Protokół nr 85/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 9 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 85/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 9 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz skarbnik Miasta M. Lisoń, prezes PGK „EKOM” sp. z o. o w Nysie Z. Rizler, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska S. Filipiak, inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska                      B. Rudkowiski,  naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek, naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L. Barcik, naczelnik Wydziału Architektury     i Urbanistyki M.Ruda.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Porządek posiedzenia komisji przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:    
1. Informacja na temat Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami.
- Biznes plan inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Gospodarki
   Odpadami- Nysa” Etap-1.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
a) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok wraz z materiałami dodatkowymi,
b) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
3. Informacja o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania,     żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej
z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą nieruchomości przekazanej aportem do Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o położonej w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 21- 23.
5. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 83/10
z posiedzenia Komisji w dniu 12.01.2010r. w sprawie „zwiększenia skuteczności oświetlenia ciągu ścieżki rowerowej skrzyżowania Moniuszki - E. Gierczak -Zjednoczenia”.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Prezes PGK „EKOM” sp. z o. o w Nysie Z. Rizler – przedstawił informację w sprawie realizacji przez PGK „EKOM” Sp. z o. o w Nysie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa. Etap 1.
Informacja oraz Biznes plan inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami- Nysa” Etap-1 stanowią załącznik do protokółu.
Głos w dyskusji zabrali i z  zapytaniami do prezesa zwracali się radni: R.Miller, Z.Papis, D.Grabowiecki.

Komisja przy 4 głosach „za” i 3 wstrzymujących się przyjęła informację w sprawie realizacji przez PGK „EKOM” Sp. z o. o w Nysie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa. Etap 1.

Ad 2”a”
Skarbnik Miasta M.Lisoń – omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok wraz z materiałami dodatkowymi.
Załącznik nr 4 dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2010 rok oraz załącznik nr 5 wieloletni program inwestycji gminnych na lata 2010- 2013 omówił obecny na posiedzeniu Komisji naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok wraz                         z materiałami dodatkowymi stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok wraz z materiałami dodatkowymi.
 
Ad 2”b”
Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L. Barcik omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

Ad 3.
Informację o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania,     żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej
z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawił obecny na posiedzeniu Komisji naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda. Informacja stanowi załącznik do protokółu.
Komisja przy 6 głosach „za” przyjęła informację o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania,     żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ad 4.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą nieruchomości przekazanej aportem do Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o położonej w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 21- 23. Informacja stanowi załącznik do protokółu.

Ad 5.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole nr 83/10                  z posiedzenia Komisji w dniu 12.01.2010r. w sprawie „zwiększenia skuteczności oświetlenia ciągu ścieżki rowerowej skrzyżowania Moniuszki- E. Gierczak -Zjednoczenia”.  Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 6.
Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Radna Z. Papis wnioskuje o utwardzenie drogi prowadzącej do Osiedla „OAZA”.

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o godzinie 14,40 zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas
                            
                             Przewodniczący
                        Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
                               Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1531, Wersja 1
Początek strony