Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. gen JÓZEFA WYBICKIEGO
W BIAŁEJ NYSKIEJ
( TEKST UJEDNOLICONY )

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Rozdział 1 Przepisy definiujące

§ 1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
a) Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Wybickiego w Białej Nyskiej
b) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły
c) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole
d) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów
e) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole
f) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Nysie

Rozdział 2 Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

§ 2
1. Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Wybickiego w Białej Nyskiej jest sześcioklasową szkołą publiczną prowadzoną przez Urząd Gminy Nysa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.
2. Szkoła działa na mocy ustawy z dnia 7 IX 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami ).
3. Dokumentami, które wyznaczają pracę szkoły są
a) zestaw programów nauczania,
b) program wychowawczy,
c) program profilaktyczny.
4. Siedziba Szkoły znajduje się w Białej Nyskiej na ul. Nyskiej 11

§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 4
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn i ceremoniał szkolny.


§ 5
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły

§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 7
Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 8
1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności ;
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
b) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
c) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

§ 9
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności
a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
b) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
c) kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym)
d) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
f) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
g) upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia,
h) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
i) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
4. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 10
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :
a) ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny
b) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi potrzebującymi takiej opieki uczniami.

§ 11
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują :
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 12
1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
2. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego ( załącznik )
3. Projekt planu przygotowuje społeczny zastępca dyrektora.

§ 13
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy. ( załącznik )

§ 14
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio :
a) klasy I - III
b) klasy IV - VI
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy :
a) z urzędu,
b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wnioski o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.


D z i a ł II  Z A R Z Ą D Z A N I E S Z K O Ł Ą


Rozdział I Zagadnienia podstawowe

§ 15
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 16
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§ 17
W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

§ 18
1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 19
1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ustawy - także organ prowadzący Szkołę.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

§ 20
Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust.3 ustawy.
Rozdział 2 Dyrektor Szkoły


§ 21
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 22
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 23
Do zadań Dyrektora należy w szczególności :
a) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły :
- przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas i oddziałów
- występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji
- realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
- organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
b) w zakresie spraw organizacyjnych :
- przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
- opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
- ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
c) w zakresie spraw finansowych :
- opracowanie planu finansowego Szkoły,
- przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
- realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
d) w zakresie spraw administracyjnych
- sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,
- organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
- organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły
- nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych
- organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
- organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
e) w zakresie spraw porządkowych, bhp, i podobnych:
- zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,


§ 24
1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie o którym mowa w ust.1, Dyrektor w szczególności :
a) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
b) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
c) decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
e) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności :
- zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły
- ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
- ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
f) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.


§ 25
Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

§ 26.
1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji podjętej uchwały Rady Pedagogicznej - ostateczną decyzję podejmuje Kurator Oświaty w ciągu 14 dni.
3. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 27
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności :
a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,
c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły

Rozdział 3 Rada Pedagogiczna

§ 28

W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

§ 29
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności ( załącznik ) uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
a) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
c) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

§ 30
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Radę Rodziców szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, i trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
g) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
a) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
b) przedłużenie stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
c) powierzanie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
d) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
e) projekt planu finansowego Szkoły,
f) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
g) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.


3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
4. Rada Pedagogiczna ponadto :
a) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,
b) delegują swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

§ 31
1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły - do czasu jej utworzenia.
2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w szczególności:
a) uchwala i nowelizuje Statut,
b) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień ( art.60 ust.3 ustawy ).

Rozdział 6 Rada Rodziców

§ 32
1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe
zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych
organach określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 33
1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia.

W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 34
1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.
2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:
1) termin i miejsce Zgromadzenia,
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał,
6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 35
1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia.
2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgromadzeniu.
3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.


§ 36
1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:
1) w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2) w sprawach określonych w Statucie.

§ 37
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.


Rozdział 5 Samorząd Uczniowski

§ 38
Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są :
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.

§ 39
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.
3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.


§ 40
Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.


§ 41
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.


§ 42
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak :

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ponadto :
a) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
b) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
c) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,
d) występuje w sprawach określonych w Statucie.


D Z I A Ł III O R G A N I Z A C J A S Z K O Ł Y


Rozdział 1 Planowanie działalności Szkoły

§ 43
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 44
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią :
1. plan pracy Szkoły,
2. arkusz organizacji Szkoły,
3. tygodniowy rozkład zajęć.

§ 45
1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza =- po uprzednim zaopiniowaniu przez Rade Szkoły - Rada Pedagogiczna.

§ 46
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę, do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.


§ 47
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 48
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.


Rozdział 2 Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

§ 49
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 -60 min. zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie lekcji).
3. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa ), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę - piętnastominutową.

§ 50
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy.
- podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów
- zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach 12 - 26 uczniów
3. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

§ 51
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

Rozdział 3 Świetlica szkolna

§ 52
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 1 - 6 , którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą Kierownika świetlicy.

§ 53
Do zadań świetlicy należy:
a) opieka nad uczniami,
b) rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności,

§ 54
1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
2. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły.
3 Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.

Rozdział 4 Biblioteka szkolna

§ 55
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie
b) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
c) rodzice
d) inne osoby - za zgodą Dyrektora.
3. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna
4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 56
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
a) opieka nad zbiorami biblioteki
b) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,
c) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów.

§ 57
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
3. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

§ 58
Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin, stanowiący załącznik do Statutu.

DZIAŁ IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe

§ 59
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania
określają odrębne przepisy.

Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

§ 60
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia
o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym
stopniu niedostatecznym należy na zasadach określonych w załączniku nr 5 do statutu,
poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu ( rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych ).


§ 61
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
b)zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
- realizację obowiązujących programów nauczania,
- stosowanie właściwych metod nauczania,
- systematyczne przygotowanie się do zajęć
- pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
- właściwe prowadzenie pozostałej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,
c)dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,
d)wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
e)udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

§ 62
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art.43 ust. 3 ustawy.

§ 63
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
a) pracę własną
b) udział w pracach zespołu przedmiotowego
c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 64
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.


Rozdział 3 Zakres zadań wychowawczych

§ 65
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a)tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej .
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami :
- planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
- zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów,
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych
uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie opieki,
c) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
- współdziała z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
- włączanie ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
d) współpracuje z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§ 66
1. Realizując zadania wymienione w § 67 ust. 2 pkt. c , wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek wychowawcy.
3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.
4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

D Z I A Ł V  U C Z N I O W I E


Rozdział I Zasady rekrutacji uczniów.

§ 67
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się :
a) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
b) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły.


Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia.

§ 68
1. Uczeń ma w szczególności prawo do :
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra
innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej ocenie oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w Szkole,
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszaniu ich wyników, postępowanie
w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń
nie przygotowania do zajęć , określa załącznik nr 6 do Statutu.
3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają
odrębne przepisy.

§ 69
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :
a) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
b) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
d) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
e) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
f) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

§ 70
1. Ucznia można nagrodzić za :
a) wybitne osiągnięcia w nauce,
b) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Szkoły,
c) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły,
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są :
a) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
b) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
c) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
d) dyplom uznania od Dyrektora,
e) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
5. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§ 71
1. za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 71, uczeń może zostać ukarany :
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
c) upomnieniem lub naganą Dyrektora,
d) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
f) obniżeniem oceny z zachowania - do nieodpowiedniej włącznie,
2. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt. a i b , nakłada Dyrektor.
5. O nałożonej karze informuje się rodziców.
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia
Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie
szkolnych obowiązków.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli:
a) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
b) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9 ,
w okolicznościach określonych w ust.10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia,
udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne
przepisy.

§ 72
Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia
nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.


DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 73
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu.

§ 74

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.

Statut wchodzi w życie z dniem .....................................................................................


Zatwierdzono przez Radę Rodziców

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.07.2003. Odsłon 8576, Wersja 1drukuj
 
Początek strony