Program wychowawczy

Szkolny program profilaktyki

 

1. Umiejscowienie szkolnego programu profilaktyki w prawie oświatowym

                  - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72;

                  - Konwencja Prawach Dziecka-art.3, art. 19;

                  - Ustawa o systemie oświaty;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458) w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2001 (Dz. U. Nr 13 poz. 110) w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2001(Dz. U. Nr 13 poz. 109) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.

 

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994r.;

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dn. 26 października 1982r.;

-  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r,;

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9 listopada 1995 r.

2. Osoby odpowiedzialne za realizację programu

- Rada Pedagogiczna

- Nauczyciele

- Wychowawcy klas

- Dyrektor szkoły

- Wicedyrektorzy

- Pedagog szkolny

- Psycholog szkolny

- Rada Rodziców

- Rodzice

- Organ prowadzący

- Instytucje pozaszkolne (np. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja, CPU etc.)

 

3. Rozpoznane czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka to wszystkie elementy zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań  problemowych i zwiazanych z nimi szkód.

-          Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań;

-          Modelowanie takich zachowań w domu i w szkole;

-     Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne;

-          Słabe wyniki w nauce;

-          Brak życiowych celów;

  -          Dostęp do używek;

  -          Dostęp do środków psychoaktywnych

4. Zachowania ryzykowne i ich przyczyny

Rodzaj zachowania ryzykownego

Przyczyny

Wulgaryzmy, brak kultury osobistej

 

·         obyczaj środowiskowy, ubóstwo językowe;

·         wzorce wyniesione z domu;

·         wyraz buntu, manifestowanie dorosłości; chęć zaimponowania;

·         wzorce w mediach;

·         złe relacje nauczyciel - uczeń;

·         brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych,

Wagary

·         trudności w nauce;

·         uległość wobec kolegów; chęć zaimponowania

·         strach przed sprawdzianem;

·         brak zainteresowań,

·         niemożność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom   nauczyciela;

·         nuda na lekcjach;

·         brak dyscypliny

Brak zainteresowania nauką

·         niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów;

·         niejasne kryteria oceniania;

·         niedobra jakość programów nauczania;

·         lenistwo;

·         negatywny wpływ grupy rówieśniczej;

·         brak zainteresowania ze strony rodziców;

Palenie papierosów, wąchanie substancji odurzających

·         ciekawość;

·         wpływ reklamy w mediach;

·         wzorowanie się na dorosłych;

·         sposób na odreagowanie trudności;

·         nuda, przekora, bunt;

negatywny wpływ grupy rówieśniczej (“moda” wśród rówieśników, chęć zaimponowania);

Zachowania agresywne

 

·         negatywne wzorce w mediach i najbliższym otoczeniu;

·         przemoc w rodzinie;

·       wyuczony sposób na odreagowanie stresu i reagowanie w  konfliktowych sytuacjach;

·         chęć dominowania, zaistnienia w grupie;

·         nieumiejętność kontroli własnych negatywnych emocji;

·         odpowiedź na prowokację;

5. Cele profilaktyki szkolnej   

-          ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju;

-          reagowanie na pojawiajace się zagrożenia;

       -          stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznegona uczniów;

       -         wspieranie nauczania i wychowania;

       -         wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych;

       -          uświadamianie konieczności działań profilaktycznych

     6. Zadania profilaktyki szkolnej

-          dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutów ryzykownych zachowań i tym samym umożliwienie  racjonalnego  wyboru;                                                    

-        rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną;

-          reagowanie w  sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy;

-           pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą;

-         nawiązanie kontaktu z rodzicami;

-         motywowanie do podjęcia ewentualnej

7. Oddziaływania profilaktyczne

Czynniki ryzyka

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań:

·      negatywne wzorce w
mediach;

·       niski poziom kultury;

·      fałszywe przekonania o rzeczywistości;

 

·        uczenie krytycznego stosunku do mediów;

·        podniesienie pozio-mu świadomości kulturalnej;

·        przekształcenie prze-konania normatyw-nego na prawdziwe;

·         dyskusje o roli mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań podczas
g.d.d.w.;

·        obnażanie perswazyjnej i manipulacyjnej roli języka w tworzeniu reklam;

·        organizowanie różnych przedsięwzięć (wycieczek klasowych, szkolnych, dyskotek, rozgrywek sportowych,
zajęć pozalekcyjnych);

·        prowadzenie g.d.d.w. i lekcji religii na tematy dotyczące hierarchii wartości i ideałów;

·        dyskutowanie na lekcjach języka polskiego na temat wzorców osobowości w mediach;

 

wychowawcy, 

j. polskiego, katecheci

Grupy rówieśnicze i

występujące w nich zachowania dysfunkcyjne:

·       uległość wobec

     grupy;

·       przemoc i agresja

 

·         eliminowanie negatyw-nych grup rówieśni-czych;

·         integrowanie zespołów
klasowych;

·         ograniczanie zjawiska
przemocy i agresji wśród uczniów;

·         dostarczenie uczniom wiedzy nt. radzenia sobie ze stresem i ne-gatywnymi emocjami

 

·         przeprowadzenie badań ankietowych w klasach (zdiagnozowanie miejsc i sytuacji występowania agresji w szkole);

·         przeprowadzenie zajęć wychowawczych i przedsięwzięć integrujących klasę (wspólne przygotowanie gazetek klasowych, referatów, uroczystości, przedstawień, wyjść do kina, przygotowanie do konkursów);

·      zorganizowanie

     warsztatów dla nauczycieli

     oraz wykładów dla

      rodziców na temat agresji i przemocy;

·         objęcie opieką wicedyrektora,

pedagoga i psychologa

szkolnego uczniów

sprawiających trudności

 wychowawcze;

 

wicedyrektor,

pedagog, psycholog w porozumieniu z wychowawcami klas

 

 

·           stały kontakt z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną;

·            realizowanie zasad skutecznej komunikacji na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

·          doskonalenie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów (g.d.d.w.);

 

 

Słabe wyniki w nauce:

·         niska samoocena;

·         lenistwo;

·         poziom absencji na zajęciach w szkole;

·         problemy rozwojowe;

 

·         przełamywanie onieśmielenia;

·         kształtowanie otwartości, empatii, wzajemnego zaufania
w grupie;

·         wzmacnianie poczucia
wartości uczniów;

·         rozpoznawanie problemów rozwojowych uczniów;

·         kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie poprzez poznaanie swoich mocnych stron, docenianie swoich najmniejszych sukcesów

 

· stosowanie metod

   aktywizujących w pracy

   z uczniami,

·            częsteo organizowanie spotkań z rodzicami;

·         przeprowadzenie g.d.d.w. na temat zainteresowań i planów życiowych uczniów;

·         eksponowanie na forum klasy i szkoły osiągnięć sportowych, artystycznych i naukowych uczniów;

·         wykorzystywanie elementów motywacji w systemie oceniania (nagrody, dyplomy, pochwały);

·         przygotowanie klasowych uroczystości: andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, Dzień Dziecka;

·         uczenie technik uczenia się;

·         organizowanie pomocy w nauce;

·         organizowanie kół zainteresowań umożliwiających uczniom rozpoznawanie talentów i zdolności;

·         zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności;

·         monitorowanie nieobecności;

·         wspomaganie rodziców w nawiązywaniu kontaktów z PPP;

·         pedagogizacja rodziców (spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym);

 

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, biblioteka, wicedyrektorzy, dyrektor

Modelowanie negatywnych
zachowań w domu i w szkole:

·         nuda na lekcjach;

·         brak dyscypliny;

·         brak kontaktu z rodzicami uczniów;

·         zły stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców;

·         brak poszanowania dla
norm prawnych;

·         eliminowanie nudy podczas lekcji poprzez
upowszechnianie metod
aktywizujących;

·         respektowanie norm
poprawnego zachowania na lekcjach;

·        nawiązanie kontaktów

      z domem rodzinnym i zwiększenie częstotliwości spotkań z rodzicami (w tym wywiady środowiskowe); 

·         podniesienie poziomu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej rodziców;

·         egzekwowanie prawa szkolnego


 

·         zorganizowanie form doskonalenia zawodowego dotyczącego metod aktywizujących na lekcjach;

·         zapoznanie uczniów ze szkolnym systemem oceny zachowania i systematyczne wdrażanie go w życie;

·      motywowanie uczniów do

     poprawnego zachowania poprzez odwoływanie się do istniejących norm;

·        prowadzenie g.d.d.w. dotyczących norm zachowania;

·        częste indywidualne spotkania z rodzicami;

·         opracowanie informacji

      bibliograficznej z zakresu pedagogiki i psychologii i udostępnienie jej rodzicom;

·        organizowanie kiermaszów książek z literaturą dla rodziców;

 ·        spotkania z pedagogiem i

       psychologiem szkolnym;

  ·       g.d.d.w. dotyczące obowiązków ucznia i odpowiedzialności za ich lekceważenie;

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, biblioteka,

dyrektor,

wicedyrektorzy

 

     

    

 

Brak postaw odpowiedzialności
za siebie i innych, brak
poszanowania odrębności

 

·         kształcenie odpowiedzialności za siebie i innych, za podejmowane decyzje i zachowania;

·         kształtowanie postaw
tolerancji dotyczących:

różnych wyznań,

-  różnych

   narodowości,

- odmiennych

   poglądów,

-   ludzi dotkniętych

   chorobą i widoczną

  niepełnosprawnością

 

·         prowadzenie g.d.d.w. dotyczących właściwych wyborów;

·         zachęcanie do działalności w organizacjach szkolnych;

·         organizowanie spotkań z policją i pielęgniarką szkolną;

·         prezentacja dorobku kulturalnego różnych narodów;

·         dyskutowanie o problematyce tolerancji na g.d.d.w. i lekcjach religii;

·         tworzenie gazetek tematycznych;

·         organizowanie konkursów plastycznych i innych;

·         g. d. d. w. na temat muzyki młodzieżowej i muzyki dorosłych, dyskutowanie o
różnicach i tolerancji;

 

opiekunowie SU,  wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele katecheci, dyrektor szkoły

Palenie papierosów, wąchanie substancji odurzających

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień poprzez:

·         informowanie o spo-łecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień;

·         zdiagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów;

·         dbałość o rozwój wie-dzy na temat uzależnień;

·         wzmocnienie dyżurów

nauczycielskich

·         zapoznanie uczniów z systemem kar statutu szkolnego;

·         przeciwdziałanie zjawisku wagarów;

·         tworzenie gazetek tematycznych;

·         organizowanie konkursów;

·         pedagogizacja rodziców;

·         działania propagujące wolne od uzależnień formy spędzania wolnego czasu (Dzień Turysty, wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina, rozgrywki sportowe);

·         g.d.d.w. na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień;

·         spotkania z lekarzem, policjantem, terapeutami, pedagogiem i psychologiem szkolnym;

·         filmy o uzależnieniach i dyskusje w ramach g.d.d.w.;

·         wzmocnienie dyżurów nauczycielskich; systematyczne kontrole boiska, toalet i
innych pomieszczeń szkoły

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele dyżurujący, 

opiekunowie SU,

pedagog, psycholog, dyrektor, wicedyrektorzy

8. Działania alternatywne

Zadania

Formy realizacji

Zajęcia sportowe

 

ü      zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym, wyjazdy na basen;

ü      sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne w piłkę siatkową, koszykówkę i w piłkę nożną (klub “Jedynka”);

ü      organizowanie zawodów sportowych;

ü      zorganizowanie Dnia Sportu;

ü      rozgrywki sportowe z okazji Święta Szkoły;

Zajęcia pozalekcyjne

ü      koła przedmiotowe;

ü      Rajd szkolny;

ü      Dzień Otwarty Szkoły;

ü      Festyn szkolny Święto Szkoły;

ü       Indywidualne przygotowania uczniów do olimpiad;

Organizacja imprez masowych

ü      Wycieczki klasowe i szkolne;

ü      Wyjścia do kina;

ü      Jasełka;

ü      Przedstawienia szkole i apele;

ü      Dzień Wiosny;

ü      Dzień Europejczyka;

ü      Konkursy recytatorskie i wiedzy;

ü      Andrzejki i zabawy karnawałowe;

ü      Gazetki tematyczne;

Praca w organizacjach działających w szkole

ü      PCK, SU, ZHP

ü      Organizacja zajęć w czasie ferii zimowych;

ü      Dyskoteki,

ü      Zbiórki zabawek dla Domu Dziecka i innych placówek organizujących pomoc dzieciom;

Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów

ü      udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych;

ü      udział w konkursach wiedzy,

ü      udział w zawodach sportowych;

ü      organizacja zajęć wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

ü      pomoc koleżeńska;

ü      konsultacje nauczycieli;

ü      opieka pedagoga i psychologa szkolnego;

 

9. Instytucje wspierające szkolę w działaniach profilaktycznych

-        Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nysa

-        Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

-        Komenda Powiatowa Policji w Nysie

-        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie

-        Rada Rodziców

UWAGI:

-          Program jest zgodny z programem wychowawczym szkoły i programami wychowawczymi poszczególnych klas;

-          Program poddawany będzie systematycznej ewaluacji przez Radę Pedagogiczną;

-          Rada Pedagogiczna będzie dostosowywała program profilaktyki do oczekiwań uczniów i rodziców;

 

 

Podprogram programu profilaktyki stanowi - Plan profilaktyki antyalkoholowej opracowany na dany rok kalendarzowy realizowany przy pomocy finansowej Gminy Nysa

  

Program zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu:

/zapis w Księdze Protokołów/

 

 

 KATALOG NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ WŚRÓD DZIECI W MŁODSZYM
WIEKU SZKOLNYM

 

Niepożądane zachowanie

Ilość typów
Uwagi

agresja
przemoc, bójki

x x x x x x x x x x x                       11

 

wzajemne poniżanie

x x                                                  2

 

kłótnie

x x x x x x x                                     7

 

plotki, obgadywanie

x x                                                  2

 

mówią bez zahamowań co ślina na język
przyniesie

x                                                     1

 

skarżenie

x x x                                                3

 

 zabawy w “bójki”

x                                                     1

 

przekleństwa, wulgaryzmy

x x x x x x x x                                  8

 

kłamstwo

x x x                                                3

 

 chęć dominowania nad innymi

x x                                                  2

 

radość z niepowodzeń innych

x                                                     1

 

 złośliwość

x                                                     1

 

 gadulstwo

x x x                                                3

 

 

Katalog niepożądanych zachowań w klasach I-III sporządziło 15 nauczycieli na zespole przedmiotowym

w dniu 5 11.03 r.

 

 

KATALOG NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ DZIECI W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM

 KL. IV – VI

 

 

OKREŚLENIE NIEPOŻĄDANEGO
ZACHOWANIA

 

 
ILOŚĆ GŁOSÓW
 
UWAGI

 

Agresywne “niby zabawy", np. podstawianie
nóg, szturchanie, popychanie, kopanie, etc.

 

 

x x x x x x x x x x                          10

 

 

Wulgaryzmy, przekleństwa

 

x x x x x x x x x x x x x                13 

 

 

Skarżenie (często tylko dla zasady), plotkowanie

 

x x                                                  2

 

 

Brak kultury współżycia w społeczności
(wyrzucanie śmieci, jedzenia, etc.)

 

 

x x x x x x                                       6

 

 

Brak poszanowania własności szkoły i innych
uczniów

 

 

x x x x x x x                                    7

 

 

Brak tolerancji, wyśmiewanie kolegów

 

x x x x x x x                                    7

 

 

Brak szacunku dla nauczyciela, starszych
(bezczelne odżywki)

 

 

x x x x x x x                                    7

 

 

Bardzo; głośne zachowanie podczas przerw

 

x x                                                  2

 

 

Łamanie przepisów BHP

 

x                                                    1

 

 

Niedojrzałe zachowanie na lekcji

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Leśniak dnia 22.11.2005
Opublikowana przez Katarzyna Leśniak dnia 22.11.2005. Odsłon 1009, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 14  prawy Początek strony