwestycji na etapie koncepcji, która pomoże w wyborze wielkości obiektu wg możliwości finansowch iwestora.
c) Ukazania potencjalnym inwestorom możliwości finansowania inwestycji, w tym:
- kredyt bankowy
- leasing nieruchomości
- wynajem
- finansowanie przez (nazwa wnioskodawcy), w programie (nazwa programu wnioskodawcy)
8. Czy Gmina chciałaby zorganizować wraz z (nazwa wnioskodawcy) spotkanie dla potencjalnych Inwestorów dot. możliwości inwestowania w gminie, w tym prezentacje gminy, terenów inewstycyjnych, koncepcji architektonicznych, poziomu kosztów inwestycji?
9. Czy Gmina chciałaby umieścić informacje na temat swoich działek inwestycyjnych na stronie (nazwa wnioskodawcy) w dziale (nazwa działu wnioskodawcy), czyli w miejscu gdzie zgłaszają się potencjalni Inwestorzy szukający firmy budowlanej?
Odpowiedź z dnia 17.06:
jpg

Wniosek IBP.1431.50.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 23.06:
Przedmiotowa informacja podlega udostępnieniu na podstawie zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z dnia 26 listopada 2010r.). Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia, protokół lub załączniki do protokołu (oferty) udostępnia się na wniosek. Wobec powyższego nie mają tu zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek IBP.1431.51.2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 17.06:
1. od osób fizycznych (w tym prowadzące działalność gospodarczą) – 89,25%, od osób prawnych – 98,60%.
2. lipiec 2013 roku.
3. 3% osób fizycznych.
4. Gmina Nysa dokonuje analizy złożonych deklaracji z ewidencją podatku od nieruchomości, działalności gospodarczej oraz zestawieniem zużycia wody ze Spółki „AKWA”. Na podstawie analizy wysyła wezwania do złożenia deklaracji. Zaległości egzekwuje wysyłając upomnienia.

Wniosek IBP.1431.52.2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 13.06:
jpg

Wniosek IBP.1431.53.2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku
Pytanie:
1. Czy posiadają Państwo Strategię Rozwoju Gminy? Do którego roku?
2. Czy w wyżej wymienionej strategii wykorzystują Państwo możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020?
3. Na które priorytety chcą Państwo otrzymać dofinansowanie ze środków UE 2014-2020?
4. Czy spełniają Państwo relacje o których mowa w art.243 oraz art.244 ustawy o finansach publicznych?
5. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego jest zainteresowana pozyskaniem środków finansowych na rozwój i inwestycje? Czy planują Państwo emisję obligacji, które nie wliczają się do relacji o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych?
Odpowiedź z dnia 17.06:
jpg

Wniosek IBP.1431.54.2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam sięz prośbą o udostępnienie informacji dot. ofert złożonych na opracowanie projektu pn. „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów”, tj. nazwa oferenta, zaproponowana cena brutto oraz wykaz wykonanych usług spełniających wymagania w zaproszeniu z dnia 4 czerwca do składania przedmiotowych ofert.
Odpowiedź z dnia 23.06:
W załączeniu przesyłam notatkę z wyboru wykonawcy dla opracowania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasazerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów". jpg
Jednocześnie przekazuję wykaz usług dla złożonych ofert spełniających wymagania postępowania:
"BLUE OCEAN" - opracowanie dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Powiatu Brzeskiego,
"TOR" sp. z o.o. - opracowanie dla Gminy Tychy i miasta Inowrocław,
"TRAKO" - opracowanie dla Gminy Legnica i miasta Opole.

Wniosek IBP.1431.55.2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku

Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 27.06:
Przesyłano kserokopie: Umowa nr 2010/GKD/GK/21 z dnia 20 maja 2010 roku, Uzasadnienie wyliczenia poziomu rekompensaty, Kalkulacja rocznej rekompensaty 2011 rok, Kalkulacja rocznej rekompensaty 2012 rok, Kalkulacja rocznej rekompensaty 2013 rok, Kalkulacja rocznej rekompensaty 2014 rok.

Wniosek IBP.1431.56.2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku

Pytanie:
W jaki sposób naliczana jest jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego na terenie gminy? Czy wzrost wartości nieruchomości liczony jest od różnicy pomiędzy wartością nieruchomości sprzed uchwalenia planu oraz:a) wartością nieruchomości według stanu po uchwaleniu planu (ustalona opłata w jednakowej wysokości obowiązuje przez cały okres, w którym jest wymagalna)? b) wartością nieruchomości określoną na dzień sprzedaży nieruchomości (wysokość opłaty uzależniona jest od wartości nieruchomości na dzień sprzedaży i w związku z tym ulega zmianie w zależności od koniunktury rynkowej w zakresie cen nieruchomości)? Proszę o krótką odpowiedź wskazując metodę obliczenia "a" lub "b"
Odpowiedź z dnia 2.07:
Sposób został określony przez ustawodawcę w art. 36, 37 i 87 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647; ze zm.).

