Protokół nr 68/10 Komisja Rewizyjna w dniu 5 stycznia 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 68/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 5 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:15. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wiceburmistrz R.Walawender.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2010 rok,
2. Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy komisji za 2009 rok
3. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole Komisji
nr 67/09 z dnia 15.12.2009r. w sprawie uzupełnienia zestawienia zadań,
dla których planowane jest uzyskanie dofinansowania w 2010 roku.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek przedstawił członkom plan pracy Komisji na 2010 r. z naniesionymi poprawkami co do terminów spotkań.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (6 głosami „za”) przyjęła plan pracy Komisji
na 2010 rok.

Ad 2
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2009 rok.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (6 głosami „za”) przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za 2009 rok.

Ad 3
Członkowie komisji zapoznali się z odpowiedzią na wniosek zawarty
w protokole Komisji nr 67/09 z dnia 15.12.2009r. w sprawie uzupełnienia zestawienia zadań, dla których planowane jest uzyskanie dofinansowania
w 2010 roku.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji A. Wieczorek zwrócił się z zapytaniem czy na zadanie „Boisko Orlik Franciszkańska” Gmina uzyskała już dofinansowanie?
Na pytanie odpowiedział obecny na posiedzeniu komisji Wiceburmistrz R.Walawender, który wyjaśnił iż umowa nie został jeszcze podpisana,
ale pieniądze na ten wniosek są pewne. Wiele gmin, które deklarowało chęć posiadania Orlika nie złożyła w ogóle wniosków co zapewnia Nysie niewątpliwe dofinansowanie. Zadanie będzie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333 000zł oraz 333 000zł z środków Skarbu Państwa. Razem 666 000 zł dofinansowania, a resztę kosztów budowy Orlika pokrywa Gmina.
Przewodniczący Komisji A. Wieczorek zapytał również jak ma się sprawa
z dofinansowaniem na zadanie pt. „zakup autobusów” ?
Wiceburmistrz R.Walewender przyznał, iż były pewne wątpliwości czy MZK zostanie uznany za operatora wewnętrznego co umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów. W innym przypadku procentowy udział dofinansowania zadania nie mógł by przekroczyć 50% całkowitego kosztu inwestycji. W tej kwestii prowadzone są konsultacje z pracownikiem zajmującym się tym zagadnieniem w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Jedyną nieprzychylną wiadomością w tym temacie jest otrzymana z Urzędu Skarbowego z Bielska, który wydaje interpretacje w sprawie podatku VAT opinia, iż VAT przy zakupie autobusów nie jest liczony jako wydatek kwalifikowany (22%) i musi go pokryć w całości Gmina Nysa.
Komisja po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek zawarty
w protokole Komisji nr 67/09 z dnia 15.12.2009r. w sprawie uzupełnienia zestawienia zadań, dla których planowane jest uzyskanie dofinansowania w 2010 roku oraz udzielonymi przez Wiceburmistrza R.Walawendra wyjaśnieniami nie wnosi uwag w temacie.

Ad 4
Radna D.Wasowicz-Hołota zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie jest realizacja projektu spójność, jakie koszty poniosła Gmina, jakie pieniądze zainwestowała Akwa i jakich zwrotów oczekuje oraz jakie zadania wyłączono i kiedy będą one realizowane (terminy
i miejscowości poszczególnych etapów), kiedy będą podłączenia
w poszczególnych miejscowościach?

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie 13:55 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Wieczorek

Członkowie:
1. Wanda Dłuszyńska - Janik ...................
2. Zygmunt Jurczak ....................
3. Krzysztof Kroczak ....................
4. Rajmund Miller ....................
5. Danuta Wąsowicz – Hołota ....................
6. Julian Wojdyło ...................
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 3636, Wersja 3
Początek strony