Protokół 79/10 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół 79/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 4 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:15. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie – J.Jakubowska, naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
4 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu komisji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie  J.Jakubowska przedstawiła informację na temat realizowanych przez Ośrodek projektów:
- systemowy pod nazwą: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OSP
w Nysie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- konkursowe pod nazwą: „KIS partnerem samorządu gminy w pracach społecznie-użytecznych” i „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” w ramach funduszy z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej,
- wspierające działania ustawowe pod nazwą: „W rodzinie siła” oraz „Bądź rybakiem swojego życia”.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się z materiałem i udzielonymi przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie J.Jakubowską odpowiedziami
na zapytania w przedmiotowej sprawie zadecydowała o skontrolowaniu dokumentacji tych projektów.

Komisja temat: kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie będzie kontynuować na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w siedzibie ośrodka mieszczącej się przy ul. Kościuszki 11, w dniu
18 maja 2010 roku o godzinie 13:00.

Ad 2
Obecna na posiedzeniu komisji naczelnik Wydziału Inicjatyw
i Przedsiębiorczości L.Barcik przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja ustaliła, iż temat: przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006
z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa” będzie realizowany na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad 3
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 14:01 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.CichawaPrzewodniczący Komisji
Adam Wieczorek
Członkowie:                         
1.    Wanda Dłuszyńska - Janik    ....................    
2.    Zygmunt Jurczak            ....................
3.    Krzysztof Kroczak        ....................
4.    Rajmund Miller            ....................    
5.    Danuta Wąsowicz – Hołota        ....................
6.    Julian Wojdyło            ....................


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1466, Wersja 1
Początek strony