Rada Pedagogiczna

 

RADA  PEDAGOGICZNA

§ 10

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie wszyscy nauczyciele szkoły.

1.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest  dyrektor szkoły.

2.       W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku dziennego tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego  -  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej :

1)  członkowie Rady Szkoły  nie będący nauczycielami

2)  przedstawiciele rodziców – trójki klasowe,

1)      inne osoby,  których obecność jest pożądana ze względu na temat posiedzenia.

3.      Przewodniczący Rady Szkoły, przedstawiciele rodziców oraz  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  mają prawo proponować dyrektorowi szkoły włączenie do porządku obrad Rady Pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienia im  udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów.

§ 11

1.       Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły.

2.       Informacje o terminie zebrania Rady i głównych punktach porządku obrad podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub  w książce zarządzeń dyrektora w zasadzie nie później niż na tydzień przed przewidywanym terminem zebrania.

3.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony.

4.       Na pisemny wniosek co najmniej  1/3  członków  Rady Pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zebranie Rady.  Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wnioski.  Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej musi zawierać  proponowany porządek obrad. 

5.      Zebrania organizuje się również z inicjatywy organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.

§ 12

1.       Porządek dzienny obrad Rady Pedagogicznej proponuje dyrektor szkoły.

2.       Prawo zgłaszania wniosków  na temat porządku dziennego mają członkowie Rady Pedagogicznej oraz zaproszeni goście. 

3.       Wniosek o zmianę   porządku obrad nie musi być głosowany, jeżeli zostanie zaakceptowany przez przewodniczącego i żaden z członków Rady nie zgłosi wniosku przeciwnego.

4.      O kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad decyduje przewodniczący.

Obrzędowość Rady Pedagogicznej SP 10 obejmuje:

1.       Przyjmowanie nowych członków Rady Pedagogicznej: przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia nowego pracownika pozostałym członkom rady na pierwszej radzie pedagogicznej lub na pierwszym spotkaniu po przyjęciu do pracy.

2.       Żegnanie nauczycieli odchodzących ze szkoły do innych miejsc pracy oraz pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę – dyrektor szkoły dziękuje za pracę i wręcza upominek w formie wybranej pozycji albumowej podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego lub spotkania rady pedagogicznej.

3.       Nagradzanie nauczycieli – podczas uroczystości pożegnania absolwentów oraz akademii z okazji Dnia Nauczyciela – dyrektor szkoły wręcza dyplom oraz nagrodę.

4.       Obchody dni świątecznych:

-          spotkanie bożonarodzeniowe w formie uroczystej rady pedagogicznej,

-          tłusty czwartek,

-          symboliczne dzielenie się jajkiem przed Wielkanocą,

-          spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet,

-          spotkanie towarzyskie lub ognisko z okazji zakończenia roku szkolnego,

-          wycieczka z okazji Dnia Nauczyciela (krótka jednodniowa),

5.      Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne obejmują co najmniej jeden wyjazd dłuższy (trzy dniowy) w roku szkolnym oraz dwie imprezy kulturalne np. kino, teatr, operetk

§ 13

1.       W celu obliczenia kworum oraz w przypadku wymienionym w § 11  pkt. 2  przyjmuje się, że ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli  zatrudnionych aktualnie w szkole bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych,  długoterminowych zwolnieniach lekarskich  itp.,  osoby te zachowują jednak prawo członków Rady Pedagogicznej.

2.       Obrady Rady Pedagogicznej są prawomocne przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby jej członków.

3.       Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.

4.       Rada wybiera ze swojego grona 3 – 5 osobową Komisję uchwał i wniosków,  której zadaniem jest :

1)      nadanie właściwej formy projektom uchwał Rady Pedagogicznej i zgłoszonych poprawek do uchwał,

2)      odnotowywanie podjętych uchwał i nadawanie im numerów porządkowych,

3)      zebranie wniosków zgłaszanych przez członków Rady Pedagogicznej,

4)      przedstawienie Radzie wniosków dotyczących  wykonania uchwał,

5)      pomoc przewodniczącemu w prowadzeniu zebrania, zwłaszcza w kwestiach związanych z właściwym uwzględnieniem wniosków i prawidłowym przeprowadzeniem głosowań.

5.       Protokolantów zebrania Rady Pedagogicznej wyznacza przewodniczący obrad.  Obowiązkiem protokolantów jest przedstawienie w rzetelny sposób treści obrad. 

6.       W protokole przedstawia się w skrótowej formie przebieg zebrania, w tym wypowiedzi uczestników, zgłaszane wnioski, podjęte uchwały,  wnioski głosowań, dane dotyczące klasyfikacji klas itp.

7.       Na końcu protokołu podaje się, sporządzony przez komisje uchwał i wniosków,  spis podjętych w czasie zebrania uchwał.

8.       Protokół wpisuje się do księgi protokołów niezwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od daty zebrania.  Każdy protokolant podpisuje część przez siebie protokołowaną oraz cały protokół.

9.       Księga protokołów jest stale do wglądu w sekretariacie szkoły.

10.   Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na następnym posiedzeniu.  Protokół uważa się za przyjęty w przypadku nie wniesienia do niego poprawek.

11.   Członkowie Rady mogą wnosić poprawki do protokołu  na piśmie lub ustnie.

12.  Decyzje o sprostowaniu protokołu Rada podejmuje  w drodze uchwały, na kolejnym posiedzeniu.

§ 14

Sposób podejmowania uchwał.

1.       Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością.

2.      Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  Decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się w drodze uchwały.

§ 15

1         Rada Pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

1.          Stałą komisją jest zespół doradczy.

2.         Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej  działalności szkoły.  Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swej pracy oraz formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

§ 16

1.       Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się w komisjach oddzielnych dla klas nauczania zintegrowanego i klas IV – VI.

2.       Wyniki komisji klasyfikacyjnych zatwierdza Rada Pedagogiczna.

3.      Decyzję o warunkowym promowaniu ucznia, promowaniu poza normalnym trybem lub indywidualnym toku nauki  Rada Pedagogiczna podejmuje na posiedzeniu plenarnym.

§ 17

1.        Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i  promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2.       Rada Pedagogiczna opiniuje :

1)    organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)    projekt planu finansowego szkoły,

3)    wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród,  odznaczeń  i  innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.       Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły  -  o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

4.       Rada Pedagogiczna pracuje wg  regulaminu  Rady Pedagogicznej SP – 10, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

5.      Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw,  które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 18

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do zaopiniowania Radzie Szkoły i Samorządowi Uczniowskiemu.

§ 19

1.       O sprawach wymagających opinii rady szkoły, rady rodziców  bądź  Samorządu Uczniowskiego dyrektor informuje przewodniczących tych organów.

2.       Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania sprawy przewodniczący właściwego organu nie wymienionego w  ust. 1  poinformuje dyrektora o uwagach i zastrzeżeniach  -  przyjmuje się, że organ ten zrezygnował z prawa do wyrażania opinii w przekazanej sprawie.

W przypadku sprawy szczególnie złożonej przewodniczący właściwego organu może wnioskować o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 .
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 21.11.2003
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 21.11.2003. Odsłon 988, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony