Program wychowawczy

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W GOŚWINOWICACH

 

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi,

ale i dla drugich"

 

 

                                                                             Jan Paweł II

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W GOŚWINOWICACH

 

 

 

 

Założenia do celu strategicznego sformułowano w oparciu o:

 • Wizję i misję placówki,
 • Jej zasoby i potrzeby w środowisku lokalnym - gmina Nysa,
 • Kultywowanie wartości patriotycznych.

 

Program wychowawczy uwzględnia potrzeby:

 • dzieci i uczniów,
 • rodziców,
 • nauczycieli,
 • środowiska lokalnego, rozumianego jako „MAŁA OJCZYZNA"

 

DEFINICJA :  „MAŁEJ OJCZYZNY" w naszym rozumieniu to:

 • - świat, w którym żyjemy na co dzień, to nasz najbliższy krajobraz, wszystko co nas wokół otacza,
 • - ludzie zamieszkujący w granicach naszej gminy, to stworzona przez nich kultura, to także przyroda,
 • - przeszłość i tradycja, teraźniejszość i przyszłość,
 • - wszystko to, co czynimy u siebie teraz, nie zawsze dobre, także i to, co pozbawione sensu, co zostało zdewastowane lub bezpowrotnie zniszczone, ale również i to, co dobre, mądre

      i potrzebne,

 • - proces jej tworzenia i przyszłość, nad którą się zastanawiamy, jak ją zaplanować, czego powinniśmy unikać, a co rozwijać.

 

CEL STRATEGICZNY  :      

 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWY DZIECKAREALIZOWANY W OPARCIU

O FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJW ŚWIETLE „MAŁEJ OJCZYZNY"

ORAZ

WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO

I OBYWATELSKIEGO.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE

BĘDĄCE WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ

KAŻDEGO NAUCZYCIELA,

OKREŚLONE W RAMACH ZADAŃ OGÓLNYCH PRZEDSZKOLA

 

Zadania Przedszkola:

 

 • - Wspieranie wychowawczej roli rodziny
 • - Integrowanie działań przedszkola i rodziców
 • - Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
 • - Propagowanie chrześcijańskich wartości wychowawczych

 

 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY GRUPY

 

Wychowanie stanowi integralną część działania każdego nauczyciela.

                                                 Wiedza                          dydaktyk

                                                 Umiejętności                  instruktor, trener

NAUCZYCIEL                        wychowanie                  opiekun

                                                                                         Wychowawca

                                                                                         Przewodnik

 

 • - Kryteria oceny dobra i zła są jasno i precyzyjnie określone
 • - Dzieci i rodzice znają te kryteria
 • - Przypadki niepokojących zachowań są analizowane, wychowawcy podejmują działania zaradcze

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCZE   TREŚCI

ZAWARTE W STATUCIE PRZEDSZKOLA

I REGULAMINIE PRZEDSZKOLA

§ 2

 • 1.1. Praca przedszkola obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie sześcioletniej szkoły podstawowej.
 • 1.2. Przedszkole realizuje zadania zawarte w obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz pracuje w oparciu o zatwierdzone przez MEN programy nauczania i wychowania przedszkolnego .

W przedszkolu mogą być realizowane programy autorskie.

 • 1.3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze

akceptacji i  bezpieczeństwa.

 • 1.4. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:
 • 1.4.a. Udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w celu zapewnienia im optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju

i przygotowania do nauki w szkole.

 • 1.4.b. Zapewnienia opieki dzieciom niepełnosprawnym, nie wymagającym odrębnego trybu życia i specjalnej, indywidualnej opieki.
 • 1.4.c. Zapewnienia wychowankom warunków umożliwiających podtrzymywanie

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 • 1.5. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspierania rodziny w wychowaniu:
 • - pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • - informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 • - uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych

w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.

 • 1.6. Przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem w trakcie całodziennego pobytu dziecka w placówce.

Osobami wspomagającymi nauczycieli w zapewnieniu opieki są pracownicy niepedagogiczni przedszkola.

