Protokół nr 72/10 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 25 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 72/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 25 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz A.Czabanowski przedstawiciel Zespołu Szkół Sportowych, A.Roziewicz przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie, H.Bejczuk przedstawiciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, M.Jurczyk przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie, T.Kołodziej przedstawiciel Gimnazjum nr 2 w Nysie, U.Ferenc przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Nysie, R.Niewiadomski – Koordynator Sportu Szkolnego w Nysie.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1.    Koncepcja formalno prawna powołania Miejskiego Ośrodka Sportu
w Nysie – analiza i informacja.
2.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.
W dyskusji na temat powstania w Nysie Miejskiego Ośrodka Sportu zabrali głos: Przewodniczący Komisji J.Satora, radny D.Grabowiecki, radny W.Tokarz, radny M.Janusz, radna W.Dłuszyńska-Janik, radny W.Wójcik, A.Czabanowski przedstawiciel Zespołu Szkół Sportowych, A.Roziewicz przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie, H.Bejczuk przedstawiciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, M.Jurczyk przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie, T.Kołodziej przedstawiciel Gimnazjum nr 2 w Nysie, U.Ferenc przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Nysie, R.Niewiadomski – Koordynator Sportu Szkolnego w Nysie. Zaproszeni goście przedstawili swoje obawy co do powstania Miejskiego Ośrodka Sportu
w Nysie na jakiej zasadach by on działał, jak dzielone by były w nim fundusze? Jaką strukturę przyjąłby MOS, czy byłby jednostką budżetową, czy nowym stowarzyszeniem? Kto by nim zarządzał i jak wyglądało
by członkostwo? W wyniku dyskusji stwierdzono, iż należałoby przygotować najpierw doszli do wniosku, że należy najpierw przygotować jakąś ramową koncepcję Miejskiego Ośrodka Sportu w Nysie, aby powrócić do tego tematu, gdyż jak na razie za dużo jest niewiadomych. A zanim zostanie wypracowana koncepcja MOS-u w Nysie należy dążyć do zwiększenia godzin SKS, ale nie na szkołę tylko na konkretnego trenera. A w ramach ułatwienia stowarzyszeniom i klubom pozyskiwania środków z otwartych konkursów organizowanych przez Gminę zatrudnić w magistracie osobę, która pomagałaby beneficjantom w składaniu, a następnie rozliczaniu wniosków.

Ad2.
Radny W.Wójcik wnioskuje, aby w zespole opiniującym wnioski z programu profilaktyki zasiadało przynajmniej dwóch przedstawicieli środowiska sportowego.
Komisja 7 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się poparła wniosek.

Radna W. Dłuszyńska-Janik wnioskuje o wzmocnienie kadrowe Wydziału Kultury Sportu i Turystyki osobami, które byłyby koordynatorami prac klubów i stowarzyszeń w zakresie składania ofert do konkursów.
Komisja wniosek poprała jednogłośnie (8 głosami „za”).

Przewodniczący Komisji J.Satora wnioskuje o powołanie zespołu, który przygotuje koncepcję Miejskiego Ośrodka Sportu w Nysie.
Komisja 6 głosami „za” i 2 głosach wstrzymujących się poparła wniosek.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14:12 zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Kultury i Kultury Fizycznej
Jan Satora


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1589, Wersja 1
Początek strony