Protokół nr 75/10 Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół 75/10
Posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 1 kwietnia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz J.Fałat – działacz Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec”, S.Przeworek – działacz Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec”, Wiceburmistrz R.Walawender, Skarbnik Miasta M.Lisoń, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Analiza systemu szkolenia w tenisie stołowym oraz możliwości rozwoju tej dyscypliny w Nysie.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.
3. Zapoznanie się z programem imprez kulturalnych odbywających się w II kwartale 2010 roku.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec” J.Fałat przedstawił historię kortów Nysy oraz obecną sytuację Ogniska TKKF Metalowiec. Przedstawił problem współpracy z Nyskim Ośrodkiem Rekreacji, miedzy innymi dotyczące przekazywania karnetów umożliwiających trenowanie członkom Ogniska na kortach tenisowych. Wyszedł z propozycją utworzenia sekcji tenisa przy jednej ze szkół, bądź przeprowadzenia międzynarodowych warsztatów tenisowych.
Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec” S.Przeworek poinformował, iż forma karnetów, jako udostępniania kortów tenisowych dla Ogniska nie jest dogodna. Najlepiej byłoby, aby Ognisko dostało w dzierżawę jeden kort ze ścianą do nauki tenisa. Poinformował, iż za czasów, w których Ognisko dzierżawiło całe korty. Było tam organizowanych wiele rozgrywek oraz innych imprez, a po przejęciu przez Dyrektora Nyskiego Ośrodka Rekreacji M.Aranowicza nie organizuje się nic. Najlepiej byłoby, gdyby przekazano Ognisku ostatni kort, ten ze ścianą i wtedy Ognisko mogłoby pokazać, jak naprawdę funkcjonuje tenis w Nysie.
Radny J.Wojdyło zapytał czego dokładnie przedstawiciele Ogniska oczekują od radnych?
Przedstawiciel Ogniska TKKF Metalowiec S.Przeworek odpowiedział jeden kort ten z ostatnią ścianą, członkowie nie chcą karnetów, gdyż jest to ciągły problem, a wręcz proszenie się o nie. A dzięki możliwości dzierżawy jednego kortu Ognisko mogłoby pokazać możliwości tenisa w Nysie. Dodatkowym walorem przemawiającym za możliwością dzierżawy przez Ognisko tego ostatniego kortu jest to, że ma on osobne wejście, które zresztą zostało wybudowane przez Ognisko. Gdyby odstąpiono ten ostatni kort to w posiadaniu Nyskiego Ośrodka Rekreacji zostałyby 4 korty, centralny kort.
Radny M.Janusz poinformował, iż jeśli chodzi o utratę przez Ognisko dzierżawy całych kortów to z formalno prawnego punktu widzenia polegało na tym, że wygasła umowa dzierżawy, a ówczesny Prezes K.Grzegorzek nie przedłużył jej w wymaganym czasie i Gmina przejęła obiekt.
Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się zwraca się do Pani Burmistrz z prośbą o rozważenie możliwości udostępnienia Ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec” jednego kortu tenisowego ze ścianą do bezpłatnego użytkowania.

Ad2
Obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji. Część dotyczącą realizacji inwestycji w 2009r. czyli załącznik nr 4 sprawozdania omówił obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek. Na pytania członków komisji dotyczące załącznika nr 4 odpowiedzieli Wiceburmistrz R.Walawender oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

O godzinie 14:30 Radny J.Wojdyło opuścił posiedzenie komisji, w związku z czym w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji.

Komisja pozytywnie przy 2 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.

Ad 3
Komisja zapoznała się z programem imprez kulturalnych odbywających się w II kwartale 2010 roku.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad4
Członkowie komisji ustalili, że na jednym z kolejnych wyjazdowych posiedzeń komisja będzie wizytować odnowione gminne filie biblioteczne oraz wybierze się do świetlicy w Kępnicy.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godzinie 15:07 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Dorota Cichawa

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jan Satora
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.05.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.05.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 2819, Wersja 2
Początek strony