 • 1.7. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie), lub osoby przez nie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo wychowanków.
 • 1.7.a. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia i powierzenia dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczycielki.
 • 1.7.b. Od momentu odebrania dziecka spod opieki nauczycielki za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic.

§ 13

 • 1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość pracy wychowawczo - dydaktycznej

i opiekuńczej oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

        Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

 • 1.1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

1.1.a.  Uwzględnia prawo rodziców do znajomości realizowanych w danym oddziale zadań wynikających z programu wychowania w przedszkolu.

1.1.b.  Udziela rodzicom informacji na temat zachowania i rozwoju wychowanka.

          Dba o dobrą i przyjazną dziecku współpracę z rodziną we wszystkich zakresach.

1.1.c.Jest organizatorem planowanych spotkań z rodzicami o charakterze pedagogizacji, uroczystości związanych ze świętami rodzinnymi, zajęć otwartych, informacyjno - dyskusyjnych i innych związanych z potrzebami przedszkola i środowiska.

 • 1.2. Nauczyciel odpowiada za całokształt pracy wychowawczo - dydaktycznej

w powierzonym mu oddziale.

1.2.a.  Planuje, organizuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą

     w powierzonym oddziale w oparciu o pełną znajomość środowiska oraz pedagogiki i psychologii.

1.2.b.  Odpowiada za jakość swojej pracy pedagogicznej. Dokonuje jej oceny.

1.2.c.  W sposób świadomy i krytyczny dobiera metody pracy z dziećmi kierując się

          w tym zakresie postanowieniami i uchwałami Rady Pedagogicznej oraz dostępną wiedzą metodyczną.

1.2.d.  Dwa razy w roku składa sprawozdanie z pracy (półroczne i roczne), uwzględniając realizację: programu wychowania w przedszkolu, rocznego planu pracy, uchwał Rady Pedagogicznej oraz dodatkowych wskazań dyrektora.

 • 1.3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za prowadzenie obserwacji pedagogicznych swoich wychowanków.

1.3.a.  Prowadzi obserwację każdego wychowanka posługując się dowolnie wybraną przez siebie i optymalną dla konkretnych warunków metodą obserwacji. Obserwacja ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

1.3.b.  Dokumentuje obserwacje w dowolnie wybranej przez siebie formie w sposób rzetelny i systematyczny.

1.3.c.  Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat treści obserwacji

          w stosunku do osób trzecich, nie związanych bezpośrednio z wychowaniem danego dziecka.

1.3.d.  Obserwacje są dla nauczyciela źródłem planowania pracy z dziećmi oraz terapii pedagogicznej.

 • 1.4. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną związaną z potrzebami dziecka.

 

 • 2. Nauczyciel organizuje formy współdziałania z rodzicami, o których jest mowa w ust. 1 pkt 1, dostosowując ich czas i częstotliwość do autentycznych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 14

 • 3. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do stałego czuwania nad stwarzaniem warunków zapewniających dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie. Pracownicy winni naruszenia praw dziecka podlegają karze dyscyplinarnej zgodnie

z regulaminem pracy, aż do zwolnienia włącznie.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

DORAŹNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

 • - Pomoc dziecku przeżywającemu trudne chwile
 • - Uczenie dzieci samopoznania i budowania wiary we własne możliwości
 • - Zachęcanie dzieci do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami
 • - Budzenie dumy z osiągnięć dzieci
 • - Rozwijanie wrażliwości na dobro
 • - Ukazywanie atrakcyjności dobra, jego promocji i reklamy
 • - Wspieranie dzieci w kształtowaniu ich własnej świadomości moralnej
 • - Dzieci uczestniczą w różnych zajęciach rozwijających zdolności twórcze

i artystyczne

 • - Przedszkole uczy dzieci pracy zespołowej i współpracy w zabawie
 • - Nauczyciele uczą dzieci technik i sposobów rozwiązywania konfliktów, negocjacji i uzgadniania
 • - Dzieci znają i szanują swoje prawa
 • - Mają możliwość współuczestniczenia w życiu przedszkola i społeczności lokalnej

 

ISTNIEJĄCE I TWORZONE ZWYCZAJE

 I OBYCZAJE  PRZEDSZKOLNE

 

Tworzenie kultury pozytywnych wzorów:

 • - Świętujemy urodziny i imieniny wychowanków
 • - Dużą wagę przywiązujemy do lokalnych i narodowych tradycji kulturowych
 • - Przedszkole zapoznaje wychowanków z kulturą innych czasów i regionów
 • - Przedszkole organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych, wystawach, konkursach, organizuje wycieczki, zaprasza twórców
 • - Dzieci starsze opiekują i troszczą się o dzieci młodsze
 • - Dzieci mogą wyrażać swoje potrzeby i zainteresowania ,
 • - mogą się prezentować,
 • - dzielą się swoimi przeżyciami i emocjami
 • - w przedszkolu funkcjonuje system wzmacniania dobrych zachowań dzieci
 • - dzieci mają obowiązki w przedszkolu i wykonują pracę na rzecz własnej grupy lub placówki

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ

Z RODZICAMI

 • - współudział rodziców w tworzeniu zwyczajów i obyczajów
 • - udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych
 • - pomoc rodziców w tworzeniu kontaktów środowiskowych
 • - systematyczne kontakty indywidualne
 • - spotkania grupowe 1 raz na kwartał

DZIAŁANIA SZKOŁY

 

CEL STRATEGICZNY  :       

 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWY UCZNIA

REALIZOWANY W OPARCIUO FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

 W ŚWIETLE „MAŁEJ OJCZYZNY"

ORAZ WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO

I OBYWATELSKIEGO.

 

 

CO UCZYNIĆ, ABY GO ZREALIZOWAĆ?

 (określić założenia do celów operacyjnych ):

 

 • tj. w jakich dziedzinach będziemy się poruszać, by dążyć do zrealizowania naszego celu strategicznego,
 • jakie w wyniku tych działań przewidujemy efekty i zadania.

 

 

 

OKREŚLENIE CELÓW OPERACYJNYCH:

 

 • 1. Aktywny rozwój psychofizyczny dziecka.
 • 2. Integracja z rodziną, środowiskiem szkolnym, społecznością lokalną, „małą i wielką" Ojczyzną, Europą.
 • 3. Wspomaganie rozwoju rodziny ucznia.
 • 4. Samodoskonalenie się nauczycieli.

 

 

WYTYCZNE ZADAŃ DO CELÓW OPERACYJNYCH

 

ZAŁOŻENIA:

 

Charakter zadań i ich specyfika muszą być dostosowane do:

 • Celu strategicznego
 • Celów operacyjnych i przewidywanych efektów

 

Ponadto muszą uwzględniać:

 

 • Czas realizacji
 • Rodzaj ścieżek edukacyjnych realizowanych podczas przedmiotów nauczania
 • Rodzaj przedmiotów, na których te zadania mogą być realizowane
 • Misję każdego z nauczycieli w realizacji tych zadań
 • Sposób prowadzenia ewaluacji zadań

 

 

 

 

 

 

W NOWEJ SZKOLE istotnym jest

SYSTEMATYCZNE PROWADZENIE EWALUACJI

Przebiegu procesu nauczania i wychowania, a sposób,  forma i metoda ewaluacji powinny być jasno określone przez Radę Pedagogiczną.

 

CELEM EWALUACJI jest:

Uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników programu wychowawczego i dydaktycznego, sposobie jego realizacji, jego atrakcyjności i przydatności po to, by móc doskonalić warsztat pracy nauczyciela.

 

EWALUACJA dotyczy też konkretnych osób, które są odpowiedzialne za realizację zadań ujętych w programie.

Ewaluacja dotyczy badania jakości pracy.

 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym planowanie zadań, które staną się treścią programu przebiegać będą w następujący sposób:

 

  CEL OPERACYJNY:

 

AKTYWNY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECKA

 

 

 

Zadania priorytetowe:

 

 • 1. Poznawanie zasad dobrej komunikacji.
 • 2. Wyczuwanie potrzeb drugiego człowieka, planowanie, podejmowanie działań na rzecz innych.
 • 3. Ocenianie - jako narzędzie, a nie cel nadrzędny. Uczenie odpowiedzialności za swój proces uczenia się.
 • 4. Uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II   CEL OPERACYJNY:

 

INTEGRACJA Z RODZINĄ, ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM, SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ, „MAŁĄ I WIELKĄ" OJCZYZNĄ, EUROPĄ

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ - KL. IV - VI:

 

Realizacja w/w celu w kl. IV -VI odbywać się będzie poprzez podjęcie działań związanych

z programem pt. „ Najlepszy  gospodarz", wspieranych zadaniami w zakresie pozyskiwania wiedzy przez uczniów o swojej gminie, regionie, województwie, podczas następujących ścieżek edukacyjnych:

 

 • Wychowania patriotycznego i obywatelskiego
 • Prozdrowotnej
 • Edukacji ekologicznej
 • Wychowania do życia w społeczeństwie
 • Wychowania do życia w rodzinie
 • Edukacji regionalnej

 

Za realizację programu w zakresie dydaktyki i wychowania odpowiedzialność przejmują nauczyciele przedmiotów: j. Polskiego, historii, przyrody, przedmiotów artystycznych oraz wychowawcy.

 

ZADANIE:

 

Realizacja  programu wychowawczo - dydaktycznego „Najlepszy gospodarz"

 

•I.                  ASPEKT WYCHOWAWCZY

 

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA W DZIAŁANIU TO:

 • Wdrażanie dzieci i młodzieży do samorządności.
 • Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, a tym samym profilaktyka

      i przeciwdziałanie uzależnieniom, zachowaniom patologicznym.

 • Integracja dzieci i młodzieży, wychowawców i rodziców, mieszkańców wokół problemów szkoły i środowiska lokalnego.
 • Świadome kształtowanie postaw odpowiedzialności wśród uczniów.
 • Wyzwolenie inicjatywy wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności twórczego

i logicznego myślenia, przedsiębiorczości i operatywności w działaniu, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i czynienia czegoś na rzecz innych.

 • Uczynienie ze szkoły miejsca użytecznego dla środowiska lokalnego.
 • Jak najlepsze wykorzystanie istniejącej bazy i potencjału ludzkiego na rzecz pozytywnych zamian w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

 

•II.               ROLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 

 • 1. WYCHOWAWCA:
 • Zaraża entuzjazmem uczniów i rodziców, a także innych sojuszników.
 • Inspiruje działania poprzez przedkładanie różnorodnych pomysłów działania na rzecz innych, środowiska lokalnego, społeczności szkolnej.
 • Koryguje postawy uczniów i rodziców poprzez ustawiczne przypominanie o roli i celach, jakie winien spełniać program.
 • Aktywnie uczestniczy wraz z dziećmi i rodzicami w realizacji działań.
 • Koordynuje pracę uczniów i rodziców w zakresie planowania zadań.
 • Działa jako doradca, współpracuje z dyrektorem szkoły - zna potrzeby szkoły, zasięga informacji na temat potrzeb bieżących środowiska, zna Strategię Rozwoju Gminy.
 • Potrafi uzasadnić dzieciom, rodzicom cel programu wychowawczego, w taki sposób,

że: wszelkie działania, które klasa podejmuje w ramach programu „Najlepszy gospodarz", służące wzbogaceniu osobowości, kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy

i nowych doświadczeń, ale także integracji klasy, kształtowaniu odpowiedzialności

i pracy w zespole - daje temu wyraz poprzez działanie, np. mówi o tym, że nagroda

w konkursie nie jest celem samym w sobie, stanowi tylko etap, do którego przystąpią ci, którzy rzetelnie, zgodnie z regulaminem wypełnia swoje zadania, wykażą się zaangażowaniem, twórczą pracą.

 

 • 2. RODZICE:

 

 • Wspomagają pracą i zaangażowaniem, ale nie wyręczają uczniów w realizacji zadań, dopingują do samodzielnej pracy.
 • Służą wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie środowiska lokalnego i potrzeb, pomagają w niektórych pracach.
 • Podsuwają dzieciom pomysły.
 • Współpracują z wychowawcą, uczestniczą w realizowaniu zadań z całą klasą.

 

 • 3. UCZNIOWIE:

 

 • Bezpośrednio realizują zadania, które na forum klasy, wspólnie z wychowawcą

i rodzicami, przyjmują do wykonania biorąc pod uwagę wolę większości klasy, jej możliwości i chęci, kierując się potrzebami innych: środowiska lokalnego, społeczności szkolnej, ludzi potrzebujących pomocy, zwierząt.

 • Podczas dyżuru dają wyraz odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania
 • Uczestniczą w programie aktywnie jako realizatorzy zadań, ale także jako wykonawcy

i uczestnicy w inspirowanych przez inne klasy działaniach.

 • W rywalizacji o punkty, zachowują się godnie, postawa swoją dają wyraz życzliwości dla innych.

 

 

 

III.   CZAS PRZEWIDZIANY NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

A/   ETAP PLANOWANIA ZADAŃ:

 • zadania powinny być planowane najpóźniej w pierwszym tygodniu przed przejęciem dyżuru, na spotkaniu wszystkich uczniów i chętnych rodziców
 • zadania zaplanowane i przyjęte do realizacji, powinny być spisane z wyznaczeniem terminu i odpowiedzialnych bezpośrednio za ich realizację osób wg tabeli:

 

Treść zadania

Termin realizacji

Osoba bezpośrednio odpowiedzialna, lub grupa

 

 

 

 

 • podczas dwutygodniowego dyżuru, w zależności od obiektywnych warunków, wychowawca w porozumieniu z uczniami może przesunąć termin realizowania danego zadania, nawet na czas przypadający poza dyżurem. Komisja oceniająca, oceni takie zadanie po jego wykonaniu, pod warunkiem, że jego treść znajdzie się w tabeli jak wyżej - jako dowód zaplanowania zadania na etapie ich planowania, a obiektywna przyczyna przesunięcia terminu jego wykonania, zostanie przedłożona Komisji.

 

B/   CZAS NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

 • terminy dyżurów są wskazane w harmonogramie dyżurów
 • zadania są realizowane podczas przerw międzylekcyjnych, po lekcjach lub w dniach wolnych od nauki
 • w wyjątkowych sytuacjach zadania mogą być realizowane podczas lekcji - szczególnie dotyczy to spotkań z ciekawymi ludźmi lub takich zadań, na który termin jego realizacji nie mają wpływu inspiratorzy.

 

C/    ZAKOŃCZENIE DYŻURU:

 • odbywa się na apelu, podczas którego następuje przekazanie dyżuru następnej klasie. Klasa przekazująca dyżur dokonuje krótkiego podsumowania, rozstrzygnięcia ewentualnych konkursów. Klasa przejmująca dyżur zapoznaje uczniów z planem dyżurów.
 • Klasa przejmująca dyżur zapoznaje wszystkich uczniów z planem swoich działań. Kalendarz działań znajduje się na tablicy ogłoszeń gospodarza.

 

•IV.            REALIZACJA ZADAŃ OBOWIĄZKOWYCH

 

Do zadań obowiązkowych należą:

 • pełnienie dyżurów podczas przerw, który polega na dbaniu o porządek w szkole, czystość i estetyczny wygląd szkoły i terenu wokół oraz o oszczędność wody i energii elektrycznej
 • czas przerwy może być urozmaicany w zależności od pomysłów uczniów, np. wypożyczalnia prasy młodzieżowej, gry, zorganizowanie czasu dla dzieci klas młodszych, turnieje ping- ponga
 • uczniowie dyżurujący podczas przerw odznaczają się od innych własnoręcznie wykonanymi plakietkami
 • uczniowie dyżurujący współpracują z nauczycielem dyżurnym lub wychowawcą

 

 

 

UCZNIOWIE DYŻURNI DBAJĄ O TO, BY W SZKOLE NIE MIAŁO MIEJSCA:

