Majątek Gminy Nysa

 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2004r


Na mienie komunalne znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy oprócz gruntów składają się  także :

1. majątek ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego,
2. majątek pozostający w zarządzie innych jednostek gminnych:
-Targowisko Miejskie w Nysie
-Nyski Ośrodek Rekreacji z/s w Skorochowie,
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
-Dzienny Dom Pobytu w Nysie
3. mienie jednostek oświatowych:
-Gminny Zarząd Oświaty
- szkoły podstawowe, gimnazja ,żłobki,
4. Instytucje Kultury:
-Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie       
-Nyski Dom Kultury w Nysie

W  ewidencji księgowej - JEDNOSTKA- URZĄD MIEJSKI wartość mienia komunalnego
w łącznej wartości brutto wynosi  153 998 tys. w tym:

                                          tys.zł
1. GRUPA 0 -Grunty              22 516
2. GRUPA I - Budynki i lokale , w tym :        551 szt    63 732

Rodzaj        101 budynki przemysłowe              1         159
                102 budynki transportu                 35        567
                103 budynki handlowe i usługowe    3        142
                104 budynki magazynowe               2          6
                105  budynki  biurowe                    1        211
                106   zakł.opieki społecznej             1        119
                107 budynki oświaty, nauki kultury oraz
                 budynki sportowe                         21        2 819
                108 budynki gospodarcze                44        388
                109 inne budynki niemieszkalne        47        7 201
                110 budynki mieszkalne                  381       49 004
                121 lokale niemieszkalne                 3         119
                122 lokale mieszkalne                    12         297

3. GRUPA II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym :      57 043

Rodzaj      210 rurociągi i linie telekomunikacyjne
               oraz linie elektroenergetyczne           14    431
               211 rurociągi sieci rozdzielczej
               oraz lokalne linie rozdzielcze              133           5 150
              220 autostrady,drogi ekspresowe,
              ulice i drogi pozostałe                        139         15 957
              223 mosty, wiadukty, estakady,
              tunele przejścia nadziemne i podziemne 6            1 536
              225 melioracje podstawowe                 3            402
              290 budowle sportowe i rekreacyjne      29           788
              291 obiekty inżynierii lądowej i wodnej
             gdzie indziej nie sklasyfikowane             29           1 185


4. GRUPA od IV- VI -Maszyny i urządzenia techniczne     337  1 609

5. GRUPA  VII - środki transportowe           27   1 848
 
6. GRUPA VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości    1 573
i wyposażenie

7.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE dot.przede wszystkim zakupionych programów  komputerowych i licencji do tych programów oraz praw autorskich       139

8.INWESTYCJE- stan zawansowania /środki trwałe w budowie/        5 538 


WARTOŚĆ  UDZIAŁÓW   :

- w spółkach  komunalnych osób prawnych /spółka prawa handlowego/, w których Gmina
posiada 100 % kapitału zakładowego wynosiły 116 437 tys.zł/wg sprawozdań finansowych spółek  2004r / i dotyczy :

wartość kapitału zakładowego           w tys.zl
 
1.Nyska Energetyka Cieplna sp. z o.o
   ul. Jagiellońska 10 A                    23 196,5
   Nysa
 2.Miejski Zakład Komunikacji sp.z o.o
   ul.Piłsudskiego 59                       4 990,0     Nysa
3.Wodociagi i Kanalizacji  "AKWA" sp z o.o
   ul.AL.Polskiego 2                        63 124,0
   Nysa              
4.Nyski Zarząd Nieruchomościami sp z o.o
   ul.Ogrodowa 4                           17 758,0
   Nysa
5.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp zo.o     
   ul.Piłsudskiego 32                        7 368,5
   Nysa


 -Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna       77 610,0 
"INWEST - PARK" sp zo.o      
Wałbrzych ul. Uczniowska 21
wartość kapitału zakładowego posiadanego
przez Gminę  - 30,0 tj. 0,04%   

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.07.2005 13:08
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.07.2005 13:08. Odsłon 21180, Wersja 4