Protokół nr 69/10 Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół nr 69/10 posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 07 stycznia 2010 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki P.Kostrzewa.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej,
b) w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy,
c) w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie,
d) w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Dominika w Nysie,
e) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Złotogłowicach,
f) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie,
g) w sprawie przyznania dotacji Diecezjalnemu Domowi Formacyjnemu w Nysie,
h) w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie,
i) w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie,
j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa
a Powiatem Nyskim w sprawie przejęcia przez Ginę Nysa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
2. Omówienie i zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na rok 2010
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki P.Kostrzewa przedstawił projekty uchwał w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Nysa na 2010 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski na dofinansowanie przyjmowane były do września 2009 roku. W grudniu 2009 roku nastąpiło rozstrzygniecie i przyznanie dotacji. Uchwały dotyczą dotacji dla 9 podmiotów, na proponowaną łączną kwotę 462 573,02 (co stanowi nie więcej niż 50% wykazanych w złożonych ofertach kosztów robót). W budżecie Gminy Nysa na 2010 rok zabezpieczono na zadania z tego zakresu kwotę 500 000zł.
Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu.
Po przedstawieniu materiału i udzieleniu wyjaśnień przez Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki P.Kostrzewę Komisja przystąpiła do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał.
Ad 1a
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej.
Ad 1b
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy.
Ad 1c
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie.
Ad 1d
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Dominika w Nysie.
Ad 1e
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Złotogłowicach.
Ad 1f
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie.
Ad 1g
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Diecezjalnemu Domowi Formacyjnemu w Nysie,
Ad 1h
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie.
Ad 1i
Komisja jednogłośnie (8 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie.
Ad 1j
Projekt uchwały przedstawił obecny na posiedzeniu Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki P.Kostrzewa, który wyjaśnił, iż jest to uchwała podejmowana co roku, która umożliwia przejęcie obowiązków biblioteki powiatowej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nysie, a co za tym idzie możliwości dotowania jej przez Powiat Nyski.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przy 7 głosach za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Powiatem Nyskim w sprawie przejęcia przez Ginę Nysa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ad 2
Radny W.Tokarz wniósł o przełożenie tematu omówienie i zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na rok 2010 do omówienia na kolejnym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2010 r.
Komisja przy 5 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego.

Ad 3
Radny J.Wojdyło wniósł o dopisanie do Kalendarza Imprez Kulturalnych dożynek organizowanych przez poszczególne sołectwa.
Komisja przy 7 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie 13:40 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Kultury i Kultury Fizycznej
Jan Satora
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 4481, Wersja 4
Początek strony