Protokół nr 71/10 Komisji Rewizyjnej w dniu 02 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 71/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 02 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:19. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich M.Czepil, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów T.Lis.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
4 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminy           z inicjatywy mieszkańców w sprawie sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na obszarze ul. Rynek w Nysie.
2. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji zawarty w protokole      nr 69/10 z dnia 19 stycznia 2010r., na temat nieruchomości przekazanej aportem do NZN Sp. z o. o., położonej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23
3. Kontrola wykonanych inwestycji drogowych w 2009 roku.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1
Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich M.Czepil przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminy z inicjatywy mieszkańców w sprawie sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na obszarze
ul. Rynek w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich M.Czepil wyjaśniła również,
że pod wnioskiem złożono 5 943 podpisy, z czego 554 podpisy uznano
za nieważne, w związku z czym wniosek uzyskał wymaganą ilość głosów. Powiedziała również, że aby  referendum było skuteczne frekwencja musi wynieść 30% osób uprawnionych do głosowania czyli w referendum musi wziąć udział 14 608 osób.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego           z inicjatywy mieszkańców w sprawie sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na obszarze ul. Rynek
w Nysie.
Ad2
Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedzią na wniosek komisji zawarty
w protokole nr 69/10 z dnia 19 stycznia 2010r., na temat nieruchomości przekazanej aportem do NZN Sp. z o. o., położonej w Nysie
przy ul. Słowiańskiej 21-23
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionym wyjaśnieniem odnośnie nieruchomości przekazanej aportem do NZN Sp. z o. o., położonej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 jednogłośnie uznaje prośbę mieszkańców w/w budynku za bezpodstawną.
Ad 3
Komisja po zapoznaniu się z wykazem dróg gminnych wybudowanych
w 2009 roku wybrała następujące inwestycje do zrewidowania:
- ul. Dubois – I etap,
- dzielnica Górna Wieś (etap – os. Kwiatków),
- ul. Iwaszkiewicza, Kisielewskiego – I etap,
- ul. Sanocka,
- ul. Baligrodzka i Rejtana,
- ul. Boczna od ul. Chełmońskiego 37-39,
- parking i droga nad Jeziorem Nyskim,
- Biała Nyska – ul. Parkowa (część I etapu),
- Głębinów – droga równoległa do powiatowej,
- Goświnowice – droga do cmentarza,
- Wierzbięcice – zjazd na drogę gminną.
Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją przedstawioną przez wydział w skład której weszły umowy zawarte z wykonawcami, faktury częściowe i całościowe, protokoły elementów zadania, protokoły końcowe odbioru robót. Zaświadczenie niezbędne do podjęcia przez zleceniobiorcę robót, zaświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, pozwolenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów T.Lis udzielił dodatkowych ustnych wyjaśnień na pytania radnych.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją wybranych dróg
i informacjami udzielonymi przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów T.Lisa Komisja Rewizyjna jednogłośnie nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych inwestycji drogowych.
Ad 4
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godzinie 14:40 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                             Adam Wieczorek


Członkowie:                         
1.    Wanda Dłuszyńska - Janik    ...................     
2.    Zygmunt Jurczak            ...................
3.    Krzysztof Kroczak            ....................
4.    Rajmund Miller            ....................    
5.    Danuta Wąsowicz – Hołota        ....................
6.    Julian Wojdyło                ...................


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1459, Wersja 1
Początek strony