Protokół 77/10 Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół 77/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 6 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik, Naczelnik Wydziały Inicjatyw
i Przedsiębiorczości L.Barcik.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1.    Omówienie programu obchodów „Dni Nysy”.
2.    Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013
oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
3.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji w sprawie bezpłatnego udostępnienia Ognisku Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec” kortu tenisowego ze ścianą na terenie Stadionu Miejskiego.
4.    Rozpatrzenie pisma Pana J.Gorczyńskiego w sprawie Alei Gwiazd Nyskiej Siatkówki.
5.    Zapoznanie się z pismem Senatora RP oraz ewentualne rozważenie zmiany lub poprawki Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.06.2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa.
6.    Wizytacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie.
7.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 3
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji w sprawie bezpłatnego udostępnienia Ognisku Krzewienia Kultury Fizycznej „Metalowiec” kortu tenisowego ze ścianą na terenie Stadionu Miejskiego.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu komisji Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik przedstawiła i omówiła program „Dni Nysy” oraz udzieliła odpowiedzi
na zapytania radnych. Poinformowała również, iż cena biletu nie zmieniła się w stosunku do lat poprzednich i w wynosi 6 zł. Wyjaśniła również, iż aby koszty poniesione na organizację „Dni Nysy” zwróciły się musi zostać sprzedane 35 000 biletów.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja zapoznała się i omówiła program „Dni Nysy” oraz wysłuchała odpowiedzi na zadawane pytania, których udzieliła obecna
na posiedzeniu komisji Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik.Ad 4
Komisja jednogłośnie wstrzymała się od wydania opinii w sprawie Alei Gwiazd Nyskiej Siatkówki przedstawionej w piśmie pana J.Gorczyńskiego.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie wnosi o sporządzenie wykazu wybitnych sportowców pochodzących z miasta i gminy Nysa z wszystkich dyscyplin sportowych pod względem ewentualnego powstania „Alei Gwiazd Nyskiego Sportu”.

Ad 5
Komisja zapoznała się z pismem Senatora RP w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa i nie widzi potrzeby dokonywania ewentualnych zmian lub poprawek
w obowiązującej uchwale.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2
Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Bacik przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”. W sprawozdaniu znalazły
się wszystkie projekty realizowane przez Gminę Nysa wraz z takimi informacjami jak: podmiot realizujący dane zadanie, stan zaawansowania zadania, całkowita wartość projektu, uzyskane dofinansowanie oraz wkład Gminy jak również powiązanie dokumentu za Strategią Gminy Nysa. Przedstawiła również argumenty, które przemawiają za tym, aby dokument „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa” przestał obowiązywać,
a jedynym obowiązującym dokumentem pozostałaby obowiązująca równorzędnie z nim Strategia Rozwoju Gminy Nysa. Poinformowała również, iż obecnie trwają prace nad aktualizacją obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Nysa.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.

Ad 7
Po przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2010 r. (posiedzenie
76 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej) wizytacji świetlicy wiejskiej w Kępnicy członkowie Komisji złożyli następujące wnioski:
Radny D.Grabowiecki złożył wniosek o zainstalowanie wentylacji
z funkcją klimatyzacji we wszystkich świetlicach wiejskich.
Komisja pozytywnie przy 7 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała wniosek radnego.
Radny R.Wajdzik złożył wniosek o wykonanie dokumentacji
pod budowę boiska do siatkówki i koszykówki w Kępnicy.
Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymujących
się zaopiniowała wniosek radnego.

Radny J.Wojdyło złożył wniosek o wykonanie dokumentacji pod budowę boiska do siatkówki i koszykówki w Wierzbięcicach
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek radnego.
Radny W.Tokarz złożył wniosek o zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lipowej.
Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymujących
się zaopiniowała wniosek radnego.

Po przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2010 r. (posiedzenie
76 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej) wizytacji odnowionej filii bibliotecznej w Wierzbięcicach Komisja nie wnosi uwag i nie zgłasza wniosków
w przedmiotowej sprawie.

Komisja swoje posiedzenie z dnia 20 maja 2010 r. przeniosła na dzień
27 maja 2010r.

Ad 6
O godzinie 13:47 Komisja udała się do budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie celem wizytacji. Wnioski komisja przedstawi
na kolejnym posiedzeniu.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15: 10 zamknął posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Jan Satora

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1727, Wersja 1
Początek strony