Komitet Rodzicielski

   

        Regulamin Rady Rodziców
przedszkola nr 9 w Nysie
[z dnia  11 września 2007 r.]

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1    


Rada Rodziców  Przedszkola nr 9 w Nysie działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz  Statutu  Przedszkola nr 9 w Nysie

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1.    „Szkole” lub „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole nr 9 w Nysie.
2.    „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 9 w Nysie
3.    „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 9 w Nysie
4.    „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola nr 9 w Nysie
5.    „Radzie Przedszkola” należy przez to rozumieć Radę przedszkola nr 9 w Nysie
6.    „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć organ prowadzący Przedszkole nr 9 w Nysie, to jest Urząd Gminy Nysa.
7.    „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Przedszkole nr 9 w Nysie, to jest

       Opolskiego Kuratora Oświaty.


      Rada Rodziców Przedszkola nr 9 w Nysie jest  reprezentantem rodziców dzieci  przedszkola.
     Siedzibą Rady jest budynek Przedszkola nr 9 w Nysie.

     Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Przedszkola nr 9 w Nysie, Radą Pedagogiczną,, ,    
     Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację 
      statutowych zadań Zespołu.

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców  Przedszkola nr 9 w Nysie.

§2    

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady,

nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnego.


ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH
§3    

1.    Rodzice uczniów przedszkola wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
1)    W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe

rodziców uczniów szkoły podstawowej i przedszkola.
2)    Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego

oddziału.
3)    W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4)    Wychowawca grupy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.
5)    Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:
a)    przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
b)    przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania
c)    nadzorowanie przebiegu głosowania
d)    obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej.
e)    ogłoszenie wyników głosowania.
6)    Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
7)    Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie

może być mniejsza niż trzech.
8)    Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
9)    W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
10)    Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
11)    Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
12)    Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
13)    Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
14)    Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.
2.    Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a

podpisany przez wychowawcę i członków wybranej rady oddziałowej w obecności rodziców.
3.    Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale,

na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W

czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
4.    Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie

przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie

podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Zespołu.
5.    Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wychowawca danej klasy przekazuje

Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
6.    Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
7.    Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady

Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
8.    Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada

oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w

Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkowstwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji

wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
                                                                                    §4    
1.    Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:
1)    ukończenia przedszkola  przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
2)    w związku z przeniesieniem dziecka do innej placówki, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
3)    zrzeczenia się członkostwa,
4)    niebrania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania

odpowiednio Rady lub rady oddziałowej,
5)    śmierci.
2.    Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia rada

oddziałowa.
3.    Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §8 ust. 8, a składu rady oddziałowej zgodnie z §8 ust. 3.  
 
                                                                      ROZDZIAŁ III
                                         CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY RODZICÓW
                                                                                    §5    
1.    Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Przedszkola
2.    Do zadań Rady należy w szczególności:
-    pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola,
-    współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola,
-    pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola,
-    udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych  Przedszkola ,
-    współpraca ze środowiskiem lokalnym,
-    udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
-    organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
-    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola zwłaszcza na działalność

wychowawczą i pozalekcyjną,
-    tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców z Przedszkolem.
-    współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady                       na szczeblu klasowym oraz

aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Przedszkola.
3.    Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)    programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do

uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie

treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c)    uchwalanie Regulaminu Rady,
2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola
3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
4.    Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w

sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
                                                                          ROZDZIAŁ IV
                        ORGANIZACJA RADY RODZICÓW I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY
                                                                                 §6    
1.    Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie:
-    Przewodniczący,
-    dwóch Zastępców Przewodniczącego (szkoła podstawowa i przedszkole),
-    dwóch Sekretarzy (szkoła podstawowa i przedszkole),.
2.    Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek:
a)    Przewodniczącego Rady Rodziców,
b)    trzech członków Zarządu Rady,
c)    pięciu członków Rady Rodziców.
3.    W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na
               
       tym samy posiedzeniu.

                                                                                    §7    
1.    Zadaniem Zarządu Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd

może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.
2.    Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie:
a)    zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 2 posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom.
b)    organizowanie pracy Zarządu Rady, w tym zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 6 jego

posiedzeń oraz prowadzenie obrad Zarządu Rady.
3.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jeden z jego zastępców.
§8    
1.    Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
2.    Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku w tej

sprawie przez:
1)    Dyrektora Zespołu
2)    organ prowadzący Zespół
3)    organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem
4)    trzech członków Zarządu Rady
5)    1/3 członków pełnego składu Rady.
3.    Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym.
4.    Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
5.    Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku

w tej sprawie przez:
1)    Dyrektora Zespołu
2)    trzech członków Zarządu Rady.
6.    O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed

planowanym terminem zebrania.
7.    W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 5, może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed

terminem zebrania.
8.    Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.
§9    
Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady lub Zarządu.
                                                                                      §10    
1.    Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje

przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2.    Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.
                                                                                      §11    
1.    Rada zatwierdza porządek zebrania.
2.    Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.
3.    Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w punkcie 2, członkowie Rady oraz Dyrektor Zespołu mogą zgłaszać propozycje

dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz

podczas tego samego zebrania.
4.    Propozycje poddawane są pod głosowanie Rady.
5.    Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady. Przepis zawarty w punkcie 3 zdanie drugie stosuje

się odpowiednio.
                                                                                       §12    
1.    Zebrania Rady są protokołowane przez jednego z Sekretarzy Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady obu sekretarzy

Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.
2.    Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:
1)    numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,
2)    stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
3)    listę nieobecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała

miejsce,
4)    zatwierdzony porządek obrad,
5)    przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
6)    podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.
3.    Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści
      
        protokołu.
4.    Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu.

      Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są  

      poddawane pod  głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.                                           
5.    Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi.
6.    Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.
                                                                                              §13    
1.    Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w §19, sporządzane są w formie

odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
2.    tytuł uchwały,
3.    podstawę prawną,
4.    tekst uchwały,
5.    podpis Przewodniczącego.
6.    Tytuł uchwały składa się z następujących części:
7.    oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
8.    daty podjęcia uchwały,
9.    możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
10.    Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery.

Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.
                                                                                          §14    
Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są w szczególności uchwały w sprawach:
1.    zatwierdzenia programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym

skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
2.    zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
3.    zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,
4.    wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
5.    wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
                                                                                        §15    
1.    W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.
2.    Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne
      osoby, z głosem doradczym.

                                                                                        §16    
Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w

przedmiotowej sprawie.
                                                                                       §17    
Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice

uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.
                                                                                        §18    
Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków

społeczności szkolnej lub istotne interesy Zespołu.
                                                                                       §19    
Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Przedszkola o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w

posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
                                                                                      §20    
Rada może współpracować z radami rodziców innych szkół.
                                                                                  ROZDZIAŁ V
                                                               DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY
                                                                                      §21    
Rada Rodziców może gromadzić  środki finansowe.

                                                                                      §22    
Rada Rodziców może wnioskować do Rady Przedszkola o wydatkowanie środków z funduszu Rady Przedszkola na określone cele związane

z działalnością statutową Przedszkola .
                                                                               ROZDZIAŁ VI
                                                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                                      §23    
Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek:
1.    Przewodniczącego Rady Rodziców,
2.    trzech członków Zarządu Rady,
3.    1/3 członków pełnego składu Rady
poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.
Nysa  11 września 2007 r.                Przewodniczący Rady Rodziców
                                                        Barbara Szewczak

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elżbieta Tęczar dnia 30.12.2010
Opublikowana przez Elżbieta Tęczar dnia 30.12.2010. Odsłon 8684, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony