Program wychowawczy

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Goświnowicach

 powoduje, że przez integralnie podejmowane nauczanie i wychowanie uczeń:
- jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać  problemy,
- jest ciekawy świata, wrażliwy na dobro, prawdę i piękno.
- staje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
- szanuje zdrowie i życie swoje jak i innych ludzi,
- dostrzega problemy pokrzywdzonych przez los,
-   jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym i ambitnym - żądnym sukcesu,
-   ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom
 
Klasy I - III

Cele ogólne  :        
 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
2. Rozbudzanie i rozwijanie możliwości estetycznej i moralnej dziecka
    oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania
     wartościowych i trudnych celów.
Metody pracy:

gry i zabawy, dyskusje na forum grupy, rozmowy, twórczość plastyczna i     artystyczna dzieci,  wycieczki tematyczne, gry dramowe, scenki improwizowane
Formy pracy :

 praca indywidualna, praca w grupowa

Wizja absolwenta trzeciej klasy

     Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym.. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha.
Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.
Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę podnoszenia  konsekwencji swoich działań.
    Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznawanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.
Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.
    Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre. Rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.
 
Klasy IV - VI

Cele ogólne:

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz  jego
     indywidualnych zdolności twórczych.
3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i
    trudnych celów.

Formy realizacji:
1.     Gry i zabawy
2.     Dyskusja w grupie, "drama"
4.     Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci
5.     Wycieczki turystyczno-krajoznawcze i tematyczne
6.     Warsztaty doskonalące
7.     Scenki rodzajowe
8.     Modelowanie postaw
9. Kara i nagroda

Szkic ideału wychowawczego

 Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie /choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem/ ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.
 Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
 Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi.
Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje  i ocenić ich przydatność dookreślonego celu.
Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim  środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie  i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.
       Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki  w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.
Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.
Jest punktualny. Dotrzymuje terminów . Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.


 

 
Załącznikiem do ogólnego programu wychowawczego szkoły są plany pracy wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczych.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.07.2003. Odsłon 935, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony