Burmistrz Miasta

Zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści:

„Obejmuję urząd Burmistrza Nysy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Burmistrz Nysy
Jolanta Barska

W dniu 05 grudnia 2006 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Nysie Jolanta Barska , która  została zgłoszona przez Forum Samorządowe 2002 i uzyskała 8339 głosów w wyborach (na 16259 oddanych, ważnych głosów) została uroczyście zaprzysiężona jako pierwsza w historii Burmistrzyni Nysy.
Po zaprzysiężeniu Burmistrzyni  powiedziała: "Zwycięstwo w demokratycznych, bezpośrednich wyborach, możliwość kierowania Urzędem Gminy, możliwość  reprezentowania mieszkańców, to dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Dziękuję Komitetowi Wyborczemu Forum Samorządowe 2002 z ramienia którego na stanowisko burmistrza kandydowałam. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swoje głosy. Dzisiaj rozpoczynam służbę na rzecz mieszkańców i Gminy. Ze swojej strony zapewniam , że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść. Sukces w zarządzaniu takim skomplikowanym organizmem, jakim jest Gmina zależy od zgodnej współpracy Burmistrza, Rady Miejskiej i społeczeństwa. Gratuluję Panom i Paniom Radnym V kadencji Rady Miejskiej i zachęcam do współpracy, bo wszytskim nam zależy na poprawieniu warunków i jakości życi amieszkańców, podnoszeniu rangi gminy i wszechstronnym jej rozwoju. Skończył się okres kampanii wyborczej, a wyniki pokazały, że mieszkańcy nie są zainteresowani walką polityczną. Przystąpmy do realizacji programów wyborczych, tego od nas oczekują wyborcy. Zapewniam, że do współpracy zaangażuję osoby o wysokich kwalifikacjach, nienagannej opinii, dające rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków. Niezwłocznie podejmę pracę nad wprowadzeniem w życie celów przedstawionych w moim programie wyborczym. Zachęcam do pracy nad rozwojem gospodarczym gminy w atmosferze wzajemnego poszanowania. Bądźmy dobrym przykładem dla młodego pokolenia i młodszych kolegów Radnych, bo to jak powiedział Jan Paweł II od młodzieży zależy następnych 1000 lat. "

Burmistrz jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miejskiej i kierując bieżącymi sprawami gminy.
W realizacji zadań pomagają wybrani przez niego zastępcy i pełnomocnicy.

 

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności :
1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
2) reprezentuje Gminę na zewnątrz,
3) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
4) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swoimi zastępcami i Sekretarzem, koordynuje ich działalność.
5) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) zawiera umowy o pracę z pracownikami samorządowymi oraz rozwiązuje z nimi umowy,
7) rozpatruje odwołania i sprzeciwy od kar porządkowych nakładanych przez bezpośredniego przełożonego pracownika samorządowego,
8) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników samorządowych mianowanych,
9) rozpatruje spory kompetencyjne między zastępcami,
10) w zakresie swoich zadań i kompetencji, wydaje zarządzenia a w przypadkach określonych przepisami także decyzje i postanowienia. 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.12.2006
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.12.2006. Odsłon 4753, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony