Rada Pedagogiczna

REGULAMIN  RADY PEDAGOGICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŚWINOWICACH

& 1
Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991r. jako integralną część Statutu Szkoły Podstawowej w Goświnowicach.

& 2
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych  regulaminów wewnętrznych szkoły. Na plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada - w formie uchwał - zatwierdza, opiniuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. W skład rady wchodzą dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni. 

& 3
W zebraniach rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego:
- przedstawiciele rady szkoły, lub rady rodziców,
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych działających na terenie szkoły,
- pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,
- lekarz szkolny i pielęgniarka.

& 4
 Do podstawowych zadań rady należy:
1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy,
3. kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
4. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
5. współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

 


& 5
 Rada na posiedzeniach plenarnych zatwierdza:
1. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
2. roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
3. wnioski zespołów przedmiotowych, stałych doraźnych komisji powołanych przez rady,
4. propozycję wprowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów,
5. wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielenia kar,
6. szkolny regulamin o charakterze wewnętrznym,
7. tematykę wewnętrznego samokształcenia,
8. program i warunki prowadzenia na wniosek rodziców przedmiotów nadobowiązkowych, program oraz plan uczenia.

& 6
 Na posiedzeniu plenarnym rada opiniuje:
1. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły,
3. plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach,
4. wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,
5. wnioski nauczycieli o podjęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 1 obowiązkowego wymiaru zajęć,
6. kandydatów do powierzenia funkcji dyrektora.

& 7
 Rada ma prawo do:
1. występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela,
2. eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym,
3. wprowadzania zmian w prawidłowym rozkładzie zajęć dydaktycznych, realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązkowym planem nauczania w cyklu okresowym.

 


& 8
 Rada po uzyskani opinii samorządu uczniowskiego i rady szkoły lub rady rodziców ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalenia oraz tryb odwoławczy.

& 9
 Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą niepromowania uczniów /ukończenia szkoły przez ucznia/ jeżeli po przeprowadzeniu powtórnego egzaminu sprawdzającego powołaną przez organ bezpośrednio       nadzorujący szkołę komisja ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczna.


& 10
 Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie wotum nieufności wobec dyrektora wraz z jej pismem uzasadnieniem, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie na zebraniu plenarnym.

& 11
1. Rada może zgłosić, spośród swoich członków pełnozatrudnionych kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
2. Rada może wystąpić z wnioskiem do organu bezpośrednio nadzorującego, o ogłoszenie konkursu na dyrektora,
3. Zasady przeprowadzenia konkursu na dyrektora uzgodnione są z radą pedagogiczną.

& 12
 Przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor szkoły, której jest zobowiązany do:
1. realizacji uchwał rady,
2. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
3. oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4. dbania o autorytet rady ochrony praw i godności nauczycieli
5. zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
6. analizowania stopnia realizacji uchwał rady,

 


& 13
Członek rady jest obowiązany do:
1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
2. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
3. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji do której został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
4. realizowania uchwał rady także, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia,
5. składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
6. przestrzegania tajemnicy obrad rady,

& 14
Organizacja pracy rady:
1. rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły,
2. rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych,
3. zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym /w dniu w którym odbywa się plenarne posiedzenie rady, dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji/,

& 15
1. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków rady,
2. O zebraniu nadzwyczajnym rady dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem,
3. Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji lub promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb,

& 16
Zasady i tryb podejmowania uchwał:
1. uchwały podjęte na zabraniu plenarnym są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1 liczby członków rady,
2. uchwały podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu rady są prawomocne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1 liczby członków rady,

 

& 17
Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej:
1. rada powołuje, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli,
2. pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady,
3. komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułuje opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez radę,

& 18
Nieobecność na posiedzeniu rady:
1. członkowie usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu przewodniczącemu,
2. nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami,

& 19
Dokumentacja  pracy rady:
1. z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgo protokołów,
2. protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant,
3. członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu,
4. podstawowym dokumentem działalności rady są książki protokołów,
5. książki protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę,
6. wzór podejmowania uchwały:

Uchwała nr ......................

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Goświnowicach z dnia ......................... w sprawie przyjęcia ................................

Na podstawie & 11 ust.2 Statutu Szkoły Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

& 1

Z dniem ......................... przyjmuje się ..................................

& 2

Wykonanie uchwały powierza się ..........................................

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ........................................

 

 

 

 

 

              Niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Goświnowicach uchwaliła na posiedzeniu plenarnym w dniu .........................

 

 

Podpisy nauczycieli.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.07.2003. Odsłon 9281, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 17  prawy
Początek strony