Regulamin wynagradzania

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NYSIE

 

Podstawa prawna

1. Kodeks Pracy Art.77

2. Dz.U.Nr 21,poz 124 i Nr 43, poz.253, z 1994r. Nr 98, poz.471, z 1997r.Nr 9 poz.43 i Nr 28, poz.153, z 1998r. Nr 162, poz.1118 i poz. 1126, z 2000r. Nr 12,poz.136 i Nr 26,poz.306.

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.Dz.U.Nr 61,poz.708.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 marca 2001r. w sprawie zasad ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

§ 1

1.Wynagrodzenie za pracę ustala się na podstawie:

a/ tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników (zał. nr 1),

b/ tabeli punktów rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania (zał. nr 2),

c/ tabeli stawek dodatku funkcyjnego (zał. nr 3).

§ 2

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3

1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy przepracowany rok aż do osiągnięcia 20 %.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

3.Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek za wysługę przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby, sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4.Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

a/ od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym pracownik nabył prawo do dodatku , lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastapiło w ciągu miesiąca,

b/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 4

Pracownikom przysługuje za wieloletnią pracę nagroda jubileuszowa w wysokości:

a/ za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia zasadniczego,

b/ za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia zasadniczego,

c/ za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia zasadniczego,

d/ za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

e/ za 40 lat pracy - 300 % wynagrodzenia zasadniczego.

f/ za 45 lat pracy - 400 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5

1.W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie pracowników.

2. Zasady podziału funduszu premiowego i przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 6

W ramach środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

§ 7

Za czas niezdolności pracownika do pracy na skutek choroby, opieki, wypadku przy pracy zasady wynagradzania regulują szczegółowe przepisy ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

§ 8

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy wygasł w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

a/ dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat

 

b/ trzymiesięcznego wynagrodzenia jeżeli buł zatrudniony ponad 10 lat.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

§ 10

1.Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie regulaminu i o jego zmianach.

2.Zawiadomienia o których mowa w punkcie 1, dokonuje się poprzez wywieszenie tekstu regulaminu i tekstów zmian na zakładowej tablicy ogłoszeń.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2001r.

.............................................. ...................................................

/ Związki Zawodowe/ Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Leśniak dnia 30.12.2008
Opublikowana przez Katarzyna Leśniak dnia 30.12.2008. Odsłon 1003, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony