Protokół nr 73/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 19 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół  73/10
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 19 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1208 . Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Kierownik Biura Polityki Społecznej K. Godyń, dyrektor Ośrodka Pomocy Społeczne J.Jakubowska.
Obradom przysłuchiwał się  mieszkaniec Nysy Z.Piszczek.
 Przewodniczący Komisji Zygmunt Jurczak stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.    Funkcjonowanie gminnego programu dożywiania dzieci.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącym przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
3.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole komisji z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.
Gminny Program dożywiania dzieci omówiła kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń. Wyjaśniła, iż program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29.12.2009r. o ustanowieniu pomocy państwa w zakresie dożywiania.
Gminny program dożywiania realizowany jest w oparciu o program rządowy pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Pomocą objęte są dzieci do 7 roku  życia                      i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe, starsze, chore i niepełnosprawne. Program przywiduje bezpłatne dożywianie dzieci wychowujących się w rodzinach , których dochód na osobę nie przekracza 526,50 zł.
Według analiz Ośrodka Pomocy Społecznej 990 uczniów powinno zostać objętych programem dożywiania.
Informacja na temat funkcjonowania gminnego programu dożywiania dzieci
i młodzieży stanowi załącznik do protokółu.

Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania gminnego programu dożywiania dzieci i młodzieży.

Komisja wnioskuje o zorganizowanie dożywiania dzieci i młodzieży  w postaci ciepłego posiłku we wszystkich placówkach oświatowych działających na terenie gminy Nysa.  

Ad 2.
Kierownik Biura Polityki Społecznej K. Godyń omówiła projekt uchwały oraz udzieliła szczegółowych wyjaśnień na zapytania radnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącym przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

Ad 3.
Komisja zapoznała  się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole komisji             z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 4.
Wolnych wniosków nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji Z. Jurczak o godzinie 13 00 zamknął posiedzenie.


Protokołowała:
J. Chałas


                                Przewodniczący Komisji
                                    Oświaty i Spraw Socjalnych
                                    Zygmunt Jurczak


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1376, Wersja 1
Początek strony