Protokół nr 83/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół nr 83/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 12 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz R. Pydych i M. Bartocha reprezentujący firmę PROJEKT , zastępca burmistrza R. Walawender, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek, naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami A. Rosa.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Omówienie projektu budowy ścieżek rowerowych w Nysie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
a) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie (dot. dz. nr 32/10,32/11 i 32/12 poł. w Nysie obręb Średnia Wieś),
b) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej(dot. dz. nr 258 poł. w Skorochowie)
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2010 r.
4.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek radnego J.Litwina złożony na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2009r w sprawie postawienia znaku B-25 w miejscowości Niwnica.
5. Zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną na protesty złożone przez panów A. Krawczyk i M. Krzympiec dot. budowy ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza-I etap.
6.Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo z dnia 30.11.2009r dot. Zadania pn.
” budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie”.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek – poinformował, że w marcu ubiegłego roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
I etapu budowy ścieżek rowerowych .Umowa ta została zawarta z Biurem Projektowym PROJEKT. Dokumentacja projektowa ta , której realizacja trwa od marca jest w trakcie, przewidywane zakończenie to luty bieżącego roku. W tegorocznym budżecie mamy zapisane środki na realizację w kwocie 200 tysięcy złotych . I etap dotyczy odcinka na trasie od ulicy Kolejowej do ulicy Mickiewicza. Realizacja tej dokumentacji tego I etapu dokumentacji projektowej jest kontynuacją zrealizowanej wcześniej koncepcji tras rowerowych na terenie miasta i gminy Nysa, która to koncepcja powstała w pierwszym półroczu 2008 roku.
Panowie R. Pydych i M. Bartocha reprezentujący firmę PROJEKT zapoznali radnych z obecnym stanem zaawansowania i rozwiązań projektowych jakie na obecnym etapie są w trakcie realizacji dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Mickiewicza w Nysie.
Radny P. Smoter – wnioskuje, aby wykonać wszystkie odcinki proste z asfaltu a miejsca kolizyjne wykonać z innych materiałów bitumicznych.
Wniosek Komisja przyjęła przy 3 głosach „za” i 6 wstrzymujących się.

Radna D.Pasieka – wnioskuje , aby zrezygnować z realizacji ścieżki rowerowej od ulicy Zjednoczenia do Mickiewicza
Za wnioskiem głosowało 2 radnych , 2 radnych głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek nie uzyskał większości „za”.
Radny D. Grabowiecki- wnioskuje, aby kolejność wykonywania ścieżek rowerowych była opiniowana przez Komisję Urbanistyki i Rolnictwa.
Wniosek radnego Komisja przyjęła przy 7 głosach „za” przy 2 głosach wstrzymujących się.
Radny P. Smoter- wnioskuje o zwiększenie skuteczności oświetlenia elementu ciągu ścieżki rowerowej skrzyżowania Moniuszki - E.Gierczak - Zjednoczenia .
Komisja wniosek radnego poparła jednogłośnie.
Radny P. Smoter- wnioskuje, aby odcinek Zjednoczenia między ul. Mariacka a Żwirki Wigury zaprojektować jako drogi przyjaznej rowerzystom o uspokojonym ruchu.
Za wnioskiem głosowało 2 radnych, 2 radnych głosowało przeciw , 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie uzyskał większości „za”.
Radna D. Pasieka – wnioskuje o wykorzystanie pierzei przylegającej do Al. Asnyka jako wyłącznej ścieżki rowerowej.
Za wnioskiem głosowało 2 radnych , 3 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosów.
Większością głosów przeciw wniosek nie został przyjęty przez komisję.

Komisja przy 3 głosach „za” i 6 głosach wstrzymujących się zaopiniowała przedłożone rozwiązanie projektowe dokumentacji projektowej I etapu ścieżek rowerowych w mieście na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Mickiewicza wraz z wnioskami komisji.

Ad 2”a”
Przy omawianiu tego punktu obecnych było 6 członków komisji.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie.Projekt uchwały dotyczy działek nr 32/10, 32/11 i 32/12 położonych w Nysie obręb Średnia Wieś.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie (dot. dz. nr 32/10,32/11 i 32/12 położonych w Nysie obręb Średnia Wieś).

Ad 2”b”
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A. Rosa omówił projekt sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Projekt uchwały dotyczy działki nr 258 położonej w Skorochowie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7 głosach „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej(dot. dz. nr 258 położona w Skorochowie).

Ad 3.
Przy 6 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących Komisja przyjęła plan pracy Komisji na 2010 rok.
Plan pracy komisji w załączeniu do protokółu.

Ad 4.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek radnego J.Litwina złożony na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2009r w sprawie postawienia znaku B-25 w miejscowości Niwnica.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 5.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią udzieloną na protesty złożone przez panów A. Krawczyk i M. Krzympiec dot. budowy ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza
-I etap.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 6.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na pismo z dnia 30.11.2009r dot. Zadania pn.” budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie”.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 7.
Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Nie zgłaszano

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o 14, 30 godzinie zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodniczący
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 2530, Wersja 2
Początek strony