Wniosek IBP.1431.57.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

Pytanie:
jpg1   
Odpowiedź z dnia 4.07:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił w całości lub części trzy uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach od 2002-2014 następującymi orzeczeniami – wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu:
1. Sygn. akt II SA/Op 453/09 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
2. Sygn. akt II SA/Op 492/10 z dnia 24 marca 2011 r.
3. Sygn. akt II SA/Op 494/11 z dnia 12 czerwca 2012 r.
Ponadto informuję, iż żadna z uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wniosek IBP.1431.58.2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

Pytanie:
jpg1 , jpg2   
Odpowiedź z dnia 1.07:
1. Brak podstawy prawnej
2. Brak podstawy prawnej. Wniosek nie jest kierowany przez Straż Miejską za brak odesłanego oświadczenia lub za niestawiennictwo do siedziby Straży Miejskiej. Wniosek kierowany jest za niewskazanie osoby, która prowadziła pojazd w oznaczonym miejscu i czasie Art. 96 §3 KW.
3. Brak podstawy prawnej.
4. Urząd Miejski w Nysie nie posiada takiej informacji. Druki - formularze - oświadczenia są częścią oprogramowania, stanowiącego integralną część fotoradaru zakupionego w firmie LIFOR.
5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada takiej informacji. Druki - formularze - oświadczenia są częścią oprogramowania, stanowiącego integralną część fotoradaru zakupionego w firmie LIFOR.
6. Dostawca został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
7. Urządzenie przenośne MULTANOVA 6F, Nr 12-7-2800. Właścicielem jest Urząd Miejski w Nysie.
8. Za legalizację odpowiada firma LIFOR. Przeprowadza Okręgowy Urząd Miar w Katowicach.
9. Dostawca został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
10. Tak
11. Tak
12. Nie
13. Mandaty 2012 rok: 293.911,83 zł w tym z fotoradaru 228.336,51 zł; Mandaty 2013 rok: 165.529,97 zł w tym z fotoradaru 134.956,93 zł.
14. Zgoda na użycie nie jest wymagana.
15. Dokumenty o usytuowaniu urządzenia nie są wymagane.
W załączeniu przekazano plik kopii dokumentów, o które wnioskowano.

Wniosek IBP.1431.59.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku
Pytanie:
dotyczy koncepcji zagospodarowania strefy płatnego parkowania jpg  
Odpowiedź z dnia 7.07 i 15.07:
Nie. Urząd Miejski w Nysie nie posiada swojej "Koncepcji zagospodarowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w obszarze A i B określonym w Uchwałach Rady Miejskiej w Nysie nr XXIV /419/04  z dnia 25 maja 2004r., nr XXVI/457/04 z dnia 24 czerwca 2004r., nr VII/72/07 z dnia 30 marca 2007r., nr XXV/354/08 z dnia 26 września 2008r., obejmującej: sporządzenie bilansu miejsc postojowych, określenie ilości i sporządzenie planu rozmieszczenia parkomatów, wyszacowanie dochodowości miejsc postojowych z podaniem szacunkowych dochodów rocznych" i nie narzuca sposobu zagospodarowania strefy płatnego parkowania oferentom startujący w przetargu nieograniczonym na: "Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego-SPP na terenie miasta Nysa".
Opracowana indywidualnie przez oferenta Koncepcja posłużyła (po wygranym przetargu) w sporządzeniu projektu organizacji ruchu z oznakowaniem strefy, miejsc postojowych oraz wskazaniem  lokalizacji parkomatow obsługujących miejsca postojowe.
Załączono wnioskującemu 15 zeskanowanych stron Koncepcji Oferenta.

Wniosek IBP.1431.60.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku
Pytanie:
Proszę o informację nt. wykształcenia, doświadczenia zawodowego i awansów osób zatrudnionych na stanowiskach naczelników w Urzędzie Miejskim w Nysie, jak również burmistrza, zastępców, skarbnika i sekretarza miasta. 
Odpowiedź z dnia 15 lipca 2014 roku:
jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4

Wniosek IBP.1431.61.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku
Pytanie
:
1. W jaki sposób chroniony jest budynek urzędu miejskiego w Nysie w godzinach od 22 do 6 rano?
2. Czy rozważano wynajęcie agencji ochrony?
3. Czy i kiedy obiekt podlegał całodobowej ochronie, np. przez portiera? Jeśli tak, to dlaczego z niej zrezygnowano?
Odpowiedź z dnia 16 lipca 2014 roku:
1. Budynek urzędu miejskiego w Nysie w godzinach 22.00-6.00 chroniony jest przez Straż Miejską.
2. Tak.
3. Tak. Obiekt całodobowej ochronie przez portierów podlegał w soboty, niedziele i święta. W dni robocze natomiast w godzinach 16.00-8.00. Taki rozkład dozoru obowiązywał do 31 marca 2014r. Po tym terminie, ze względów organizacyjnych dokonano zmian w zakresie dozoru.

