Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

§ 24

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły,  Radzie Pedagogicznej  oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  w  szczególności dotyczących  podstawowych praw uczniów,  takich jak :

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  i  stawianymi wymogami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowo – sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu szkolnego,

7)      prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela.

§ 25

Organ Samorządu Uczniowskiego.

1.       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,  a uczniowie poszczególnych oddziałów tworzą samorządy klasowe.

2.       Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie uczniów klasy,  a Samorządu Uczniowskiego  Konfederacja Przedstawicieli Samorządu Klasowego  z klas  IV – VI.

3.       Władzami wykonawczymi poszczególnych samorządów są ich rady.

4.       Konferencje Przedstawicieli Samorządów Klasowych:

1)    Konferencję Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwołuje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego,

2)    konferencja odbywa się przynajmniej raz w miesiącu,

3)    na wniosek przedstawicieli co najmniej pięciu klas zwołuje się nadzwyczajną Konferencję Przedstawicieli,

4)    obrady Konferencji Przedstawicieli są prawomocne przy obecności  co najmniej 1/2   ogólnej liczby jej członków  jeżeli reprezentowane jest co najmniej 2/3 klas,

5.       Samorząd Uczniowski

1)      w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą :  przewodniczący,  1 – 2 zastępców,  skarbnik,  1 – 2  członków,

2)      w pracach Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział także przewodniczący sekcji problemowych,

6.       Samorząd Klasowy:

1)      w skład Samorządu Klasowego wchodzą :  przewodniczący,  zastępca przewodniczącego  i  skarbnik.   Samorząd Klasowy może ustalić inny skład rady.

2)      trzej upoważnieni członkowie rady Samorządu Klasowego są równocześnie przedstawicielami klasy na Konferencję Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,

3)      Samorząd Klasowy może wybrać innych niż wymienieni w pkt. 2  przedstawicieli na konferencję.

§ 26

1.       Sposób podejmowania uchwał określają poszczególne organy Samorządu Uczniowskiego.

2.       Wychowawca klasy może zawiesić wykonanie uchwały samorządu klasowego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź szkoły.

3.       Od decyzji wychowawcy zawieszającej wykonanie uchwały samorząd klasowy może odwołać się do dyrektora szkoły.

4.      Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały Samorządu Szkolnego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów lub szkoły.

§ 27

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego:

1)    wybory rad Samorządu Klasowego odbywają się corocznie  przed końcem września,

2)    na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się wcześniejsze wybory przed upływem kadencji,

3)    sposób wyborów i skład rady określa zebranie uczniów klasy,

4)     wybory Rady Samorządu Szkolnego dokonuje corocznie przed końcem

 marca  Konferencja Przedstawicieli Samorządów Klasowych,

                   5)     na żądanie 2/3  uczestników Konferencji Przedstawicieli Samorządów

 Klasowych przeprowadza się wybory przed końcem kadencji.

§ 28

1.       Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym,  tajnym i powszechnym.

2.      Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 21.11.2003
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 21.11.2003. Odsłon 8978, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony