Komitet Rodzicielski

INFORMACJE RADY RODZICÓW

rok 2005/2006

Skład prezydium:

Arkadiusz Talik - Przewodniczący Rady Rodziców
Sylwia Czugaj - wiceprzewodnicząca
Stefania Kamińska - skarbnik
Jolanta Walach - sekretarz
Ewa Dyl - członek Prezydium
Magdalena Zagdańska - - członek Prezydium
Ewa Zarzycka - członek Prezydium
Dorota Koźluk - członek Prezydium
Bożena Ratuszniak - członek Prezydium
Andrzej Krężołek - członek Prezydium
Krystyna Czechor - członek Prezydium

Skład Komisji Rewizyjnej:
Dorota Bartnik
Alina Sawka
Katarzyna Krasińska

**************************************************************************************

PROTOKÓŁ nr 1

Z PLENARNEGO POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO RADY RODZICÓW
z dnia 3 listopada 2005r.

Dnia 3 listopada 2005r.  o godzinie 17.00 w  Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie odbyło się zebranie Rad Klasowych Rodziców według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad – przewodniczący RR- p. A. Talik
 2. Wybór protokolanta
 3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Rady Rodziców za rok szk. 2004/2005 p. A. Talik

- sprawozdanie finansowe z realizacji zadania ,,Nadanie szkole imienia”- p. T. Sordyl

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok sz. 2004/2005- p. A. Talik
 2. Restrukturyzacja Prezydium Rady Rodziców – p. A. Talik
 3. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2005-2010, roczny plan rozwoju placówki.- p. B. Węglarz
 4. Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców. Uwagi do planu finansowego RR na rok szk. 2005/2006 -  p. A. Talik
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Listę obecności rodziców stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1.

Ad 1 

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Rodziców p. Arkadiusz. Talik, który przywitał przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców oraz zaproszonych gości : p. Teresę Sordyl – poprzedniego dyrektora szkoły oraz nową dyrekcję – p. Bożenę Węglarz wraz z zastępcami – p. Jolantą Gawlik-Kutowską i p. Stanisławem Stokłosą.

Ad. 2

Na protokolantkę zebrania wybrano jednogłośnie p. Sylwię Czuwaj.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2004/2005 – ZAŁĄCZNIK nr 2.

Następnie głos zabrała p. Teresa Sordyl, która przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe z realizacji zadania – Nadanie szkole imienia. ZAŁĄCZNIK nr 3.

Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono żadnych uwag.

Ad.4

W dalszej części zebrania p. Arkadiusz Talik przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym . Szczegółowo omówił następujące zagadnienia :

 • współpraca z dyrekcją szkoły przy organizacji święta nadania szkole imienia
 • uczestnictwo przedstawicieli RR w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora SP 1 w Nysie
 • współpraca trójek klasowych z wychowawcami przy organizacji imprez szkolnych i klasowych, wycieczek, zielonych szkół, rajdu itp.

Ad.5

 1. W związku z rezygnacją niektórych osób z działalności w Prezydium Rady Rodziców ( ZAŁĄCZNIK nr 4 ) , nastąpiła jego restrukturyzacja.
 2. Uzupełniono skład Prezydium poprzez jednogłośne przyjęcie następujących kandydatur: Stefania Kamińska, Sylwia Czuwaj, Magdalena Zagdańska, Ewa Dyl, Ewa Zarzycka, Katarzyna Krasińska

      3.    Zmieniony skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej na górze strony.

4. Postanowiona o niezwłocznej konieczności zwołania Prezydium Rady Rodziców celem

    realizacji przypisanych mu zadań

z rodzicami B. Węglarz zachęcała rodziców do owocnej współpracy , wyrażając nadzieję na wsparcie i pomoc przy realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły.

Ad. 6

Nowo powołana dyrektor szkoły p. Bożena Węglarz przedstawiła zebranym najważniejsze zagadnienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie na lata 2005-2010. Szczegółowo omówiła roczny plan rozwoju szkoły , przedstawiła priorytetowe zadania w  pracy szkoły w r.szk. 2005/2006:

 • Zwiększenie efektywności nauczania języka angielskiego
 • Praca nad  szkolną tradycją i obrzędowością
 • Realizacja projektów edukacyjnych – ,,Pracownia komputerowa w każdej szkole”-projekt MENiS , Święto Szkoły – Dzień Patrona i II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, rajd szkolny, ,, Nauczyciel z klasą”.

Przedstawiając kalendarium imprez szkolnych oraz terminarz spotkań

Ad. 7

Prezydium RR przedstawiło zebranym  propozycję wielkości składki 60 zł do podziału na liczbę dzieci w rodzinie uczących się w SP nr 1 w Nysie ( 60 zł -1 dziecko, po 30zł –dwoje dzieci, po 20 zł –troje dzieci itp.), z czego 30% wykorzystywane byłoby na potrzeby klasy, 70% na potrzeby szkoły.

Propozycja nie zyskała akceptacji większości.

W związku z powyższym poddano pod głosowanie następujące wielkości i zasady określające kwotę składki : 50zł na rodzinę z czego 20% przeznaczone będzie na potrzeby klasy, 30% na realizację zadania ( koszty organizacji II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu), 50 % na realizację  planu finansowego RR w r. szk. 2005/2006.

Ta propozycja została przyjęta większością głosów.

Ad. 8

Przedstawiciel Rady Klasowej Rodziców ( VId)  p. A. Niechwiadowicz zgłosiła wniosek, aby ogólnoszkolne zebrania rodziców  planować w różnych godzinach tak, aby rodzice mający więcej niż jedno dziecko mogli bezkolizyjnie uczestniczyć w każdym zebraniu.

Ad. 9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zebranie zakończono.

Przewodniczący Rady Rodziców: Arkadiusz Talik

Protokolant: Sylwia Czugaj

Nysa, dnia 3 listopada 2005r.


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Leśniak dnia 31.03.2006
Opublikowana przez Katarzyna Leśniak dnia 31.03.2006. Odsłon 9115, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 14  prawy
Początek strony