Protokół nr 73/10 Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół nr 73/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 4 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.02. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Ocena Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r.
2. Ocena działalności Nyskiego Domu Kultury w roku 2009 oraz planu działalności  w roku 2010.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1
Obecna na posiedzeniu Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła informację na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Radny R.Wajdzik zapytał czy w przedstawianej w sprawozdaniu przyznanej kwocie na działalność świetlic wiejskich wliczane są koszty wynagrodzenia?
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń odpowiedziała, iż w przyznanej kwocie zawarte jest wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia oraz na realizację programu, czyli materiały, które są niezbędne do pracy. Osoba prowadząca zajęcia w świetlicy przepracowuje dziennie 3 godziny przez 5 dni w tygodniu co daje 60 godzin miesięcznie i za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie zależne też od kwalifikacji, ale mniej więcej średnio jest to 1 200 zł miesięcznie.
Radny J.Wojdyło fakt zarabiają może i dobre pieniądze, ale trzeba podziękować tym osobom za to, że mają gdzie te dzieci spędzić czas, że są to wykwalifikowane osoby i jak trzeba to pomogą rozwiązać zadanie domowe. Jest to jakaś pomoc dla rodziców, szkoda ze tylko 3 godziny dziennie no i że nie prowadzone są zajęcia jeszcze w sobotę.
Radna W.Dłuszyńska-Janik zapytała się, czy osoby zatrudnione do prowadzenia tych świetlic to są osoby z tych miejscowości, czy dojeżdżające?
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń odpowiedziała, że tak są to osoby z tych miejscowości.
Przewodniczący Komisji J.Satora zapytał z czego wynika różnica przyznanej na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku kwoty 1 000 540zł, a pierwotnie kwota ta wynosiła 1 000 080zł?
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń odpowiedziała, że po pierwszym kwartale danego roku w kwietniu podliczane są środki, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim i te środki zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości muszą  być przeznaczone na zadania realizowane w roku bieżącym, czyli zasilają one kwotę do wykorzystania w danym roku.
Przewodniczący Komisji J.Satora poinformował ze miał sygnały głównie ze środowiska sportowego, że beneficjenci dowiedzieli się w ostatniej chwili, że w statucie podmiotów składających wnioski do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. musi być zapis o prowadzeniu działalności profilaktyki alkoholowej. I zapytał czy faktycznie taka informacja była podana w ostatniej chwili i czy taki zapis musi być?
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń odpowiedziała, że do niej też dochodziły takie uwagi. Wyjaśniła również, iż w istocie jest tak, że Ustawa o pożytku publicznym mówi jednoznacznie (i nie ma tu dowolności) w artykule 11, iż organ zleca zadania w dziedzinie, która jest statutowo zapisana w działalności organizacji pozarządowej. Po przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2007 roku kontroli, w 2008 roku informowano organizacje, że jest konieczność zrobienia takich zapisów stricte dotyczących zakresu konkursu, do jakiego organizacja chce przystąpić. Dodatkowo wyjaśniła iż znowelizowana Ustawa o pożytku publicznym, która wejdzie w życie za 10 dni podtrzymuje ten zapis.
Radny W.Tokarz zapytał dlaczego stowarzyszenie „PRO UNO” w 2009 roku i 2010 roku otrzymało fundusze z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie mając tego zapisu?
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń odpowiedziała, że stowarzyszenie to nie miało konkretnie tak sformułowanego zapisu że: „w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, ten zapis był sformułowany w ten sposób: „prowadzą prace z rodzinami dysfunkcyjnymi” oraz był zapis, że prowadzą działalność zdrowotną.
Radny W.Wójcik zapytał czy wniosek złożony na poprzedniej komisji, aby w zespole opiniującym wnioski stowarzyszeń sportowych z programu profilaktyki zasiadało przynajmniej dwóch przedstawicieli środowiska sportowego jest zgodny ze znowelizowaną Ustawą?
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń odpowiedziała, że znowelizowana Ustawa zobowiązuje organ aby do komisji powołać członków stowarzyszeń. Niestety ustawodawca ogranicza to pole do organizacji, które nie startują w konkursie tego organu. Z czego wynika, iż do komisji do konkursu z zakresu sportu należało by powołać pielęgniarkę bo ona na pewno nie składa oferty w tym konkursie, ale jaki jest tego sens skoro ona nie ma fachowej wiedzy w tym zakresie?
Radny W.Wójcik wysunął sugestię, iż należało by się pochylić i przyjrzeć  tym zapisom, które uważamy że są złe i przygotować interpelację dla naszych posłów, żeby po prostu zmienili te zapisy. Oczywiście procedura ta potrwa około roku czasu, ale należy dać sygnał i dążyć do zmiany krzywdzących zapisów.
Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie oceniła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r.
 
Ad 3
Radny D.Grabowiecki przypomniał, iż w związku z powstawaniem Gościńca Skorochowskiego na terenie sołectwa Skorochów, nie rozwiązującym problemu placu zabaw, już w zeszłym roku wnioskował o to, że jeśli powstanie plac zabaw w Skorochowie, to powinien on powstać na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji tak żeby mógł służyć i turystom i mieszkańcom Skorochowa. Tak się nie stało, dlatego radny D.Grabowiecki wnioskuje, aby zabezpieczyć kwotę około 40 tyś zł na wybudowanie placu zabaw na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie.
Komisja przy 7 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się poparła wniosek.

Ad 2
O godzinie 13:40 komisja udała się do Nyskiego Domu Kultury celem zapoznania się z jego działalnością. Wnioski komisja przedstawi na kolejnym posiedzeniu.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15:28 zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Kultury i Kultury Fizycznej
Jan Satora
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1488, Wersja 1
Początek strony