Protokół 80/10 posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (wygasły...)

Protokół 80/10
posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 21 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:08. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Burmistrz Nysy J.Barska, kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie J.Cymbalista, przedstawiciel Stacji Opieki Caritas R.Raczek, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1.    Realizacja usług opiekuńczych i pielęgniarskich w pierwszym kwartale 2010r.
2.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji (protokół nr 78/10) w sprawie dożywiania dzieci w nyskich placówkach oświaty
z uwzględnieniem ciepłego posiłku.
3.    Sieć przedszkolna – koncepcja na rok szkolny 2010/2011.
4.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie J.Cymbalista przedstawiła informację z realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie usług opiekuńczych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Obecna na posiedzeniu przedstawiciel Stacji Opieki Caritas R.Raczek zapoznała członków komisji z prowadzonymi na rzecz mieszkańców Gminy Nysa usługami pielęgnacyjnymi i pielęgniarskimi oraz działalności rewalidacyjnej i usprawniającej ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła informację o realizacji usług opiekuńczych i pielęgniarskich w pierwszym kwartale 2010r.
Na zaproszenie komisji w posiedzeniu uczestniczyła Burmistrz Nysy           
J. Barska, która odpowiedziała na zapytania radnych w kwestiach: Boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, Przedszkola nr 10 w Nysie, sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3. Poinformowała członków komisji, że jeśli chodzi
o budowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 3 przy ul. Kościuszki zakończona została procedura projektowa i został złożony wniosek
do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie bazy sportowej. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Obecnie należy zaczekać na rozstrzygnięcie przetargów wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone i jeżeli zostaną pieniądze na realizację tego zadania to jest szansa na dofinansowanie budowy tej sali. Natomiast, jeśli chodzi o Przedszkole nr 10
to Gmina posiada projekt, zostały złożone dokumenty o pozwolenie
na budowę, ale aby uzyskać zgodę musi zostać zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, którego projekt zostanie przedstawiony radnym w miesięcy sierpniu br. W kwestii boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, to w dniu 14 czerwca br. planowane jest rozpoczęcie robót, a budowa boiska powinna być zakończona do dnia 20 sierpnia br.

Ad2
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji (protokół
nr 78/10) w sprawie dożywiania dzieci w nyskich placówkach oświaty
z uwzględnieniem ciepłego posiłku.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie wnioskuje, aby Burmistrz przy przyznawaniu nagrody burmistrza dyrektorom placówek szkolnych uwzględniła, jako jedno z kryteriów oceny: zorganizowanie dożywiania z uwzględnieniem ciepłego posiłku dla podopiecznych danej placówki.

Ad3
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów poinformował członków komisji, iż w roku szkolnym 2010/2011 sieć przedszkolna będzie się składać z 14 placówek, do których będzie uczęszczać 1405 dzieci, w tym 342
6-latków. Dodatkowo 52 sześciolatków roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne realizować będzie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych: nr 1 i nr 5. Ogólna liczba oddziałów przedszkolnych będzie wynosić 62, z czego 33 będą oddziałami 5-godzinnymi. Dodał również,
że sytuacja przedszkolna w Gminie jest dobra, a poprawi się jak 6-latki przejdą do szkół. Większość placówek nie ma problemów z dożywianiem dzieci. Przedszkola posiadają albo własne kuchnie albo mają podpisane umowy z firmami cateringowymi. Jedynie problem jest w Przedszkolu nr 12 gdyż rodzice wystąpili z prośbą o odtworzenie tam kuchni, która w pewnym momencie została zlikwidowana, gdyż placówka stała się przedszkolem
5-godzinnym. Obecnie placówka powróciła do pełnego wymiaru godzin
i faktycznie lepiej by było gdyby posiadała własną kuchnię. Natomiast, jeśli chodzi o oddziały żłobkowe to niestety tam sytuacja jest nienajlepsza. Brakuje miejsc, a chętnych jest dużo, sytuację tę poprawi otwarcie oddziału żłobkowego w przedszkolu nr 10, ale dopiero po wybudowaniu nowej siedziby tej placówki.
Informacja o sieci przedszkolnej w roku szkolnym 2010/2011 stanowi załącznik do protokołu
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła koncepcję sieci przedszkolnej
na rok szkolny 2010/2011.

Ad 4
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 13:05 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Jurczak

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1594, Wersja 1
Początek strony