Wniosek IBP.1431.62.2014 z dnia 4 lipca 2014 roku
Pytanie
:
1. Proszę o udostępnienie rejestru umów cywilnoprawnych Urzędu Miejskiego w Nysie zawartych przez gminę z podaniem zleceniobiorcy, zakresu umowy, daty zawarcia i wartości zamówienia za lata 2012, 2013 i 2014.
2. Informację proszę przekazać w formie elektronicznej (w dowolnym pliku np. doc, odt, exl, pdf).
Odpowiedź z dnia 17 lipca 2014 roku:
W Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzone są ewidencje przez poszczególne wydziały/biura. W związku z powyższym w załączniku przesyłam 33 pliki zawierające rejestry/ewidencje umów cywilnoprawnych za lata 2012-2014.
Załączono wnioskującemu 33 pliki.

Wniosek IBP.1431.63.2014 z dnia 8 lipca 2014 roku
Pytanie
:
1) Jaką ilością drukarek, dysponuje Urząd   - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku? - Wnioskodawca prosi o szacunkowe określenie łącznej ilości sztuk drukarek będących w użytkowaniu jednostki.
2) Wnioskodawca wnosi o podanie - co najmniej dwóch najczęściej występujących - nazw producentów ww. oszacowanych drukarek
3) Wnosimy o dokonanie stosownego podziału i podanie szacunkowej ilości sztuk drukarek kolorowych i ilości sztuk drukarek czarno-białych będących w użytkowaniu jednostki i kwantyfikowanych zgodnie z §2 niniejszego wniosku.
4) Wnosimy o podanie nazw dostawców, u których Jednostka Samorządu Terytorialnego dokonywała zakupy rzeczonego sprzętu w ciągu ostatnich dwóch lat.
5) Wnosimy o podanie szacunkowego łącznego kosztu zakupu wkładów - w 2013 r. do oszacowanych w §2 drukarek.
6) Wnosimy o podanie nazw dostawców ww. wkładów oraz nazw producentów rzeczonych wkładów.
Odpowiedź z dnia 16 lipca 2014 roku:
1. 117 szt.
2. Hewlett Packard, Xerox
3. kolorowe: 9 szt., czarno-białe: 108 szt. 
4. X-blue Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 9/1, 48-304 Nysa.
5. 24.461,36 zł
6. Dostawcy: Przedsiębiorstwo Informatyczne B I T C O M P U T E R, ul. Chodowieckiego, 48-300 Nysa, DTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Północna 3, 31-331 Kraków, Technika Biurowa BOSSY, ul. Kościuszki 40, 44-217 Rybnik, AUDIPRINT Profesjonalne Zarządzanie Drukiem, ul. Jaworznicka 27a, 43-600 Jaworzno.
Producenci: Black Point S.A., ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 50-040 Kobierzyce, InterCom_plus, ul. Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz, DTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Północna 3, 31-331 Kraków.

Wniosek IBP.1431.64.2014 z dnia 8 lipca 2014 roku
Pytanie
:
Tworzenie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł przez jednostki gminne - uzupełnienie formularza.
Odpowiedź z dnia 15 lipca 2014 roku:
jpg1 , jpg2 .

Wniosek IBP.1431.65.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku

Pytanie:
(...) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji o wysokości stawek podatków od nieruchomości w gminie Nysa obowiązujących w 2014 roku.
Odpowiedź z dnia 14 lipca 2014 roku:
wszelkie informacje o jakie Pan wnioskuje znajdują się na stronach internetowych Urzędu.
BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: link
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Nysie: link

Wniosek IBP.1431.66.2014 z dnia 17 lipca 2014 roku
Pytanie:
Udostępnienie informacji dotyczących postępowań w zakresie czasowego odbioru zwierząt w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856) (dalej: „Ustawa o Ochronie Zwierząt”)
w latach 2012 i 2013.
Odpowiedź z dnia 28 lipca 2014 roku:
jpg

 

Wniosek IBP.1431.67.2014 z dnia 17 lipca 2014 roku
Pytanie:
Udostępnienie informacji dotyczących informacji w sprawie działek
o numerach: 1/20, 73/1 karta mapy 0005 oraz 71/8, 71/7 karta mapy 34
Odpowiedź
z dnia 29 lipca 2014 roku:
jpg

 
Wniosek IBP.1431.68.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku
Pytanie:
Pytanie przesłano w formie formularza do wypełnienia.
Odpowiedź z dnia 06.08:
Wypełniono formularz online. jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4

Wniosek IBP.1431.69.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 roku
Pytanie
:
Udostępnienie informacji dotyczących przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nysie w Rynku
Odpowiedź z dnia 06 sierpnia 2014 roku:
jpg

 

Wniosek IBP.1431.70.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 roku
Pytanie:
Udostępnienie informacji dotyczących szkoleń
Odpowiedź z dnia 06 sierpnia 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.71.2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
Pytanie:
Udostępnienie dokumentów (wgląd do oferty) dotyczących przetargu nieruchomości położonej w Nysie w Rynku.
Odpowiedź
z dnia 28 lipca 2014 roku:
Obecnie trwa część niejawna przetargu.

Wniosek IBP.1431.72.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź
z dnia 12 sierpnia 2014 roku:
Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Miejskim w Nysie, odbywa się zgodnie z zapisem w/w ustawy:
• obsługa osób niesłyszących, zgłaszających się osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie, odbywa się przy udziale pracowników urzędu, posługujących się Systemem Języka Migowego, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności w urzędzie lub w sytuacjach nagłych, na bieżąco,
• w holu urzędu, w Punkcie Informacyjnym, zamieszczona jest informacja dla osób niedosłyszących o sposobie załatwienia spraw w urzędzie,
• oznaczenie słowno-graficzne na terenie urzędu kierujące do stanowiska obsługi osób niesłyszących znajduje się przy wejściu do urzędu na tablicy informacyjnej,
• zgodnie z art. 3, pkt 5 powyższej ustawy, Urząd Miejski w Nysie udostępnia środki wspierające komunikowanie się osób niesłyszących poprzez:
  - korzystanie z poczty elektronicznej do każdego wydziału, który posiada opracowane procedury dla załatwiania sprawy drogą internetową,
  - przesyłanie wiadomości tekstowych drogą SMS i MMS na numery telefonów komórkowych urzędu, umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
  - na stronie internetowej urzędu podany jest numer faksu,
• nadzór nad pracownikami urzędu delegowanymi do bezpośrednich kontaktów z osobami niesłyszącymi sprawuje Sekretarz Miasta, działający w oparciu o zapis w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie.
Delegowani pracownicy byli uczestnikami szkolenia z zakresu:
1. Systemu Języka Migowego z elementami słownictwa medycznego na poziomie średnio zaawansowanym (KSS-2),
2. Systemu Języka Migowego z elementami słownictwa medycznego na poziomie podstawowym (KSS-1),
Szkolenie obejmowało informacje dotyczące systemu językowo – migowego w pracy z dorosłymi osobami głuchymi, rozszerzoną o słownictwo z zakresu medycyny i ratownictwa medycznego.
Ponadto Urząd Miejski ma możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi certyfikowanego pracownika Polskiego Związku Głuchych Oddział - Opolski.

Wniosek IBP.1431.73.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku
Pytanie:
Udostępnienie dokumentów (przykładowy) w zakresie podziału działki wraz z projektem podziału wydanym w latach 2012-2014 z terenu Gminy Nysa na potrzeby praktyk w zakresie szacowania nieruchomości.
Odpowiedź
z dnia 11 sierpnia 2014 roku:
Przesłano kserokopiejpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5

Wniosek IBP.1431.74.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku
Pytanie:
1. Proszę o podanie pełnych danych dotyczącą wykształcenia urzędników zajmujących kierownicze stanowiska w Urzędzie Miejskim w Nysie, tj. ukończonych uczelni wyższych, kierunku oraz specjalności (specjalizacji) studiów.
2. W jaki sposób Gmina Nysa realizuje Europejską karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym? Proszę podać przykłady.
3. Czy do jej wdrażania powołany został w urzędzie pełnomocnik? Jeśli tak, to kto nim został?
4. Proszę o udostępnienie kopii pisma z Głównego Urzędu Statystycznego (o którym mowa w wywiadzie z burmistrz Nysy opublikowanym na stronie internetowej urzędu), w którym ten informuje o stopie bezrobocia w Nysie na koniec 2013 r.
Odpowiedź
z dnia 20 sierpnia 2014 roku:
1.
W załączeniu tabela. jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 , jpg6
2.
Od przystąpienia Gminy Nysa do grona sygnatariuszy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, wielokrotnie popularyzowała ona w kraju i za granicą samą Kartę jak również obowiązki z niej wynikające w zakresie propagowania praw równościowych oraz realizacji zadań samorządu z uwzględnieniem tej problematyki.
Realizacja przez Gminę Nysa projektów współfinansowanych przez UE, przy których rozpatrywaniu, jako jedno z obowiązkowych kryteriów wskazuje się włączenie polityki równościowej, pozwala stwierdzić, iż wszystkie projekty realizowane w Gminie zarówno przez tut. Urząd jak i podległe mu jednostki przyczyniły się przestrzegania zasady równego traktowania, a tym samym poprawy sytuacji kobiet w Gminie – wymiernie zauważa się to w statystykach PUP, gdzie liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest zbliżona, m.in. dzięki wzmacnianiu pozycji kobiet na rynku pracy oraz w liczbie aktywnych kobiet w środowisku lokalnym, które z większym zaangażowaniem włączają się w działania samorządu i funkcjonujących w Gminie organizacji pozarządowych.
Ponadto zasada równości płci jest np. na bieżąco stosowana w procedurze naborów konkursowych na samorządowe stanowiska pracy.
Gmina Nysa od lat aktywnie współpracuje i wspiera działania NGO w ramach procedur konkursowych wynikających z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” w zakresie realizacji zadań publicznych. Dotyczy to zarówno sfery opieki społecznej, wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych, sportu, kultury, itp. We wszystkich tych działaniach jak i konkretnych projektach są zachowane zasady równości.
Polityka równości płci w Gminie Nysa jest standardem:
a) pomoc społeczna – brak zróżnicowania we wszystkich działaniach,
b) polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu – brak zróżnicowania we wszystkich działaniach, uczestnictwo w projekcie wynika z diagnozy również pod względem sytuacji kobiet i mężczyzn,
c) polityka kulturalna, kultura fizyczna i turystyka, stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów itp. – brak zróżnicowania we wszystkich działaniach,
d) polityka ochrony zdrowia itp. – brak zróżnicowania we wszystkich działaniach,
e) polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii społecznych – działania dotyczą głównie kobiet, bo ich szczególnie dotyka ten problem,
f) edukacja i infrastruktura edukacyjna – brak zróżnicowania we wszystkich działaniach.
W najbliższym czasie planowane jest ponowne przeprowadzenie diagnozy społecznej w zakresie analizy demograficznej, edukacji, rynku pracy, dostępu do usług, kultury i rekreacji z uwzględnieniem perspektywy równościowej. Diagnoza pozwoli na przystąpienie do opracowania Równościowego planu działania na kolejne lata.
3.
W Gminie Nysa zadania związane z wdrażaniem polityki równego traktowania w związku z podpisaniem przez Gminę Nysa Europejskiej Karty Równości Kobiet Mężczyzn w życiu lokalnym realizowane są w Biurze Polityki Społecznej przez Kierownika Katarzynę Godyń.
4.
W wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie informuję, iż "Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu na koniec 2013 roku bezrobocie w naszej gminie wynosiło 9,8 % i bezrobocie zmniejsza się". Nie ma tam informacji o „piśmie Głównego Urzędu Statystycznego o stopie bezrobocia w Nysie na koniec 2013r.”, o którego kopię Pan wnioskuje.
W załączeniu kopia pisma OBR-6110-71/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku. jpg
W celu uzyskania danych w zakresie stopy bezrobocia rejestrowanego, powinien Pan zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Opolu. 

Wniosek IBP.1431.75.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
Pytanie:
jpg1
jpg2
Odpowiedź
z dnia 17 września 2014 roku:
1.
2013 rok ilość: polecone z potwierdzeniem odbioru 32.533, polecone 2.869, zwykłe 4.673.
2014 rok I kwartał ilość: polecone z potwierdzeniem odbioru 11.778, polecone 622, zwykłe 1.516.
2014 rok II kwartał ilość: polecone z potwierdzeniem odbioru 9.768, polecone 673, zwykłe 4.417.
2.
2013 rok koszt: polecone z potwierdzeniem odbioru 18.6101,35 zł, polecone 10.969,85 zł, zwykłe 7.578,35 zł.
2014 rok I kwartał koszt: polecone z potwierdzeniem odbioru 71.004,90 zł, polecone 2.532,80 zł, zwykłe 2.543,35 zł.
2014 rok II kwartał koszt: polecone z potwierdzeniem odbioru 59.518,60 zł, polecone 2.826,60 zł, zwykłe 7.742,75 zł.
Skany faktur znajdują się w załącznikach: 2013 , 2014 I , 2014 II .
3.
2013 rok zwroty: koszt 6.269,75 zł, ilość 3.307.
2014 rok I kwartał zwroty: koszt 1.947,70 zł, ilość 912.
2014 rok II kwartał zwroty: koszt 2.411,60 zł, ilość 1.049.
4.
Zgodnie z umową aktualne ceny znajdują się na stronie www.poczta-polska.pl.
Skany umowy i aneksu znajdują się w załącznikach: Umowa , Aneks .
5.
Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na usługi pocztowe - nie przyjmuje ofert składanych w tym zakresie poza przetargiem.

Wniosek IBP.1431.76.2014 z dnia 1 września 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 16 września 2014 roku:
Zaproszenie do negocjacji pdf
Protokół postępowaniapdf

Wniosek IBP.1431.77.2014 z dnia 17 września 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 1 października 2014 roku:
jpg
Analiza wykonalności pdf  
Wykaz i oświadczenia wykonawcy pdf

Wniosek IBP.1431.78.2014 z dnia 17 września 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 22 września 2014 roku:
W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, iż to ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając odmienne rozwiązania w zakresie obejmującym zasady i tryb udostępniania informacji o prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne, stanowi lex specialis względem ustawy z 1996 r. o dostępie do informacji publicznej, a zatem w tym zakresie ma pierwszeństwo zastosowania (KIO/UZP 2782/10). W związku z powyższym wnioskowane informacje  podlegają udostępnieniu w oparciu o § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Jednak z uwagi na objętość wnioskowanych do udostępnienia dokumentów, uniemożliwiającą przesłanie ich na adres poczty elektronicznej,  Zamawiający informuje, iż dokumenty przedmiotowe udostępnione są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15 – Biuro Zamówień publicznych, w trakcie pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (§ 5 ust.4  cytowanego wyżej rozporządzenia).

Wniosek IBP.1431.79/PW1.2014 z dnia 22 września 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 26 września 2014 roku:
W odpowiedzi na wniosek przesyłam w załączeniu aktualny wykaz nazw ulic i adresów w postaci pliku GML. zip
Informuję o zmieszczonym na stronie internetowej www.nysa.pl "Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Nysa": http://nysa.e-mapa.net/ .

Wniosek IBP.1431.80.2014 z dnia 25 września 2014 roku
Pytanie:
1 kwota opłaty pobierana od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami, w tym dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny i nieselektywny, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2013;
2 kwota uzyskana z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy w roku 2013;
3 kwota uzyskana z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w roku 2013;
Odpowiedź z dnia 8 października 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.81.2014 z dnia 2 października 2014 roku
Pytanie:
Na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt. 2 lit. f, pkt 3 lit. b Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. - 2001.112.1198) wnosimy o udostępnienie Informacji publicznej w przedmiocie:
Podania wszystkich użytkowanych przez JST i opłacanych z publicznych środków -  służbowych numerów telefonów komórkowych wraz z nazwami stanowisk przypisanych danemu numerowi telefonu.
W szczególności - w trybie ww. ustawy - wnosimy o wyszczególnienie - numeru telefonu komórkowego przypisanego do Kierownika JST oraz do Sekretarza Gminy. (Wnioskodawca zaznacza, że pyta o nie o numery telefonów stacjonarnych - tylko o numery służbowych telefonów komórkowych)
Odpowiedź z dnia 2 października 2014 roku:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż spis kontaktów telefonicznych, łącznie z 11 służbowymi telefonami komórkowymi znajduje się na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Link: www.bip.nysa.pl

Wniosek IBP.1431.82.2014 z dnia 2 października 2014 roku
Pytanie:
jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 7 października 2014 roku:
Odpowiedzi udzielono na wniosku.

Wniosek IBP.1431.83.2014 z dnia 6 października 2014 roku
Pytanie:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach:
1 Proszę o podanie danych kontaktowych (adresu mailowego) osoby, która zajmuje się u Państwa w urzędzie udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
2 Z wykorzystaniem jakiego narzędzia Państwa urząd realizuje obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie? Czy jest to własny BIP, aplikacja na Ekoportalu-PDWD, INFOOS, a może jakieś inne narzędzie lub sposób?
Odpowiedź z dnia 10 października 2014 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
1 ros_rl3@www.nysa.pl
2 BIP Urzędu Miejskiego w Nysie

Wniosek IBP.1431.84.2014 z dnia 6 października 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 10 października 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.85.2014 z dnia 16 października 2014 roku
Pytanie:
1. Czy gmina posiada plany zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego zbiornika nyskiego i nabrzeży rzeki, leżących na jej terenie?
2. Czy planuje się na ww. terenach elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci?
3. Czy są plany budowy miejsc parkingowych wokół jeziora nyskiego, np. z przeznaczeniem dla wędkarzy?
4. Jeśli ww. sprawy nie są w gestii gminy, to czy wnioskowano do zarządcy terenów o budowę takich miejsc?
5. Czy gmina wie już, czy po remoncie zapory zbiornika umożliwiony będzie przez nią przejazd dla samochodów?
6. Czy gmina ma plan walki z zakwitami wód jeziora nyskiego, tym bardziej że dotychczasowe działania (aerator) nie przyniosły rezultatu?
Odpowiedź z dnia 21 października 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.86.2014 z dnia 17 października 2014 roku
Pytanie:
Czy Państwa etatowi pracownicy wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy obronności, sprawy obywatelskie itd.) w zakresie obowiązków służbowych wykonują również (w ramach tych samych etatów pracowniczych) zadania wynikające z zakresu ustawy o samorządzie gminnym? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
Odpowiedź z dnia 29 października 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.87.2014 z dnia 20 października 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 28 października 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.88.2014 z dnia 20 października 2014 roku
Pytanie:
Proszę o podanie liczby mieszkańców miasta Nysa w podziale na ulice.
Odpowiedź z dnia 23 października 2014 roku:
jpg , zalącznik1 , zalącznik2 , zalącznik3 , zalącznik4 , zalącznik5 , zalącznik6 , zalącznik7 , zalącznik8 , zalącznik9 , zalącznik10 , zalącznik11 , zalącznik12 , zalącznik13 , zalącznik14 , zalącznik15 , zalącznik16 , zalącznik17

