Protokół nr 76/10 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół 76/10
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 15 kwietnia 2010 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2. Wizytacja świetlicy wiejskiej w Kępnicy.
3. Wizytacja odnowionej filii bibliotecznej w Wierzbięcicach.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Wyjaśnił, iż po przeprowadzeniu analizy kosztów stałych wliczonych w opłatę taryfikacyjną za wodę i ścieki, która ma ulec zmianie ze względu na skończony pierwszy etap programu „Spójność” wynika, iż stawkę tą można obniżyć z kwoty 8,17 zł na kwotę 7,45 zł, jeśli Spółkę „Akwa” zwolniono by z opłat związanych z podatkiem od nieruchomości za budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

O godzinie 13:20 Komisja udała się do świetlicy wiejskiej w Kępnicy oraz odnowionej filii bibliotecznej w Wierzbięcicach w celu wizytacji tych palcówek kulturalnych. Wnioski komisja przedstawi na kolejnym posiedzeniu.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14:40 zamknął posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
D.Cichawa

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jan Satora
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.05.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.05.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1639, Wersja 1
Początek strony