ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- sekretarz szkoły (wygasły...)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze
w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie
Sekretarz szkoły
nazwa stanowiska pracy
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie: minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym
c) staż pracy: co najmniej 5 lat
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
e) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie
f) nieposzlakowana opinia
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym szkoły minimum 3 lata,
b) praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows ( pakiet MS Office, Excel)
c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjno-biurowej,
b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
c) opracowanie projektu budżetu szkoły,
d) sporządzanie planu finansowego szkoły,
e) prowadzenie ubezpieczenia sprzętu i budynków,
f) prowadzenie wpłat i wypłaty z tytułu bieżącej działalności szkoły,
g) realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły,
h) sporządzanie umów z tytułu najmu pomieszczeń,
i) sporządzanie planu i koordynowanie prac Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
d) kopia świadectwa szkolnego (dyplom) potwierdzającego wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach specjalistycznych
e) opinie, referencje,
f) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych,
g) zaświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) kwestionariusz osobowy.
i) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym
Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie.
Wymagane dokumenty w kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie” należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie w terminie do dnia 5 stycznia 2007r. do godz. 1500.
Oferty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 20.12.2006
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 20.12.2006. Wygasa 08.01.2007. Odsłon 1037
Początek strony