Protokół nr 97/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół nr 97/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 29 czerwca 2010r.


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska St. Filipiak, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki
M. Ruda, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek, Naczelnik Wydziału Lokalowego A. Dembiecka.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Porządek dzisiejszego posiedzenia komisji przyjęty jednogłośnie.
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
2.    Zapoznanie się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku.
3.    Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych za I półrocze 2010 roku
4.    Zapoznanie się ze stanowiskiem Wydziału w sprawie złożonego przez PHU „RÓŻA” wniosku o zmianę  zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ulicę Kruczkowskiego.
5.    Zapoznanie się z wnioskiem  L i T Janik w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długosza, Augustowskiej , Stawowej i Krasińskiego oraz zapoznanie się z opinią Wydziału w przedmiotowej sprawie.
6.    Zapoznanie się z pismem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Zarząd Oddziału w Nysie w sprawie propozycji wprowadzenia nazw ulic w Nysie.
7.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji w sprawie zorganizowania przystanku dla autobusów MZK.
8.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji złożony w dniu 11.05.2010r w sprawie naprawy zdewastowanego ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Gierczak .
9.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji zawarty w protokole nr 94/10 dot. przebudowy ul. Karugi.
10.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B.Rudkowski omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.
Radny D.Grabowiecki – zwrócił uwagę na to, że uchwała nie rozwiązuje problemu wywozu śmieci ponad gabarytowych.

Komisja do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa” złożyła następujące wnioski :

1.    Komisja wnioskuje o zmianę zapisu w paragrafie 8 ust.  1 po słowach „ zameldowanego mieszkańca  „ wprowadzić zapis „lub zamieszkałego mieszkańca według oświadczenia właściciela nieruchomości ”.  
Wniosek przyjęty został przy 7 głosach  „za” i 2 głosach  wstrzymujących się.

2.    Komisja wnioskuje , aby w paragrafie  23 ust.  1 po słowie : „  na terenach”  wykreślić słowo „pracowniczych”   
Wniosek przyjęty został jednogłośnie ( 9 głosach  „za”).

3.    Komisja wnioskuje , aby w paragrafie 9 ust.  5 po słowie mieszkańców w miejsce  słowa ”miasta” wpisać słowo  „gminy”.
Wniosek przyjęty został jednogłośnie ( 9 głosach  „za”).


Radna Z. Papis – powiedziała , że nie zgadza się z zapisem paragrafu 17 ust.1 punkt 6 i proponuje wykreślenie proponowanego zapisu i wprowadzenie zapisu o treści :”
1.    Posiadacz psa jest obowiązany do zapewnienia nadzoru nad psem. Nadzór nad psem polega na kontroli jego zachowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub zwierząt.
2.    Posiadacz psa utrzymujący go na terenie nieruchomości gruntowej, której jest posiadaczem, w przypadku gdy pies nie jest trzymany na uwięzi, jest obowiązany ogrodzić tę nieruchomość lub jej części w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza ogrodzenie i oznaczyć ją w widocznym miejscu tabliczką ostrzegającą przed psem.
3.    W miejscach publicznych na terenie miasta psa prowadzi się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznaniowej za agresywną albo psa w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu.
4.    Rada gminy w statusie miasta lub w której znajduje się miejscowość o statusie miasta może określić w drodze uchwały miejsce publiczne na terenie miasta, w których można psy prowadzić bez smyczy lub bez kagańca”.
Za wnioskiem głosowało 2 radnych  , 3radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   
Wobec powyższego głosowania wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Komisja przy głosach 3 „za”, 2 głosach przeciw , 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa” wraz ze złożonymi wnioskami.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Ad 2
Naczelnik Wydziału Lokalowego A.Dembiecka poinformowała, że  co kwartał jest obowiązek przedkładania takich list na posiedzenie merytorycznej komisji Rady tak stanowią zapisy uchwały Rady Miejskiej.
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do przedłożonego wykazu.


Komisja  zapoznała się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku i przyjęła go 5 głosami „za” przy 1 głosie  wstrzymującym się.
Wykaz stanowi załącznik do protokółu.


Ad 3
Naczelnik Wydziału R.Tasarek – przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji gminnych za I półrocze 2010 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokółu.

Komisja zapoznała się i przy 5 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła informację o stanie realizacji inwestycji gminnych za I półrocze 2010 roku.
 
Ad 7
Komisja zapoznała  się z odpowiedzią na wniosek Komisji w sprawie zorganizowania przystanku dla autobusów MZK.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.
Dodatkowych informacji na zapytania członków komisji przedmiotowej sprawie udzielił obecny na posiedzeniu komisji naczelnik Wydziału IR. R.Tasarek.

Ad 9
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji zawarty w protokole nr 94/10 dot. przebudowy ul. Karugi.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.
Dodatkowych wyjaśnień  na zapytania członków komisji przedmiotowej sprawie udzielił obecny na posiedzeniu komisji naczelnik Wydziału IR. R.Tasarek.

Ad 4
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M. Ruda poinformował, że wpłynął wniosek złożony przez PHU „RÓŻA”  o zmianę  zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ulicę Kruczkowskiego.
Dokonana została analiza tego wniosku i stwierdziliśmy , że na tym terenie znajduje się obiekt handlowo-usługowy , ale pracując nad uzasadnieniem przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu , stwierdziliśmy, że przedmiotowa zmiana planu byłaby niezgoda z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, które w sierpniu 2009 zatwierdzone uchwała rady Miejskiej. Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem : „1 MNU i objęty jest ochroną konserwtorską. Jest to tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami. Dla tego terenu  zapisy  w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa są następujące :
Tereny istniejącej zabudowy o niskiej intensywności. Cechuje go zróżnicowany charakter zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowa. Należy utrzymać i rozwijać funkcje o różnorodnym  charakterze usługowo - mieszkaniowym. Dopuszcza się wolnostojącą i bliźniaczą zabudowę jednorodzinną oraz wille wielorodzinne do 3 kondygnacji nadziemnych oraz do 5 mieszkań. Preferowana jest lokalizacja jednorodnych zespołów zabudowy, o jednakowych lub zbliżonych do siebie formach architektonicznych. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zieleń urządzoną, a także drogi i parkingi. Za niepożądane uważa się obiekty produkcyjne i składowe. Docelowo należy dążyć do likwidacji tych struktur lub ich przekształcenia na usługi nieuciążliwe. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej: usług nieuciążliwych wbudowanych lub wolnostojących z zakresu oświaty, opieki i ochrony zdrowia oraz handlu, gastronomii, sportu i kultury wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Dla obiektów usługowych stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego ustala się nakaz stosowania zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości.
Ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy: 12 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi).
W związku z tym następuje obawa, że gdybyśmy przystąpili do  zmiany  tego planu to ze względu na niezgodność z zapisami w Studium Wojewoda by nam to rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił i nie dopuścił do tej zmiany planu.
Komisja również wysłuchała obecnego na posiedzeniu wnioskodawcę., który przedstawił argumenty swojego wniosku.
Zdaniem komisji jest brak  jednoznacznego stwierdzenia niezgodności proponowanej zmiany z ustaleniami studium i w związku  z czym komisja zawnioskowała o przygotowanie uchwały w  przedmiotowej  sprawie.
Na wniosek komisji Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki  przedłożył projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym części miasta Nysy w rejonie ulic J. Piłsudskiego i Podolskiej, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr L/826/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. wraz z uzasadnieniem .
Komisja przy 5 głosach „za” , przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Ad 5
Komisja zapoznała się z wnioskiem  państwa L i T Janik oraz  z opinią Wydziału Architektury w przedmiotowej sprawie.
Komisja wysłuchała wyjaśnień naczelnika Wydziału Lokalowego w przedmiotowej sprawie.
Komisja przesyła wniosek państwa Janik do Burmistrz celem wypracowania i zajęcia jednoznacznego stanowiska.  
Treść wniosku oraz opinia wydziału stanowią załącznik do protokółu.

Ad 6
Komisja zapoznała się z pismem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Zarząd Oddziału w Nysie w sprawie propozycji wprowadzenia nazw ulic w Nysie i przedkłada pismo Wydziałowi celem przedłożenia Komisji propozycji nazwania ulic imieniem wg próśb zainteresowanego Towarzystwa .
Treść pisma w załączeniu do protokółu.

Ad 7
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji złożony w dniu 11.05.2010r w sprawie naprawy zdewastowanego ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Gierczak i oczekuje na odpowiedź Starost w sprawie.

Ad 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Nie zgłaszano.Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15,15 zamknął posiedzenie komisji .


Protokołowała:
J.Chałas


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1600, Wersja 1
Początek strony