Protokół 95/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół 95/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 8 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1210. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Z.Konik , Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R.Raczek, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa, Zastępca Burmistrza R.Walawender.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Kolejno przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia komisji :
1.Wizytacja inwestycji wykonanych w ramach Programu Spójność ( wyjazd do sołectw: Kępnica- Hajduki Nyskie- Złotogłowice)
2. Analiza zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
a)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa,
b)    sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. nieruchomości, położonej we wsi Kępnica, oznaczonej nr 100/2 ),
c)    odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie ( dot. działki nr 45, 43/1, 43/2  Nysa – obręb ewidencyjny Dolna Wieś),
d)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz. Nr 194/2 k.m. 1położonej  we wsi  Złotogłowice,  działka numerem 194/2 k.m. 1),
e)    sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. działki nr 71 położonej we wsi Skorochów),
f)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz. nr 1/60 km. położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej,
4. Sprawy różne wolne wnioski.

Ad 1.
Komisja dokonała wizytacji inwestycji wykonanych w ramach funduszu Spójność w miejscowościach : Kępnica, Hajduki Nyskie, Złotogłowice.
W przeglądzie inwestycji udział wziął Prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”,  który udzielał radnym informacji związanych z wizytowanymi inwestycjami.

Ad 2.
Analiza zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku – temat przeniesiono do omówienia na kolejnym posiedzeniu komisji.


Ad 3”a”
Prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Z.Konik wyjaśnił, że Wojewoda stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miejską  w dniu 29 kwietnia 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa.
Powodem  było to , że wykazano w naszej taryfie zróżnicowane opłaty abonamentowe w zależności od średnicy wodomierza oraz wniosek taryfowy nie odzwierciedlał skorygowanych cen dla kanalizacji sanitarnej w wyniku podjęcia uchwały o zwolnieniu przedsiębiorstwa z podatku od nieruchomości.
W obecnie przedłożonej uchwale proponujemy opłatę abonamentową w wysokości
4 złote dla każdego rodzaju wodomierza, cenę wody w wysokości 2, 80 zł /m3 w
poprzednim wniosku taryfowym było proponowane 2, 86 zł/m3, cena dla ścieków
4, 10 zł /m3 jak w poprzednim wniosku. Po podjęciu przez radę przedłożonego
projektu uchwały wejdzie ona w Zycie z dniem 1 września 2010r.

Komisja przy 6 głosach „za” , 2 głosach przeciwnych pozytywnie zaopiniowała
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Ad 3”b”
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności  niezabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Kępnica, oznaczonej nr 100/2  k.m. 1,  o powierzchni  0,9400 ha.

Komisja przy 6 głosach „za”, 3 głosach wstrzymujących się  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. nieruchomości, położonej we wsi Kępnica, oznaczonej nr 100/2 ).
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Ad 3”c”
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości gruntowych,  położonych w Nysie – obręb ewidencyjny Dolna Wieś działki nr 45, 43/1, 43/2  Nysa , w celu przygotowania terenu inwestycyjnego.

Za projektem uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie ( dot. działki nr 45, 43/1, 43/2  Nysa – obręb ewidencyjny Dolna Wieś), nie głosował żaden radny, przeciw również , 8 radnych wstrzymało się od głosu.
Komisja nie wyraziła opinii o przedmiotowym projekcie uchwały.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.Ad 3”d”
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody  na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z/s w Zabrzu, prawa własności nieruchomości zabudowanej stacją redukcyjno-pomiarową gazu, położonej  we wsi  Złotogłowice,  działka oznaczona numerem 194/2 k.m. 1,  o powierzchni 0,0200ha, w celu realizacji zadań statutowych.

Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
 ( dot. dz. Nr 194/2 k.m. 1położonej  we wsi  Złotogłowice,  działka numerem 194/2 k.m. 1),

Ad 3”e”
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia  zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 71 k.m.1,  o powierzchni  0,0244 ha, położonej we wsi Skorochód w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych o numerach  67 i 74 k.m. 1 położonych we wsi  Skorochów.

Komisja przy 4 głosach „za”, 3 głosach przeciwnych , 1 głosie wstrzymującym się  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. działki nr 71 położonej we wsi Skorochów).
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.


Ad 3”e”
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1/60 km. 67 o powierzchni 0,0310 ha, położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn, z przeznaczeniem na poszerzenie i poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1/35 km. 67.

Komisja przy 7 głosach „za”,  1 głosie wstrzymującym się  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej ( dot. dz. nr 1/60 km. położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.


Ad 4

Radny W.Tokarz- złożył zapytanie i prosi o odpowiedź na piśmie  na jakim etapie realizacyjnym jest zadanie : Dokumentacja projektowa ulicy Kaczkowskiego- Brodzińskiego ?

Radna D.Pasieka – zwróciła się z zapytaniem czy pod budowę skate parku planuje się wycinkę drzew?


Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 1430 zamknął posiedzenie komisji .


Protokołowała:
J.Chałas
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1584, Wersja 1
Początek strony