Protokół Nr 80/09 Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół Nr 80/09
Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 maja 2010 roku


Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 13:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Kościuszki 11. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie J.Jakubowska, Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie A.Cymbalista i Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie M.Artwik.

Tematem obrad komisji była kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach realizowanych projektów: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie” i „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

Protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z kserokopiami tabel rozliczeń projektu oraz zestawieniem poniesionych wydatków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Adam Wieczorek


Członkowie:            
             
1.    Wanda Dłuszyńska - Janik    ....................     

2.    Zygmunt Jurczak            ....................

3.    Krzysztof Kroczak        ....................

4.    Rajmund Miller            ....................    

5.    Danuta Wąsowicz – Hołota        ....................

6.    Julian Wojdyło            ....................
Nysa, dn. 18 maja 2010r.

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w dniu 18.05.2010r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nysie zgodnie z harmonogramem pracy przeprowadziła kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
w wybranych tematach tj. „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS
w Nysie” i „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Kontrolę rozpoczęto o godz. 13 00  dnia 18.05.2010 roku. W kontroli uczestniczyli z ramienia Komisji Rewizyjnej:
1.    Adam Wieczorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2.    Wanda Dłuszyńska- Janik- członek Komisji Rewizyjnej
3.    Danuta Wąsowicz- Hołota – członek Komisji Rewizyjnej
4.    Rajmund Miller – członek Komisji Rewizyjnej
5.    Krzysztof Kroczak – członek Komisji Rewizyjnej
6.    Zygmunt Jurczak – członek Komisji Rewizyjnej
7.    Julian Wojdyło – członek Komisji Rewizyjnej
Z ramiona OPS udział wzięli Dyrektor Janina Jakubowska, Główny Księgowy Anna Cymbalista i Specjalista Pracy Socjalnej Marianna Artwik.
Po przedstawieniu ustnym udzielonym przez przedstawicieli Ośrodka
oraz po analizie przedstawionych dokumentów zadania pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie” stwierdza się, że projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 01.01.2008r. Całkowity koszt realizacji projektu drugiego etapu wynosi 758.039zł,
a wykonanie wynosi 736.627,67 zł. Poniesione wydatki drugiego etapu projektu stanowią załącznik do protokołu. Terminowość i realizacja projektu była zgodna z umową ramową. Łącznie w projekcie uczestniczyło 95 osób
- klientów OPS. Po analizie dokumentacji finansowej wydatków stwierdza się, że dokumenty i faktury potwierdzające poniesione wydatki opatrzone
są pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do merytorycznej oceny wydatków. W projekcie pt. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” uczestniczyło 70 osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej. W tym 15 osób skierowano do prac opiekuńczych, a 55 osób
do prac porządkowych na terenie miasta Nysa. Prace wykonane były
od 01.03.2009r. do 30.10.2009r. Całkowity koszt projektu to kwota 156.360.000zł. Po analizie dokumentów źródłowych (faktur) na zakup materiałów, narzędzi i sprzętów wydatkowano 55.200zł, na szkolenia i kursy 13.800zł (tabele rozliczeniowe stanowią załącznik do protokołu). Wszystkie dokumenty i faktury tego projektu opatrzone są stosownymi pieczęciami
i podpisami osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu.
Komisja stwierdza po wykonaniu kontroli, że dokumentacja finansowa przedstawionych projektów zabezpieczona i przechowywana jest prawidłowo.              Po przeprowadzeniu kontroli w w/w tematach Komisja Rewizyjna żadnych uwag nie wnosi.   
Kontrolę zakończono o godz. 15 10  dnia 18.05.2010r.
 

     
1.    Adam Wieczorek             …………………

2.    Wanda Dłuszyńska- Janik      …………………

3.    Danuta Wąsowicz- Hołota      …………………

4.    Rajmund Miller             …………………

5.    Krzysztof Kroczak         …………………

6.    Zygmunt Jurczak             …………………

7.    Julian Wojdyło             …………………

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1813, Wersja 1
Początek strony