Wniosek IBP.1431.89.2014 z dnia 29 października 2014 roku
Pytanie:
1. Podanie nazw firm / podmiotów, które na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), oraz ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz.U.Nr 113, poz. 984, z poźn. zm.) posiadają aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Jeśli to możliwe proszę o przesłanie w formie skanu w formie pliku pdf, kopii wydanych decyzji dla w/w zezwoleń.
Odpowiedź z dnia 3 listopada 2014 roku:
jpg , decyzja

Wniosek IBP.1431.90.2014 z dnia 2 listopada 2014 roku
Pytanie:
1. Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań, projektów lub inwestycji obejmujących wydatki na rozwiązania teleinformatyczne na rok 2015. Proszę o udostępnienie informacji publicznej w jak najszerszym zakresie z uwzględnieniem
zadań / potrzeb / wydatków:
a) ujętych w budżecie lub planie budżetu na rok 2015
b) przewidziane do realizacji w przyszłości i/lub zgłoszone do budżetu 2015
Proszę o podanie informacji zawierających :
- nazwy danych pozycji budżetowych lub zadań
- cel / opis / uzasadnienia zapotrzebowania dla danej pozycji budżetowej jeśli taki opis lub uzasadnienie istnieje.
- zakładany termin ich realizacji określony tak dokładnie jak to możliwe
- wielkość budżetu przewidzianego dla danej pozycji
Jeśli dany projekt składa się z etapów/pozycji szczegółowych - proszę o przedstawienie tych pozycji. Proszę o uwzględnienie w szczególności wydatków obejmujących:
a) oprogramowanie w tym między innymi systemy operacyjne, bazodanowe, oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie do backupu, antywirusowe i inne.
b) infrastrukturę teleinformatyczna w tym między innymi:
- urządzenia dostępowe (drukarki, komputery, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
- infrastrukturę informatyczną ( serwery, systemy dyskowe, urządzenia taśmowe, systemy zasilania awaryjnego, inną infrastrukturę),
- urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne),
- materiały eksploatacyjne
c) usługi w tym: (informatyczne, szkoleniowe, wdrożeniowe, projektowe z zakresu infrastruktury i oprogramowania)
d) utrzymanie w tym: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymaniowe dla infrastruktury i oprogramowania, rozbudowę obecnie użytkowanej infrastruktury.
2. Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zabudżetowanych lub planowanych projektów objętych dofinansowaniem EU lub innych zagranicznych środków pomocowych, których beneficjentem lub instytucją pośredniczącą / wdrażającą jest Podmiot a które obejmują swoim zakresem wydatki na rozwiązania i produkty teleinformatyczne (infrastruktura, oprogramowanie, usługi) opisane powyżej. Np. wydatki finansowane w ramach programów: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, oraz w ramach innych nie wymienionych funduszy i środków.
Odpowiedź z dnia 13 listopada 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.91.2014 z dnia 4 listopada 2014 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie wyników wyborów samorządowych do Rady Gminy Nysa w latach 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010. Informacje o okręgach wyborczych i zdobyte przez nie mandaty, frekwencja wyborcza, zarejestrowane komitety, kto dostał się do Rady Gminy, kandydaci na burmistrza oraz kto ile zdobył głosów.
Odpowiedź z dnia 12 listopada 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.92.2014 z dnia 4 listopada 2014 roku
Pytanie:
Czy do Państwa urzędu w okresie od 23 września 2014 r. do 6 października 2014 r. wpłynął mail z adresu (...), o tytule „Projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” lub zbliżonym, podpisany przez (...) i (...)?
- Jeśli nie, to czy mail spełniający warunek dotyczący podpisu wpłynął w innym terminie we wrześniu lub październiku lub z innego adresu o końcówce (...) z tym samym tytułem?
- Jeśli taki mail wpłynął (w dowolnym terminie) prosimy o jego kopię.
- Jeśli odpowiedzieliście Państwo na ankietę w mailu i posiadacie jej kopię, wnioskujemy o jej udostępnienie.
Odpowiedź z dnia 14 listopada 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.93.2014 z dnia 6 listopada 2014 roku
Pytanie:
Ilość wniosków o udzielenie informacji publicznej i o środowisku w latach 2009-2013.
Odpowiedź
z dnia 14 listopada 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.94.2014 z dnia 10 listopada 2014 roku
Pytanie:
1) Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego planuje w ciągu najbliższych dwóch lat -  ogłosić postępowanie w zakresie  zakupu nowoczesnego - wyspecjalizowanego parku maszynowego związanego z wykonywaniem zadań publicznych w obszarze dotyczącym utrzymania zieleni i oczyszczania Gminy/Miasta ? Wnioskodawca ma na myśli unowocześnienie i wymianę taboru związanego z usługami oczyszczania Gminy/Miasta - w celu zwiększenia uniwersalności stosowanego parku maszynowego, a co za tym idzie podniesienia jakości usług związanych z oczyszczaniem/odśnieżaniem Gminy/Miasta i ewentualnego zmniejszenia kosztów.
2) Czy Gmina/Miasto lub nadzorowane przez JST Jednostki Organizacyjne/Spółki Komunalne - użytkują (posiadają w swoim parku maszynowym) - nowoczesne i efektywne urządzenia służące do oczyszczania terenów Gminy/Miasta - typu - zamiatarka chodnikowo-uliczna, (uniwersalne maszyny do zamiatania/odśnieżania dróg), etc ?
3) Jaką kwotę wydatkowała Gmina/Miasto w 2013 r. w związku z wykonywaniem zadań związanych z odśnieżaniem dróg gminnych?
4) Jaką procentową wartość w stosunku do dochodów własnych gminy - stanowi ww. kwota wynikająca z odpowiedzi na pytanie z §1.3, scilicet iloraz kwoty wydatkowanej w związku z oczyszczaniem Gminy/Miasta w stosunku do kwoty dochodów własnych Gminy - podany w %.
Odpowiedź z dnia 14 listopada 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.95.2014 z dnia 5 listopada 2014 roku
Pytanie:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr UA-II-7331/85-84/96.
Odpowiedź
z dnia 19 listopada 2014 roku:
decyzja , aneks

Wniosek IBP.1431.96.2014 z dnia 19 listopada 2014 roku
Pytanie:
1. Czy to prawda, że w władze miasta przyznały w ostatnich dniach lub zamierzają w najbliższym czasie przyznać premię dla pracowników urzędu miejskiego?
2. Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnej daty przyznania premii.
3. Ile osób ją otrzymało (otrzyma), za co oraz na jaką łączną sumę?
4. Proszę o podanie funkcji nagrodzonych pracowników (naczelnicy, kierownicy, inspektorzy?)
Odpowiedź
z dnia 3 grudnia 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.97.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź
z dnia 12 grudnia 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.98.2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź
z dnia 12 grudnia 2014 roku:
jpg , protokół , rozstrzygnięcie

Wniosek IBP.1431.99.2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku
Pytanie:
1) Czy zarządzający podległą jednostką samorządu terytorialnego zamierzają bezpośrednio lub pośrednio (organizacjom pozarządowym) przeznaczyć środki na wsparcie zbiórki publicznej Fundacji WOŚP organizowanej w dniu 11 stycznia 2015 roku. Jeśli tak, to w jakiej kwocie?
2) Czy zarządzający podległą jednostką samorządu terytorialnego mają wiedzę, że WOŚP lekceważąc porządek prawny odmówiła Sądowi Rejonowemu w Złotoryi II Wydział Karny przekazania kopii ksiąg rachunkowych Fundacji i spółki powiązanej "Złoty Melon" i że prominentni przedstawiciele WOŚP, w ocenie Sądu, podawali nieprawdziwe informacje na temat finansowania i działania Fundacji?
3) Czy po zapoznaniu się z pełną treścią wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi zarządzający podległą jednostką samorządu terytorialnego zrezygnują z ewentualnego przeznaczenia środków na rzecz WOŚP, czy też pomimo pozyskanej wiedzy i zapoznania się z pełną treścią wyroku Sądu nadal zamierzają wspierać Fundację?
Odpowiedź
z dnia 23 grudnia 2014 roku:
jpg

Wniosek IBP.1431.100.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku
Pytanie:
"Proszę o skan dokumentów (wniosku o wydanie zgody na dysponowanie terenem gminy dla potrzeb realizacji rozbudowy kina Cinema N 3D). Proszę również o skan wydanej opinii wydziału architektury w tej sprawie."
Odpowiedź
z dnia 23 grudnia 2014 :
wniosek , załącznik , zgoda

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________
_______

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018. Odsłon 12143, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony