Majątek Gminy Nysa

Informacja o  stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r. doc

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2004r


Na mienie komunalne znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy oprócz gruntów składają się także :

1. majątek ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego,
2. majątek pozostający w zarządzie innych jednostek gminnych:
-Targowisko Miejskie w Nysie
-Nyski Ośrodek Rekreacji z/s w Skorochowie,
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
-Dzienny Dom Pobytu w Nysie
3. mienie jednostek oświatowych:
-Gminny Zarząd Oświaty
- szkoły podstawowe, gimnazja ,żłobki,
4. Instytucje Kultury:
-Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
-Nyski Dom Kultury w Nysie

W ewidencji księgowej - JEDNOSTKA- URZĄD MIEJSKI wartość mienia komunalnego
w łącznej wartości brutto wynosi 153 998 tys. w tym:

tys.zł
1. GRUPA 0 -Grunty 22 516
2. GRUPA I - Budynki i lokale , w tym : 551 szt 63 732

Rodzaj 101 budynki przemysłowe 1 159
102 budynki transportu 35 567
103 budynki handlowe i usługowe 3 142
104 budynki magazynowe 2 6
105 budynki biurowe 1 211
106 zakł.opieki społecznej 1 119
107 budynki oświaty, nauki kultury oraz
budynki sportowe 21 2 819
108 budynki gospodarcze 44 388
109 inne budynki niemieszkalne 47 7 201
110 budynki mieszkalne 381 49 004
121 lokale niemieszkalne 3 119
122 lokale mieszkalne 12 297

3. GRUPA II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym : 57 043

Rodzaj 210 rurociągi i linie telekomunikacyjne
oraz linie elektroenergetyczne 14 431
211 rurociągi sieci rozdzielczej
oraz lokalne linie rozdzielcze 133 5 150
220 autostrady,drogi ekspresowe,
ulice i drogi pozostałe 139 15 957
223 mosty, wiadukty, estakady,
tunele przejścia nadziemne i podziemne 6 1 536
225 melioracje podstawowe 3 402
290 budowle sportowe i rekreacyjne 29 788
291 obiekty inżynierii lądowej i wodnej
gdzie indziej nie sklasyfikowane 29 1 185


4. GRUPA od IV- VI -Maszyny i urządzenia techniczne 337 1 609

5. GRUPA VII - środki transportowe 27 1 848

6. GRUPA VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości 1 573
i wyposażenie

7.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE dot.przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz praw autorskich 139

8.INWESTYCJE- stan zawansowania /środki trwałe w budowie/ 5 538


WARTOŚĆ UDZIAŁÓW :

- w spółkach komunalnych osób prawnych /spółka prawa handlowego/, w których Gmina
posiada 100 % kapitału zakładowego wynosiły 116 437 tys.zł/wg sprawozdań finansowych spółek 2004r / i dotyczy :

wartość kapitału zakładowego w tys.zl

1.Nyska Energetyka Cieplna sp. z o.o
ul. Jagiellońska 10 A 23 196,5
Nysa
2.Miejski Zakład Komunikacji sp.z o.o
ul.Piłsudskiego 59 4 990,0 Nysa
3.Wodociagi i Kanalizacji "AKWA" sp z o.o
ul.AL.Polskiego 2 63 124,0
Nysa
4.Nyski Zarząd Nieruchomościami sp z o.o
ul.Ogrodowa 4 17 758,0
Nysa
5.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp zo.o
ul.Piłsudskiego 32 7 368,5
Nysa


-Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 77 610,0
"INWEST - PARK" sp zo.o
Wałbrzych ul. Uczniowska 21
wartość kapitału zakładowego posiadanego
przez Gminę - 30,0 tj. 0,04%

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.12.2006
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.12.2006. Odsłon 21180, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony