Regulamin pracy

R E G U L A M I N    P R A C Y  PRACOWNIKÓW

 SZKOŁY         PODSTAWOWEJ  NR 10

 

Na podstawie Ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustala się:

    

I.                   PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

§ 2

Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji

w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie.

 

II.                CZAS  PRACY 

§ 3

W placówce obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:

 

1.      40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc dla pracowników niepedagogicznych.

2.      administracja placówki rozpoczyna pracę o godz. 7 30

 

3.      pracowników pedagogicznych obowiązuje czas pracy wynikający z art. 42 Karty Nauczyciela, zgodnie z tygodniowy planem zajęć, przydziałem czynności i dyżurów

                                                                                                                                                                             

4.      rozkład czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi szkoły, a w szczególności początek i koniec pracy pracownika ustala dyrektor szkoły.

5.      praca w porze nocnej obejmuje pracę w godzinach od 22 00 do 6 00

 

III.               PORZĄDEK  PRACY

§ 4

 

Czas przybycia do pracy pracowników administracji i obsługi szkoły potwierdzony jest podpisem w liście obecności.

Pracownicy pedagogiczni potwierdzają swoją obecności poprzez zapis w dziennikach lekcyjnych.

 

 

 

§ 5

Obowiązkiem pracowników jest :

-         rzetelne i efektywne wykonywanie pracy

-         przestrzeganie czasu i porządku pracy

-         przestrzeganie regulaminu pracy

-         dokładne wykonywanie poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę

-         przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych

-         zachowanie tajemnicy służbowej

-         dbałość o mienie zakładu pracy

-         podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

-         przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

§ 6

                              

Obowiązkiem pracodawcy jest :

 -     przydział pracy pracownikom zgodnie z umową o pracę

-         organizowanie pracy pozwalające na wykorzystanie posiadanych przez prawnika

kwalifikacji

 -     zapewnienie właściwego i efektywnego wykorzystania czasu pracy

 -     zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

-         terminowa wypłata wynagrodzeń

-         stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy

 -     dostarczenie odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu pożarniczego

 -     udzielenie pomocy pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe

 -     bezstronną ocenę kwalifikacji i przydatności pracownika do pracy

-         zaznajamianie pracowników z zasadami systemu wynagradzania oraz innymi przepisami

obowiązującymi w zakładzie pracy, mającymi wpływ na wysokość wynagrodzeń i świadczeń pracowników

-         kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne

-         prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników

 -     zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami  BHP i p.poż.

-         zaspakajanie w miarę posiadanych środków, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników

 

§ 7

Pracownik ma prawo do:

1.      wynagrodzenia za pracę zgodnie z podpisaną umową

2.      urlopu zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela

3.      świadczeń socjalnych zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Kartą Nauczyciela oraz z regulaminem ZFŚS obowiązującym w placówce

§ 8

 

Pracodawca ma prawo do:

1.      wydawania pracownikom poleceń, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę,

2.      stosowania wobec pracowników kar porządkowych przewidzianych przepisami prawa pracy

3.      podejmowania wszelkich decyzji i czynności prawnych wynikających z przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki pracodawcy.

                                                                        

§ 9

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienia się do pracy, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę, podając przyczyny nieobecności oraz przewidywany okres jej trwania.

Zawiadomienie powinno być dostarczone osobiście przez pracownika lub inną osobę, telefonicznie albo drogą pocztową. Czynność tę należy dokonać nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

§ 10

Jeżeli przyczyna nieobecności w pracy jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidywania, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie uprzedzić o tym pracodawcę.

§ 11

Czas pracy powinien być wykorzystany wyłącznie na świadczeniu pracy. Samowolne wcześniejsze zakończenie pracy stanowi naruszenie – obowiązków pracownika.

§ 12

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, wielokrotne spóźnianie się, samowolne opuszczanie stanowiska pracy, a także stawianie się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywanie go w miejscu pracy stanowi szczególnie rażące naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

 

 

§ 13

Pracownicy mają obowiązek przeciwdziałania postępowaniu innych osób naruszających ustalony porządek lub bezpieczeństwo szkoły, oraz  niezwłocznie powiadomienia o takich zdarzeniach pracodawcy.

 

IV.              ODPWIDZIALNOŚĆ  ZA  NARUSZENIE  PORZĄDKU  I  DYSCYPLINY  PRACY

§ 14

Za naruszenie porządku i dyscypliny pracy uważa się :

-         złe i niedbałe wykonywanie pracy

-         nieprzybycie do pracy

-         spóźnianie się do pracy, samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia

-         przybycie do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

-         zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy

-         nieprzestrzeganie zasad BHP i p. poż.

-         niewykonanie poleceń przełożonych

-         nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej

§ 15

Za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy stosuje się kary porządkowe :

-         kara upomnienia

-         kara nagany

-         kara pieniężna

W stosunku do nauczycieli zastosowanie ma również art.76 Karty Nauczyciela

 

§ 16

Kary porządkowe wymienione w § 15 wymierza dyrektor.

§ 17

1.      Karę pieniężną dyrektor nie może zastosować po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 m-cy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2.      Dyrektor może wymierzyć karę po wysłuchaniu pracownika.

3.      Decyzję o wymierzeniu kary porządkowej wydaje się na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

4.      Ukarany pracownik ma prawo w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu, wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

 

 

V.                 NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

§ 18

 

1.      Za przejawianie inicjatyw pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia :

a)      gratyfikacja pieniężna

b)      awansowanie na wyższe stanowisko

Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

 

 

VI.              WYNAGRODZENIE  ZA  PRACĘ

§ 19

Terminy wpłaty wynagrodzeń :

1.  Nauczyciele :  

-         wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia, wypłaca się z                                      

      góry od dnia pierwszego danego miesiąca

-         wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek funkcyjny wypłaca się z dołu do ostatniego dnia miesiąca.

2.      Pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłaca się z dołu ostatniego dnia miesiąca.

§ 20

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu :

a)      zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

b)      sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne

c)      kary pieniężne przewidziane w art.108 Kodeksu Pracy

d)      inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

 

VII.           URLOPY  PRACOWNICZE  I  INNE  ZWOLNIENIA  OD  PRACY

§ 21

 

1.      Urlopy nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela.

2.      Wymiar urlopy dla pracowników administracji i obsługi wynosi 26 dni roboczych za każdy przepracowany rok kalendarzowy.

3.      Pracownik niepedagogiczny uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z momentem zatrudnienia w wymiarze proporcjonalnym do faktycznego okresu jaki przepracował.

4.      Prawo do urlopu w pełnym wymiarze pracownik nabywa z upływem roku.

5.      Urlopy wypoczynkowe pracowników administracji i obsługi udzielane są zgodnie z planem urlopów.

6.      Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.

7.      Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

 

§ 22

1.      Pracownikowi, na jego wniosek pisemny może być udzielony urlop bezpłatny.

2.      Zasady udzielania urlopu bezpłatnego dla nauczycieli określa art. 68 Karty Nauczyciela

3.      Pracownikowi, za di-font-size: 10.0pt">§ 23

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

1.      w celu sprawowania opieki nad swoim dzieckiem /urlop wychowawczy/

2.      dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora.

3.      podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy.

4.      skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania.

5.      na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym za granicą.

6.      na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy- jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

                                                                     

§ 24

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy:

1.      w celu wykonania zadań lub czynności:

a)      ławnika w sądzie

b)      członka komisji pojednawczej

c)      obowiązku świadczeń osobistych

2.      w celu:

a)      wykonywania powszechnego obowiązku obrony

b)      stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym

c)      przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy

d)      oddania krwi albo przeprowadzania zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich

e)      uczestnictwa w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej rady

3.      w celu występowania w charakterze:

a)      biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń

b)      strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą

§ 25

1.      Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.

2.      Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§ 26

 

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący :

 

2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzeb jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracownicy ( również pracownikowi ) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

VIII.        BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY

 

§ 27

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

1.      organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2.      nie dopuszczać do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także bez aktualnych badań okresowych.

3.      prowadzić rejestr wypadków przy pracy, rejestr zachorowań na choroby zawodowe

4.      zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe szkolenie w tym zakresie na koszt pracodawcy.

§ 28

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika, w szczególności pracownik jest obowiązany:

1.      zapoznać się z przepisami BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu.

2.      dbać o należyty stan powierzonych urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy

3.      używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.      Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

§ 29

Wszyscy pracownicy są obowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym zagrożeniu przełożonego lub pracodawcę.

§ 30

Pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do wykonywania pracy oraz do przebywania na terenie zakładu pracy pracowników w stanie po spożyciu alkoholu.

W pomieszczeniach szkoły obowiązuje zakaz palenie tytoniu.

 

§ 31

1.      Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej.

2.      Kobiet w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3.      Kobiet opiekujących się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

4.      Kobietom w ciąży przysługuje zwolnienie z dyżurów nauczycielski.

 

§ 32

Dopuszcza się używania własnej odzieży i obuwia roboczego, za który przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę.

 

IX.              PRZEPISY  KOŃCOWE

§ 33

 

1.      Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, stosowanie do ustawy o związkach zawodowych.

2.      W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w pokoju nauczycielskim.

 

 

 

 

 

 

Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie

 

Postanowienia wstępne

1.      Regulamin dotyczy przyznawania nagrody dyrektora zwanej dalej „nagrodą”.

2.      Nagrody przyznawane są w ramach tej części funduszu nagród placówki, która stanowi odpis w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia wszystkich pracowników administracji i obsługi.

 

Kryteria przyznawania nagrody

1.      Nagrodę może otrzymać pracownik, który przepracował cały rok, a ponadto wyróżnił się:

a)      aktywnym podejściem do powierzonych zadań

b)      dokładnością w pracy

c)      dyspozycyjnością

d)      kulturą osobistą

e)      działaniami, które podniosły prestiż placówki bądź jej wartość materialną

 

Tryb przyznawania nagrody

1.      Nagrodę przyznaje dyrektor na wniosek przełożonego danego pracownika.

2.      Z wnioskiem o nagrodę ma prawo wystąpić zakładowa organizacja związkowa.

3.      Dyrektor może przyznać nagrodą z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego pracownika.

4.      Pracownikowi, któremu została przyznana nagroda, dyrektor uroczyście wręcza dyplom, którego kopie dołącza się do akt osobowych pracownika.

 

 

 

 

 

 

  

 

Regulamin nagród dla pracowników pedagogicznych

w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie

 

 

Działając na podstawie art. 49 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 1997/56/351 ze zmianami) oraz Zarządzenia MEN z dnia 06-03 1997 r. (MP 1997/16/155) w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

 

Postanowienia wstępne

1.      Regulamin dotyczy przyznawania nagrody dyrektora placówki, zwanej dalej „nagrodą”.

2.      Fundusz nagród wynosi 0,8% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

3.      Nagrody dyrektora przyznawane są w dniu zakończenia roku szkolnego oraz z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kryteria przyznawania nagrody

1.      Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który spełnia warunki:

a)      przepracował co najmniej dwa lata w tej placówce

b)      wzorowo wypełnia obowiązki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

c)      dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji

d)      prezentuje wysoka kulturę osobistą

e)      dba o estetykę własnego miejsca pracy

2.      Nauczyciel wytypowany do nagrody powinien wyróżnić się przynajmniej jednym z określonych poniżej działań:

a)      przyczynił się do podnoszenia prestiżu placówki poprzez zdobywanie nagród i wyróżnień w olimpiadach, konkursach i przeglądach

b)      brał czynny udział w opracowaniu wewnętrznego systemu jakości pracy szkoły

c)      brał czynny udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły

d)      wprowadził innowacje pedagogiczne

e)      miał szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz uczniów ubogich lub zaniedbanych wychowawczo

f)        organizował dla uczniów pozalekcyjne imprezy, wycieczki lub spotkania środowiskowe

g)      przygotował i wzorowo przeprowadził uroczystość szkolną lub środowiskową o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych, wynikającą z organizacji roku szkolnego lub uroczystości rocznicowych

 

 

Tryb przyznawania nagrody

1.      Nagrodę przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek wicedyrektora albo zakładowej organizacji związkowej.

2.      Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda dyrektor uroczyście wręcza dyplom, którego kopię dołącza do akt osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aneks nr 1

do

R E G U L A M I N    P R A C Y  PRACOWNIKÓW   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  NR 10

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 01 marca 2001 r. Kodeksu Pracy Dz.U. nr 28, poz. 301 wprowadzam następujące zmiany:

II.                CZAS  PRACY 

§ 3

„W placówce obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:

1.      40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc dla pracowników niepedagogicznych.”

Obecnie przyjmuje brzmienie:

„W placówce obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:

1.      40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc dla pracowników administracyjnych i 41 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc dla pracowników obsługi szkoły”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi

Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie

 

 

 

 

                                                                        § 1

Podstawy prawne

 

 

1.      2.      Kodeks Pracy Art. 77

3.      Uchwała Nr XL / 426 / 2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 marca 2001 roku. W sprawie zasad ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 

1.      W ramach posiadanych  wolnych środków budżetu szkoły tworzy się fundusz premiowy.

2.      Wysokość funduszu premiowego ustalana będzie przez pracodawcę w roku budżetowym.

3.      Nie wykorzystane środki  funduszu premiowego przeznaczone będą na fundusz nagród.

4.      Środki funduszu premiowego przeznaczone są na premie uznaniowe przyznawane przez pracodawcę na warunkach niniejszego regulaminu.

 

 

§ 3

Zasady przyznawania premii

 

1.      Premie przyznaje pracodawca po upływie każdego miesiąca pracy.

2.      Wysokość premii liczona będzie od wynagrodzenia zasadniczego.

3.      Premia może być przyznawana w granicach od 1% do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

4.      Premie przyznaje się w przypadku przepracowania pełnego miesiąca pracy w sytuacji kiedy pracownik rozpoczyna pracę.

5.      W przypadku, kiedy na skutek choroby pracownik jest nieobecny w pracy powyżej 15 dni roboczych, premii nie przyznaje się.

6.      W przypadku nieobecności pracownika w pracy na skutek choroby lub z innych przyczyn usprawiedliwionej nieobecności w pracy do 15 dni roboczych, pracodawca ustala premie wg kryteriów wykonywania pracy za dany miesiąc i pomniejszy ją proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności w pracy.

7.      Pracodawca ustala procentowo wysokość premii dla wszystkich pracowników administracji i obsługi w jednej wysokości za dany miesiąc, a następnie dokonuje jej korekty to znaczy zwiększenia lub zmniejszenia biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a)      zwiększenia w przypadku

-         zastępstwa za innego pracownika, w czasie jego nieobecności,

-         wykonywania prac na polecenie przełożonego lub z własnej inicjatywy – wykraczających poza zakres czynności pracownika,

-         utrudnionej pracy własnej (spiętrzenie prac pilnych, terminowych)

b)      zmniejszenia w przypadku

-         nieprawidłowego i nieterminowego wykonywania zadań określonych w zakresie czynności pracownika,

-         nieprzestrzeganie postanowień regulaminu pracy

-         nieefektywne wykorzystanie czasu pracy,

-         nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego

8.      Pracodawca nie przyzna premii pracownikowi za dany miesiąc w przypadku:

a)      udzielenia kary porządkowej za nienależyte wypełnianie obowiązków,

b)      nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

c)      dwukrotnego spóźnienia się do pracy w ciągu danego miesiąca lub opuszczenie miejsca pracy bez uzyskania zgody pracodawcy

d)      rażącego naruszenia przepisów BHP lub p.poż,

e)      naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości

f)        wyrządzenia szkody z winy pracownika,

g)      zagarnięcia mienia placówki

 

 

 

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.      Nie przyznanie premii w danym miesiącu nie stanowi kary w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2.      Od decyzji pracodawcy nie przyznającej premii lub jej obniżenia odwołanie nie przysługuje.

3.      Niniejszy regulamin uzgodniono z zakładową organizacją związkową.

4.      Regulamin podaje się do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

DODATKU MOTYWACYJNEGO

 DLA NAUCZYCIELI SP 10 W NYSIE 

 

 

 

 

 

 

 

&1

Postanowienia wstępne:

zasady i kryteria zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli /zwanej dalej zasadami/ określone są zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11-05- 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, oraz zgodnie z uchwałą nr XXXI/311/2000 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

2 października 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli.

&2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. dodatku – należy przez to rozumieć dodatek zwiększający wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela ponad wielkość określoną w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia powołanego w &1 niniejszych zasad,
 2. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr10 w Nysie
 3. tabeli – należy przez to rozumieć tabelę stanowiącą załącznik nr1 do zarządzenia przywołanego w &1 niniejszych zasad,
 4. czynnej pracy w szkole – należy przez to rozumieć prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, ewentualnie wykonywanie obowiązków bibliotekarza lub osoby zajmującej stanowisko kierownicze w wymiarze co najmniej ½  etatu.

    &3

Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, określona w tabeli może być podwyższona w granicach przyznanych szkole środków na wynagrodzenie po spełnieniu kryteriów ustalonych w niniejszych zasadach.

                                                                                    &4

Dodatek przyznaje dyrektor szkoły na czas sześć miesięcy.

 

&5

Ustanawia się pięć stopni dodatków, których wysokość /w procentach stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej w tabeli/  ustala dyrektor szkoły w zależności od przyznanych szkole środków na wynagrodzenia.

1.      Dodatek do 5% może być przyznany nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy oraz:

 1. tworzy i wzbogaca swój warsztat pracy, dba o wystrój gabinetu,
 2. prowadzi lekcje otwarte,
 3. jest taktowny, tolerancyjny i sprawiedliwy, a jednocześnie konsekwentny wobec uczniów,
 4. jako wychowawca klasy współdziała z rodzicami i uczniami organizując imprezy klasowe, wycieczki, ogniska,
 5. uczestniczy w formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole,
 6. wzorowo przygotował i przeprowadził imprezę szkolną (poza przydziałem czynności dodatkowych)

2.      Dodatek do 10% może otrzymać nauczyciel, który spełnia kryteria określone w ust.1 i którego wyróżniają ponadto wyniki uzyskiwane w dwóch lub wielu z wymienionych poniżej dziedzin, posiada wyróżniającą ocenę pracy:

 1. pełni wzorowo funkcję opiekuna Samorządu lub innej organizacji,
 2. przygotował konspekt na cykl co najmniej trzech lekcji, pozytywnie zaopiniowany przez zespół samokształceniowy,
 3. wykonywał na rzecz szkoły dodatkowe prace służące całej społeczności uczniowskiej w ramach swojego czasu wolnego,
 4. przygotowani przez niego uczniowie zajęli I-III miejsce w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach równorzędnych na etapie miejsko-gminnym,
 5. ukończył: kursy doskonalące (powyżej 30 godz.) lub studia podyplomowe,
 6. przygotował i przeprowadził szkoleniową radę pedagogiczną,

3.      Dodatek do 15% może otrzymać nauczyciel, który spełnia kryteria określone w ust.1 i którego wyróżniają ponadto wyniki uzyskiwane w jednej lub wielu z wymienionych poniżej dziedzin, posiada wyróżniającą ocenę pracy:

 1. opracował i przeprowadził konspekt imprezy – uroczystości środowiskowej,
 2. opracował nowatorskie konspekty bloku tematycznego, ścieżki międzyprzedmiotowe, pozytywnie zaopiniowane przez zespół samokształceniowy,
 3. opublikował artykuły metodyczne lub pedagogiczne,
 4. opracował i skutecznie wdrożył program innowacji pedagogicznej na terenie szkoły

4.      Dodatek do 20% może otrzymać nauczyciel, który spełnia kryteria określone w ust.1 i którego wyróżniają ponadto wyniki uzyskiwane w jednej lub wielu z wymienionych poniżej dziedzin, posiada wyróżniającą ocenę pracy:

 1. przygotowanie przez niego uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów i olimpiad przedmiotowych
 2. opracował i skutecznie wdrożył program innowacji pedagogicznej na terenie województwa,
 3. opracowany przez niego program bloku tematycznego został zatwierdzony przez podległe kuratorium,
 4. prowadzi klasę autorską w nauczaniu zintegrowanym lub blokowym,

5.      Dodatek do 30% może otrzymać nauczyciel, który spełnia kryteria określone w ust.1 i którego wyróżniają ponadto wyniki uzyskiwane w jednej lub wielu z wymienionych poniżej dziedzin, posiada wyróżniającą ocenę pracy:

 1. opracował program innowacji pedagogicznej w skali krajowej,
 2. kilkakrotnie przygotowani przez niego uczniowie byli finalistami  I-III miejsca w olimpiadach i konkursach na etapie wojewódzkim w ciągu 5-ciu lat,
 3. jest autorem podręcznika lub wydawnictwa metodycznego,

 

&6

Dodatku nie otrzymują nauczyciele:

a.       stażyści,

b.      którzy nie przestrzegają regulaminu pracy,

c.       zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ etatu,

d.      którzy otrzymali negatywną ocenę pracy,

e.       zatrudnieni na czas określony,

f.        oddelegowani do pracy poza szkołą,

g.       przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia,

h.       przebywający na innych płatnych urlopach poza wypoczynkowym,

i.         przeniesieni w stan nieczynny,

j.        powracający z urlopów dla poratowania zdrowia przez okres 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy,

k.      ponownie podejmujący czynną pracę jeżeli do zakończenia roku pozostaje mniej niż 6 miesięcy,

l.         przed którymi rozpoczęto postępowanie dyscyplinarne,

m.     pracujący w zastępstwie nieobecnych nauczycieli.

&7

Postanowienia końcowe:

1.      Regulamin podlega uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową.

2.      Zmian w regulaminie dokonuje się w formie pisemnych aneksów po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

3.      Treść regulaminu zostaje przekazana do wiadomości Radzie Pedagogicznej w dniu 22-06-2001.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 22-06-2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ireneusz Maźniak dnia 27.04.2016
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 27.04.2016. Odsłon 8603, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony