Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1.Organy Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a
    uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.
2. Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie
    uczniów klasy , a Samorządu Uczniowskiego Konferencja 
    Przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas IV-VI.
3. Władzami wykonawczymi poszczególnych samorządów są ich rady
4. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:  
przewodniczący, zastępca, skarbnik.
W pracach Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział także przewodniczący sekcji problemowych.
5. Konferencję Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwołuje przewodniczących Samorządu Uczniowskiego lub nauczyciel opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Konferencje odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
Na wniosek przedstawicieli co najmniej dwóch klas zwołuje się nadzwyczajna Konferencję Przedstawicieli.
Obrady Konferencji Przedstawicieli są prawomocne przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby jej członków jeżeli reprezentowanych jest co najmniej 2/3 klasy.
6. W skład rady samorządu klasowego wchodzą : przewodniczący, z-ca przewodniczącego i skarbnik. Samorząd klasowy może ustalić inny skład rady.
Trzej upoważnieni członkowie rady samorządu klasowego są równocześnie przedstawicielami klasy na Konferencję Przedstawicieli Samorządów klasowych.
Samorząd Klasowy  może wybrać innych  niż  wymienieni  w      punkcie 2/ przedstawicieli na Konferencję. 


§2.       1. Sposób podejmowania uchwał określają poszczególne organy
       Samorządu Uczniowskiego.
  2. Wychowawca klasy może zawiesić wykonanie uchwały samorządu 
      klasowego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź
      szkoły.
           3. Od decyzji wychowawcy zawieszającej wykonanie uchwały samorząd
klasowy może odwołać się do dyrektora szkoły.
1. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały Samorządu Szkolnego jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź szkoły.


§3.Wybory rad Samorządu Uczniowskiego.
1. Wybory rad Samorządów Klasowych odbywają się corocznie przed końcem września.
2. Na żądanie 2/3 uczniów klas lub wychowawcy przeprowadza się wcześniejsze wybory przed upływem kadencji.
3. Sposób wyborów i skład rady określa zebranie uczniów klasy.
4. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się corocznie przed końcem roku szkolnego.
5. Na żądanie  2/3 uczestników Konferencji przedstawicieli Samorządów Klasowych przeprowadza się wybory przed końcem kadencji.


§4.Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa
    regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 
    powszechnym.
    Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

WYBORY RAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory odbywają się corocznie przed końcem czerwca.
2. W wyborach bierze udział po trzech kandydatów z klas III-V.
3. Kandydatury zgłaszają Samorządy Klasowe.
4. Na dwa tygodnie przed wyborami rozpoczyna się kampania wyborcza.
5. Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie klas III-V.
6. Wybory są przeprowadzane przez Komisję Wyborczą w skład której wchodzą: członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego obecnej kadencji, przewodniczący Rad Klasowych oraz nauczyciel- opiekun Samorządu Uczniowskiego.
7. Trzech kandydatów którzy uzyskają najwyższą ilość głosów wchodzi do Rady Samorządu Uczniowskiego.
8. Ogłoszenie wyników następuje w dniu wyborów na tablicy ogłoszeń.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2010/2011

PRZEWODNICZĄCA - Katarzyna Paterek

ZA-PRZEWODNICZĄCEJ - Zuzanna Mrózek

SKARBNIK - Eliza Stypuła

SEKRETARZ- Weronika Murawska

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Celina Hasiak dnia 10.02.2013
Opublikowana przez Celina Hasiak dnia 10.02.2013. Odsłon 954, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony