Protokół Wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Nr 90/10 i Urbanistyki i Rol (wygasły...)

Protokół Wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Nr 90/10 i Urbanistyki
i Rolnictwa Nr 93/10 w dniu w dniu 20 maja 2010r.


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1100. Udział w nim wzięli członkowie obu komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Burmistrz Nysy J.Barska, Zastępca burmistrza R.Walawender, Przewodniczący Rady Miejskiej F. Kamienik, Skarbnik Miasta M.Lisoń.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji Urbanistyki i Rolnictwa oraz
10 członków komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, wobec czego posiedzenie było prawomocne.
Listy obecności radnych stanowią załącznik do protokółu.
Tematem posiedzenia było:
1. Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Nysy w sprawie renty planistycznej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Radzikowice- Goświnowice.
2. Omówienie  sprawy dotyczącej  zwiększenia środków dla Miejskiego Zakładu Komunikacji  w związku z zakupem autobusów.

Ad 1
Burmistrz J.Barska – wyjaśniła, że został złożony wniosek do Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej o to żeby poszerzyć tereny Strefy Ekonomicznej w obszarze Radzikowice Goświnowice. Wałbrzych wyliczył, że tam może być 255 hektarów i jesteśmy na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 2 czerwca mamy podpisać porozumienie pięciostronne pomiędzy gminą, Urzędem Marszałkowskim, Agencją Nieruchomości Rolnej, Wałbrzyską Specjalną Strefą ekonomiczna i Powiatem w sprawie wspólnych działań w zakresie poszerzenia Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Nysie. Wałbrzych chciałby wiedzieć, jaki jest nasz stosunek do renty planistycznej na tym obszarze. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawsze określamy, jaka jest wysokość renty planistycznej, ale jest stanowisko Komisji Urbanistyki, z którego wynika, że komisja zaleca, aby we wszystkich miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są opracowywane stosować najwyższy wskaźnik, czyli 30 %. Strefa Ekonomiczna w trakcie przygotowywania tego pięciostrunnego porozumienia wnosi do nas żebyśmy zastosowali dla tego terenu najniższy wskaźnik renty planistycznej, ze względu na to, że jest to dla nich jakby warunek, że ten teren będzie atrakcyjny dla inwestorów do kupienia. Teren jest Agencji Nieruchomości Rolnej, która wyraziła zgodę, aby ten teren stał się terenem przemysłowym, zgadza się na to, żeby ten teren był terenem Strefy Ekonomicznej, ale jeżeli zapiszemy w miejscowym planie renta planistyczna to wówczas oni będą musieli odprowadzić nam środki po sprzedaży tych terenów. Oczywiście będzie to tak, że oni obciążą tych, którzy zechcą nabyć te tereny.
Burmistrz zapytała czy komisje jest gotowa, aby zgodzić się na to żeby zaproponować rentę planistyczną 5 %.
Zastępca Burmistrza R.  Walawender przedstawił obliczenia. Obliczenia zostały sporządzone na zasadzie: grunt rolny przyjęliśmy 3 zł za metr kwadratowy, grunt przemysłowy 25 złotych za metr kwadratowy i dla 195 hektarów, które są w pierwszym etapie przewidziane daje wartość 12 mln złotych renty planistycznej przy 30 %.Natomiast przyjmując rentę planistyczna w wysokości 5 % daje to kwotę przeszło 2 miliony złotych. Przy powierzchni 255 hektarów, czyli pełnej powierzchni wartość renty przy wskaźniku 30 % jest przeszło 14 milionów, natomiast przy 5 % wskaźniku jest to niecałe 12 milionów.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki K.Wawryczuk zapytał czy gmina musi przekazywać ten teren Strefie Ekonomicznej jego zdaniem jest to teren atrakcyjny.
Burmistrz J.Barska – potwierdziła, że teren jest atrakcyjny z dużą powierzchnią i przy planowanej obwodnicy natomiast znacznie większe szanse inwestowania na tym terenie są wówczas, jeżeli jest to teren Strefy Ekonomicznej, ponieważ do 2014 roku są pewne ulgi związane z tym, że się inwestuje w Strefie Ekonomicznej i w związku z tym taka prośba była z Wałbrzycha i Urzędu Marszałkowskiego żebyśmy się określili, na jakiej wysokości ta rentę planistyczną będziemy tam planować. Burmistrz dodała, że z uwagi na to, iż istnieje zalecenie dla niej od Komisji, aby proponowała na najwyższym poziomie rentę planistyczną nie może oświadczyć inaczej dla potrzeb tego porozumienia, które 5-stronnie będzie podpisywane.
Radny A.Wieczorek – powiedział, że w związku z propozycją niższej renty planistycznej będzie mniej wpływów w gminie
Radny J.Kanonowicz- powiedział, że nie celem gminy jest osiągnięcie dochodu z tytułu renty planistycznej, wręcz odwrotnie celem gminy jest zbycie tych terenów, żeby ktoś tam zaczął inwestować to jest podstawowe zadanie. Może nie 5 % a zaproponować 10 %
Przewodniczący Rady Miejskiej zabierając głos powiedział, że będąc w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej łatwiej będzie o inwestora. Te środki mogłyby być, ale najpierw musi się znaleźć inwestor i nam przede wszystkim zależy na tym, żeby znaleźć inwestora, który da miejsca pracy. Zatem zasadniczym celem jest znalezienie inwestora. Powiedział również, że należałoby pójść na rękę strefie, żeby mogła w lepszym zakresie inwestować.
Radny A.Wieczorek – a czy nie byłoby rozsądnym zaproponować 10 % wskaźnik renty planistycznej.
Burmistrz J.Barska powiedziała, że na chwilę obecną są to tereny rolne i w ogóle innego rodzaju podatki są od tych terenów i nie można mówić, że te tereny w jakiś sposób przysparzają nam dochodów.
Radny R.Wajdzik – powiedział, że jak damy duży procent renty planistycznej to nie znajdzie się inwestor a chodzi o to, żeby jak najmniejszy był procent renty planistycznej. Zdaniem radnego 5 % jest wskaźnikiem wyważonym.
Burmistrz J.Barska – powiedziała, iż myśli, że 10 % jest to dużo. Dzisiaj sprzedajemy tereny bez żadnych rent planistycznych po 30 zł sprzedawaliśmy przy Chio Chips na strefie ekonomicznej i inwestorzy tak bardzo nie lgnęli, a były to małe tereny. Tutaj Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej zależy żeby była to duża powierzchnia ze względu na to, że myślą o dużych inwestorach, czyli żeby nie rozdrabniać tego terenu na takie powierzchnie jak u nas po 5 hektarów.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki K.Wawryczuk, – czyli gmina poza tym terenem, który jest tak atrakcyjny już nie miałaby nic.
Burmistrz Barska – poza tym terenem właściwie nie mamy terenów inwestycyjnych, dlatego przedstawiłam stanowisko, co do fabryki przy Szlaku Chrobrego, aby pozostawić teren ten, jako przemysłowy. Mamy jeszcze trochę terenów, które nie są uzbrojone przy byłej jednostce wojskowej na Otmuchowskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że podjęty został temat, że ten teren, o którym mówiła pani burmistrz dajemy pod Strefę Ekonomiczną.Zwrócił się z zapytaniem: Dziś jest renta planistyczna 30 % czy zostajemy przy tej rencie z konsekwencjami, które będą czy obniżamy do 5 %?
Radna Z. Papis – powinniśmy zabiegać o inwestorów.
Burmistrz J. Barska powiedziała, że tak naprawdę to jest to oświadczenie Komisji, bo decyzję o tym, jaka jest renta planistyczna będzie podjęta w momencie jak będzie uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Radny J. Kanonowicz- powiedział, że dla niego najważniejsze jest to, żeby na tym terenie coś zaczęło się dziać.
Zastępca Burmistrza R. Walawender- powiedział, że sami tam inwestorów nie wprowadzimy. W Polsce są zasady podatkowe, które zachęcają inwestorów do budowania w Strefie i tu jest szansa.
Radny D. Grabowiecki, – jeżeli obowiązuje 30 % to możemy wyjść z założenia ze, jeżeli zapiszemy w warunkach, że zakład powstanie i zatrudni pracowników to możemy odstąpić od renty planistycznej.
Burmistrz J. Barska odpowiadając przedmówcy powiedziała, że nie można odstąpić od renty planistycznej, jeżeli jest zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast powtórzyła raz jeszcze, że w tej chwili będzie podpisywane porozumienie, to nie jest decyzja. Burmistrz dodała, że jest oświadczenie jej i radnych, że zgadzamy się na to, że będziemy się starali żeby te renty były niskie. Jeżeli zapiszemy 30 % to Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie będzie zależało na złożeniu wniosku do Ministerstwa Gospodarki.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki zwrócił się do pani burmistrz o sprecyzowanie wniosku.
Burmistrz J. Barska wnioskuje o pozwolenie zalecenia projektantowi stawki renty planistycznej w wysokości 5 % dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Radzikowice- Goświnowice.  
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa poddał wniosek pani burmistrz pod głosowanie.
Za wnioskiem głosowało 4 radnych.W głosowaniu nie brał udziału obecny na posiedzeniu komisji radny D. Grabowiecki.
Komisja Urbanistyki i Rolnictwa przy 4 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek o pozwolenie zalecenia projektantowi stawki renty planistycznej w wysokości 5 % dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Radzikowice- Goświnowice.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów poddał wniosek pani burmistrz pod głosowanie
Za wnioskiem głosowało 7 radnych.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przy 7 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek o pozwolenie zalecenia projektantowi stawki renty planistycznej w wysokości 5 % dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Radzikowice- Goświnowice.

Ad 2
Burmistrz J. Barska – poinformowała, że sprawa dotyczy wniosku o zakup nowego taboru- autobusów dla gminnej spółki Miejskiego Zakładu Komunikacji. Powiedziała, że 3 tygodnie temu do Urzędu Marszałkowskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego został złożony wniosek o zakup 7 nowych autobusów dla MZK. Wniosek został złożony i podczas oceny formalnej tego wniosku wychwycono pewne uchybienia dla tego wniosku między innymi jednym z uchybień jest fakt, że wybraliśmy wykonawcę usług transportowych na terenie miasta za pomocą przetargu a nie na podstawie umowy wykonawczej. Według Urzędu Marszałkowskiego istnieje możliwość nawiązania umowy wykonawczej między gminą a gminną spółką na wykonywanie usług transportowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1370, które weszło w Polsce w życie w dniu 3 grudnia 2009 roku. Przepisy Polskie są niespójne, ponieważ za tym rozporządzeniem nie poszła żadna ustawa, która by regulowała tą sytuację. W związku z tym z ostrożności my wykonaliśmy przetarg, do którego stanął jeden wykonawca MZK, oczywiście wygrał ten przetarg, ustaliliśmy stawki, ale potrzeb ubiegania się o środki unijne w tym priorytecie, na który został złożony wniosek, umowa musi spełniać pewne warunki a nasza umowa takich warunków nie spełnia. Między innymi w umowie powinny być zapisane rekompensaty. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, żeby tych 7 autobusów zakupić to istnieje konieczność zmiany naszej umowy. Miałoby to wyglądać w ten sposób, że rozwiązujemy tą umowę, która została nawiązana po przetargu i podpisanie umowy wykonawczej, która będzie zawierała wszystkie obowiązki, które wynikają z wytycznych Regionalnych Programów Operacyjnych. Gminę miałoby to kosztować dodatkowo 1.900 000 złotych. Jeżeli tego nie zrobimy nie dostaniemy pieniędzy na zakup nowych autobusów. Pieniądze na zakup nowych autobusów są przewidziane dla trzech gmin, Opole, Kędzierzyn i Nysa. Pieniądze przewidziane są wystarczające, ażeby ten wniosek zrealizować. Jedyny powód, którego nie możemy otrzymać tych pieniędzy to jest właśnie sposób nawiązania umowy z naszą gminną spółką.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki – powiedział, czyli jest to kwestia dofinansowania naszej gminnej spółki na 1800 000 złotych.
Zastępca Burmistrza R. Walawender- wyjaśnił, że w kosztach spółka musi mieć uwzględnioną amortyzacje i rozsądny, godziwy zysk bez zawarcia umowy na takich warunkach w oparciu o to rozporządzenie 1370 i przedstawienia w Urzędzie Marszałkowskim takiej umowy ze wszystkimi załącznikami, łącznie z tym załącznikiem rekompensata nasz wniosek, który do tej pory był zrobiony na podstawie przetargu zostanie odrzucony.
Przewodniczący Rady Miejskiej– powiedział, że to jest dotacja dla spółki. Spółka dostanie 180 000 złotych to stwarza takie możliwości i warunki, że spółka będzie bardzo mocno stała na nogach. W budżecie założyliśmy 5.500 000 złotych na zakup autobusów, z czego mieliśmy uzyskać 4.500 000 złotych zwrotu. Trzeba sobie jasno powiedzieć dzisiaj do 1 miliona musimy dołożyć 1800 000 złotych i za 2 800 000 złotych kupimy 7 autobusów.  
Burmistrz J. Barska – poinformowała, że wniosek złożony został  na 5.300 000 złotych z tego 85 % dostaniemy z unijnych pieniędzy.
Zastępca Burmistrza R. Walawender- poinformował, ponieważ okazało się, że VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym w związku z tym dotacja nie będzie 4.500 000 tylko  3700 000 złotych.
Burmistrz J. Barska – będziemy mieli 3 700 000 złotych a my mamy dać 1 800 000 złotych.      
Zastępca Burmistrza R. Walawender- powiedział, że chce zwrócić uwagę, że spółka rok rocznie w sprawozdaniu wykazywała stratę powyżej amortyzacji. Gmina dokapitalizowała spółkę i zabezpieczała środki na zakup autobusów.
Skarbnik Miasta M. Lisoń – do tej pory dopłacaliśmy spółce do kosztów bez amortyzacji. Spółka zamiast te środki, które ma z amortyzacji przeznaczać na zakup autobusów we własnym zakresie to gmina tych pieniędzy nie dawała i spółka nie kupowała autobusów tylko gmina je zakupowała.
Burmistrz J. Barska - sytuacja jest taka albo mamy 7 nowych autobusów albo nie mamy. Zakup następuje jeszcze w 2010 roku, bo jest to łatwe zadanie i Urzędowi Marszałkowskiemu zależy żeby to zrealizować. Do wniosku musimy zapłacić
1600 000 złotych plus 1800 000 złotych teraz, bo musimy zawrzeć nową umowę, czyli kosztuje nas to 3 400 000 złotych na zakup nowych autobusów.
Radny J. Kanonowicz- zapytał czy gmina ma takie pieniądze?
Burmistrz J. Barska – odpowiedziała przedmówcy, że 1600 000 złotych mamy, bo w budżecie jest zapisane 5 300 000 złotych a na 1800 000 ma propozycję, tylko chce wiedzieć czy dla radnych ta propozycja jest godna uwagi czy nie.  
Radny J. Kanonowicz - zapytał, jaka to jest propozycja.
Radny D. Grabowiecki zapytał na ile będzie zawarta umowa z MZK, jeżeli będzie nasza decyzja i na jaki czas? Czy to jest kwota jednorazowo na cały ten okres czy tak?
Burmistrz R. Walawender – nie. Co roku będziemy musieli taka kwotę wydać.
Radny D. Grabowiecki – jak wygląda sytuacja MZK, koncepcja funkcjonowania MZK w kontekście przejęcia PKS przez Powiat. Czy idziemy w drogę inwestowania MZK.
Burmistrz R. Walawender – sięgając po środki unijne jest problem trwałości projektu .Trwałość projektu to jest minimum 5 lat . W tym rozporządzeniu o którym mówiliśmy 1370 umowa wykonawcza nie może być zawarta na okres dłuższy niż 10 lat. W związku z tym proponujemy w przypadku uzyskania zgody jeżeli chodzi o 1833 000 zł  zawarcie umowy na okres 10 lat. Burmistrz powiedział, że transport jest to zadanie własne gminy i nie widzi w dalszej perspektywie zmian polegających na tworzeniu nowego organizmu , nowej czy innej spółki z Powiatem jeżeli chodzi o komunikację samochodową.   
Burmistrz J. Barska – dodała, że jeżeli chodzi o efektywność funkcjonowania tej spółki powinniśmy popracować, chcemy  wynająć firmę która przeprowadzi analizę efektywności funkcjonowania MZK jeżeli chodzi o trasy i sieci. To powinniśmy zrobić jeszcze w tym roku , taka jest decyzja po zwyczajnym posiedzeniu wspólników.  
Burmistrz R. Walawender – było zapytanie skąd środki więc propozycja jest taka żeby kwotę 1500 000 złotych zdjąć z zadania „Budowa ulicy Dubois II etap” i z „Gościńca Brochowskiego „ 333 000 złotych.
Radny R. Wajdzik – zapytał nad czym się tu zastanawiamy przecież dobrze wszyscy wiedzą jaki tabor jest który ma  17,20 lat jakie gruchoty jeżdżą.  
Radny J. Kanonowicz - problemem jest 1800 000 złotych co roku przez 10 lat.
Burmistrz J. Barska  powiedziała, że nie musi to być 1800 000 złotych co roku dlatego, że możemy ograniczać zakres tej umowy. Co roku będzie nowa negocjacja co do ilości wozokilometrów.
Radny D. Grabowiecki – powiedział, że nie kupujemy autobusy po to żeby ograniczać ilość wozokilometrów.
Radny J. Kanonowicz- zapytał jaka jest cena autobusu.
Burmistrz R. Walawender odpowiedział, że 700 tysięcy.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki K. Wawryczuk – na komisjach pojawiały się pytania przy każdym ocenianiu spółki, że spółka praktycznie rzecz biorąc nie przedstawiając koncepcji funkcjonowania i rozwoju o tak sobie trwa teraz dokapitalizowujemy. Kupujemy usługę, czyli mówiąc krótko prezesowi rozwiązujemy problem, gdybyśmy poszli w tym kierunku, który zaproponowała pani burmistrz. Rozwiązujemy prezesowi problem funkcjonowania spółki bez żadnej koncepcji z jego strony.   
Burmistrz R. Walawender  jest to rozporządzenie, które robi wyjątek, jeśli chodzi o tego typu usługę.
Burmistrz J. Barska właśnie w Opolu mają taka umowę wykonawczą.
Burmistrz R. Walawender jest propozycja dania nam 3700 000 złotych, podejmujemy ja albo nie.
Skarbnik Miasta M. Lisoń powiedział, że spółka od iluś lat osiąga wynik ujemny. Ta strata spółki do tej pory była pokrywana z zapasu zapasowego. Ten kapitał zapasowy był z kupowanych wcześniej środków transportowych, ten kapitał zapasowy jest już na ukończeniu. Zrobienie jeszcze jednego roku ze stratą na poziomie amortyzacji powoduje, że ten kapitał zapasowy się wyczerpie. Tak czy tak będziemy musieli robić dopłatę do spółki, żeby pokryć stratę.
Po przerwie
Przewodniczący Rady- powiedział, że musimy się zastanowić, czy bierzemy środki z unii i zakupujemy 7 autobusów i tak dofinansowujemy spółkę czy nie kupujemy i kupujemy po 2 autobusy i tak siła rzeczy jak nie 1,8 mln a 1,4 mln zł będziemy musieli dofinansowywać. To powinniśmy przedyskutować w którym kierunku idziemy.
Skarbnik wyjaśnił ponownie nie tylko na dzisiaj ale od wielu lat całą ta kadencje i poprzednią również spółka działa ze stratą na poziomie amortyzacji. Ta strata nie jest pokrywana z zysku lat przyszłych, których się spodziewamy tylko jest pokrywana z kapitału zapasowego. Ten kapitał zapasowy jest już na wyczerpaniu. Po roku 2009 praktycznie kapitał zakładowy się wyczerpał. Strata za rok 2009 wynosi przeszło 1,5 mln złotych przy amortyzacji 1.450.000 zł. Kupując autobusy te co mamy w projekcie dokładając 1800 000 złotych , bo skąd to się bierze unijne przepisy wymagają żeby spółka miała pokryte wszystkie koszty , czyli amortyzacje również i miała zagwarantowany godziwy zysk w rozumieniu tego godziwego zysku jest propozycja przyjęcia tego na poziomie 5 % i jest to akceptowane. Patrząc, że 1800 000 złotych będziemy mieli dołożyć do tego co jest w budżecie zapisane to nie będzie, że spółka będzie kończyła rok ze stratą na poziomie amortyzacji w koszty wniesionej tylko spółka nie dość, że będzie miała tą amortyzację w całości pokrytą to jeszcze będzie miała ten 5 % zysk. Dotyczyło to będzie również lat przyszłych będziemy mieli na starcie 7 autobusów kupionych i spółka w przyszłych latach z amortyzacji , która będzie pokryta tym co otrzyma z gminy będzie mogła kupować dalsze autobusy i osiągając każdorazowo  Zachowując ten poziom jaki jest na dzisiaj , zgoda, że możemy za te same pieniądze w przyszłych latach kupować po 2 czy po 3 autobusy z tym, że spółka będzie cały czas funkcjonowała z ta ogromną stratą na poziomie amortyzacji. Pieniądze będą praktycznie porównywalnie wykładane w przyszłych latach a kondycja spółki  jej działanie będzie niezgodne z zasadą funkcjonowania spółek prawa handlowego. Te autobusy, które kupimy przekażemy do spółki wniesiemy na kapitał zapasowy i natychmiast ten kapitał zapasowy trzeba będzie przeznaczyć na pokrycie straty.
Radny R. Wajdzik – powiedział, że szkoda byłoby z tych środków które mamy dostać, żeby z tego nie skorzystać. Powiedział raz jeszcze, że autobusy które obecnie jeżdżą to stare 17 letnie gruchoty.
Burmistrz J. Barska – powiedziała, że przepisy unijne, które są aktami wyższego rzędu niż Polskie od dnia 3 grudnia dają nam możliwość nawiązania umowy wykonawczej z gminną spółką .Nie skorzystałam z tego bo nie chciałam się narażać na rożnego rodzaju krytykę. W związku z tym ogłosiliśmy przetarg wynegocjowaliśmy dobra cenę wozokilometra, ale do tej umowy w drodze  przetargu nie jestem w stanie zmienić a do niej należałoby dopisać rekompensaty. Wykonawca był wybierany w drodze przetargu i nie mogę do umowy dopisać, że dopłacimy rekompensaty 1800 000 złotych i dlatego jest możliwość tej umowy przetargu w drodze porozumienia stron i zawarcia umowy takiej do jakiej upoważniają nas przepisy europejskie.
Zastępca Burmistrza R. Walawender– powiedział, że unia wymaga żeby projekt na który ona daje środki funkcjonował co najmniej 5 lat. Natomiast w tym rozporządzeniu o którym pani burmistrz mówiła , umowa wykonawcza nie może być zawarta na okres dłuższy niż 10 lat.
Radny W. Wójcik – zapytał czy w najbliższej przyszłości będziemy wyłaniali  w drodze przetargu.
Burmistrz J. Barska – nie będzie to na zasadzie umowy wykonawczej. Powiedziała również, że w naszej pracy w gminie powinniśmy się starać o to, żeby MZK pozyskiwało nowe rynki w związku przemianami, które są w PKS-sie i uważa, że nie można myśleć o tym, żeby spółkę naszą w zakresie transportu publicznego rozwiązywać.
Radny R. Miller- rozumiem, że zakupione autobusy będą na majątku MZK , a suma 1800 000 złotych wynika z wyliczenia o którym mówił pan skarbnik. Radny zapytał na ile będzie skutkowała dzisiejsza uchwała.
Burmistrz J. Barska  odpowiedziała : umowa z Unią Europejska na 5 lat. Natomiast my mówimy jaki jest problem, mówimy go po to, żeby radni zadecydowali czy zgodzą się na to żeby wprowadzić zmiany w budżecie i wprowadzić na ten dział który dotyczy transportu publicznego dodatkową kwotę
1830 000 złotych, która przeznaczamy dla MZK. Jeżeli radni  uznają, że to jest złe rozwiązanie nie wprowadzamy zmian do budżetu i w związku z tym nie możemy skorygować wniosku, który jest złożony w Urzędzie Marszałkowskim.
Radny R. Miller- jeżeli w przyszłym roku spółka będzie wymagała dofinansowania a my go nie damy to zwrócimy 3700 000 złotych do Unii Europejskiej za niedotrzymanie warunków umowy. Pytanie jaką mamy kontrolę nad spółką na dobrym gospodarowaniem w spółce , jakie mamy gwarancje że w przyszłym roku nierozważne gospodarowanie w spółce będzie wymagało coraz wyższych dopłat, żeby uzyskać tych 5 % dochodów. W konsekwencji dzisiejszej uchwały  zakupu tych autobusów będzie wymagało co roku od Rady Miejskiej podjęcia uchwały na dofinansowanie spółki, te pieniądze mogą być mniejsze ale mogą być większe z tytułu złego gospodarowania. Radny dodał, że ma wątpliwości czy to nie będzie takie zobowiązanie, że zawiąże nam ręce.  
Przewodniczący Rady – jeżeli Rada Miejska przeznacza spółkom środki to ma prawo kontrolowania spółek poprzez Komisje Rewizją do wysokości środków, które przeznacza na dofinansowania spółek.
Radny M. Janusz – powiedział, że ma podobne obawy jak radny Miller , po prostu tworzymy mechanizm jak gdyby konieczności zapewnienia zysków tej spółce nie zależnie od tego jakie tam będą wynagrodzenia itd.
Zastępca burmistrza R. Walawender - to nie jest dofinansowanie spółki , ta umowa to jest zawarcie umowy między gminą a spółką na świadczenie tego typu usługi i zapłacenie za usługę.
Radny D. Grabowiecki – powiedział, że to nie będzie 1800 000 zł a więcej, bo każdy zdaje sobie sprawę, że koszty rosną, chociażby koszty paliw itd.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa K. Wawryczuk poddał pod głosowanie propozycję pani burmistrz czyli zdjęcia 1500 000 złotych z zadania „Budowa ulicy Dubois , przebudowa ul. Nowowiejskiej„ oraz z Gościńca Skorochowskiego kwotę 333 000 złotych i przeznaczenie tych środków na zwiększenie środków dla MZK.
za głosowało 4 radnych , 2 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wobec powyższego głosowania Komisja Urbanistyki i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała propozycję pani burmistrz w sprawie zwiększenia środków dla MZK w związku ze zmianą umowy.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów T. Sordyl poddała pod głosowanie propozycję pani burmistrz pod głosowanie
za głosowało 8 radnych , 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Wobec powyższego głosowania  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała propozycję pani burmistrz w sprawie zwiększenia środków dla MZK w związku ze zmianą umowy.


Z uwagi na to, że komisja odbywała się w dniu w którym była zwołana sesja Rady radni nie otrzymują za posiedzenie tej komisji diet.

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący obu komisji zamknęli posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1756, Wersja 1
Początek strony