 

 • Używania siły fizycznej wobec innych uczniów
 • Używania wulgarnych i obraźliwych słów wobec szkolnych koleżanek i kolegów
 • Podejmowanie decyzji bez porozumienia z nauczycielem w sprawach uczniów którzy zachowują się w sposób niewłaściwy, a poprzez swoje planowe działania starają się zapobiegać szaleństwom i bieganinie

 

•V.               DOBÓR ZADAŃ OBJĘTYCH PUNKTACJĄ W KONKURSIE -

          W ZALEŻNOŚCI OD WOLI, UMIEJĘTNOŚCI,

          ZAINTERESOWAŃ I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW.

 

Główne założenia:

Zadania przyjmowane przez uczniów winny być motywowane określonymi celami: poznawczymi lub wychowawczymi. Winny czemuś lub komuś służyć. Zadania nie powinny być realizowane w myśl zasady „sztuka dla sztuki"

 

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH PUNKTACJĄ:

 

Organizacja wystaw -

Może być ich wiele, ale powinny spełniać następujące kryteria:

 • stanowią uzupełnienie jakiegoś zadania, np.

Rozwój zainteresowań ( jednym z zadań było eksponowanie umiejętności uczniów wynikających z pogłębiania zainteresowań), innym konkurs wiedzy i uzupełnieniem może być wystawa np. sprzętu wędkarskiego lub konkurs wiedzy o regionie - wystawa o regionie może uzupełniać to zadanie itd.

 • wystawa powinna być organizowana w miejscu dostępnym uczniom, korytarze szkolne
 • klasa organizująca wystawę zabezpiecza jej obsługę, odpowiada za porządek i opiekę nad eksponatami - mile widziani rodzice do pomocy.

 

Konkursy:

Plastyczne, wiedzy, artystyczne, sportowe - mogą być łączone z wystawami

 • tematyka winna spełniać założone cele: wychowawcze, dydaktyczne, poznawcze
 • wskazane jest by oscylowały wokół wybranych zagadnień przedmiotowych, lub dotyczyły problemów przyjaźni, rodziny, postawy, środowiska szkolnego, lokalnego, marzeń, stosunków międzyludzkich, by utrwalały wiedzę lub umiejętności, by kształtowały twórcze myślenie.

 

Organizacja konkursów wymaga wcześniejszej promocji wśród uczniów, która obejmuje informacje o:

 • rodzaju konkursu
 • przewidzianej liczby uczestników i ich wieku
 • tematyki, miejscu organizacji
 • terminu i czasu trwania
 • rodzaju nagrody przewidzianej w konkursie ( rzeczowej, promującej wytwór szerokiemu gremium, dyplom)

Konkursy mogą być połączone z wystawami, np. wystawa czworonogów połączona

z konkursem lub wystawa eksponatów z jakieś dziedziny połączona z konkursem wiedzy na ich temat, itp.

 

Praca na rzecz innych i jej formy

 • akcje charytatywne - na rzecz szkoły, ludzi starszych, dzieci potrzebujących pomocy
 • praca fizyczna - na potrzeby szkoły, środowiska lokalnego, osób starszych

 

Uwaga: jeśli klasa zamierza wykonywać prace na rzecz szkoły, należy uzgodnić ich zakres

z dyrektorem szkoły. Także jeśli dotyczy to akcji charytatywnych na ten sam cel.

 

Wycieczki

Mogą być: autokarowe, piesze, rowerowe, także pociągiem.

 • organizator zapewnia opiekę nad uczestnikami, w zależności od liczby uczestników - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 • Z uwagi na możliwość wykorzystania autokaru gminnego, wycieczki należy planować na dzień wolny od nauki
 • Każda wycieczka, jej cel, plan, czas trwania oraz lista uczestników winna być wcześniej zgłoszona dyrektorowi.

 

Organizacja czasu wolnego:

Dotyczy czasu popołudniowego, sobót.

Pod tym pojęciem rozumie się organizowane zajęcia pod okiem wychowawcy z możliwością wspomagania rodziców, na terenie szkolnych obiektów. Wieczory poetyckie, wystawy teatralne, dyskoteki, turnieje sportowe, ogniska, zabawy świetlicowe.

 

Imprezy na rzecz szkoły:

To te, które mają charakter kulturalno - rozrywkowy z przeznaczeniem dla uczniów, rodziców i zaproszonych mieszkańców, odbywające się na terenie obiektów szkolnych. Organizacja ich wymaga odpowiedniej promocji, winien być znany cel i program imprezy.

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi:

Celem powinna być chęć zaprezentowania uczniom różnych przedstawicieli zawodów (piekarz, mechanik samochodowy, lekarz, dziennikarz, student itp.) a także prezentacja osób, które wydają się być interesujące ze względu na misję społeczną, którą mają do spełnienia (np. radni), doświadczenie życiowe, zawodowe, przeżycia ( kombatant itp.) zainteresowania, pasja ( amatorzy z udziałem organizatorów: uczniów i wychowawcy, a także wcześniej promowane). Promocja winna zawierać:

 • informację na temat z kim odbywać się będzie spotkanie
 • gdzie i kiedy
 • na jaki temat

 

Spotkanie powinno być przez organizatorów odpowiednio przygotowane: ogólna informacja na temat rozmówcy, pytania do rozmówcy.

Organizator dba o porządek podczas spotkania i zostawia go po spotkaniu.

Organizator zapewnia symboliczne podziękowanie zaproszonej osobie za udział w spotkaniu ( dyplom, wpis do księgi pamiątkowej szkoły, pamiątka wykonana przez uczniów, kwiatek itp.)

 

 

 

 

•VI.           OCENA DYŻURÓW

 

 • 1. Oceny dokonuje komisja oceniająca w skład której wchodzą:
 • wychowawcy i przewodniczący klasy IV - VI.
 • Opiekun Samorządu Szkolnego i przew. Samorządu Szkolnego
 • Dyrektor lub w jego imieniu zastępca

 

Komisji przewodniczy opiekun samorządu szkolnego.

 

III  CEL OPERACYJNY:

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU RODZINY UCZNIA

 

Realizacja w/w celu  odbywać się będzie poprzez:

 

 • 1. Kursy dla rodziców w zakresie:
 • Wiedzy psychologicznej i pedagogicznej dla rodziców
 • Wiedzy medycznej przydatnej dla rodziców
 • Wiedzy na temat zagrożeń z powodu uzależnień

 

Uwaga:

Tego typu przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe; np. Fundusz Współpracy, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Fundację dla Polski, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Batorego - na bazie dotacji celowych przyznanych na podstawie projektów opracowanych przez dyrektora placówki. Ubieganie się o dotacje

 z w/w organizacji pozarządowych winno być poprzedzone programem z uwzględnieniem szczegółowego harmonogramu działań, kosztorysem wydatków, przewidywanych ewaluacji.

 

 • 2. Zadania dla wychowawców: promocja przedsięwzięć wśród rodziców.

 

I V   CEL OPERACYJNY:

 

SAMODOSKONALENIE SIĘ NAUCZYCIELI

 

 

Realizacja tego zadania ma zasadniczy wpływ na jakość procesu wychowawczego w szkole. Niezbędne jest jego wykonanie w zakresie wspierającym warsztat pracy nauczycieli, a w szczególności realizację wytyczonych zadań w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

 

Główne zadania to:

 

 • 1. Podstawowe zasady komunikacji i tworzenie właściwego klimatu i atmosfery w placówce.
 • 2. Jak organizować pracę w grupie.
 • 3. Aktywne i twórcze metody nauczania.
 • 4. Rozwiązywanie konfliktów.

 

Planowane szkolenia dla nauczycieli odbywać się będą na bazie WDN - u przy pomocy władz samorządowych i organizacji pozarządowych, wg szczegółowego harmonogramu działań.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Celina Hasiak dnia 28.05.2014
Opublikowana przez Celina Hasiak dnia 28.05.2014. Odsłon 935, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony