Protokół 79/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (wygasły...)

Protokół 79/10
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 7 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów, Naczelnik Wydziału Inicjatyw
i Przedsiębiorczości L.Barcik, Naczelnik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie K.Ferdyn.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1.    Ocena pracy Gminnego Zarządu Oświaty za rok 2009.
2.    Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
3.    Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
a.    zmiany Uchwały Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
9 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2010;
b.    zmiany uchwały Nr XXIII/320/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do projektu
pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów OPS w Nysie”
w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wnioski komisji złożone na posiedzeniu
w dniu 9 kwietnia 2010 roku (protokół nr 77/10).
5.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.


Ad 1
Obecny na posiedzeniu Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za rok 2009 z wyszczególnieniem zadań rzeczowych i finansowych w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Informacja Stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie (9 głosami „za”) wnioskuje, aby w czerwcu 2010 roku zorganizować spotkanie dyrektorów gminnych placówek oświaty
z przedstawicielami miejscowej placówki Sanepidu w sprawie dożywiania dzieci w szkołach.

Komisja pozytywnie jednogłośnie (9 głosami „za”) ocenia pracę Gminnego Zarządu Oświaty za rok 2009.

Ad 2
Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Inicjatyw
i Przedsiębiorczości L.Bacik przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”. W sprawozdaniu znalazły się wszystkie projekty realizowane przez Gminę Nysa wraz z takimi informacjami jak: podmiot realizujący dane zadanie, stan zaawansowania zadania, całkowita wartość projektu, uzyskane dofinansowanie oraz wkład Gminy jak również powiązanie dokumentu za Strategią Gminy Nysa. Przedstawiła również argumenty, które przemawiają za tym, aby dokument „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa” przestał obowiązywać, a jedynym obowiązującym dokumentem pozostałaby obowiązująca równorzędnie z nim Strategia Rozwoju Gminy Nysa. W związku, z czym poprosiła o wprowadzenie
do porządku obrad dzisiejszej komisji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
Sprawozdanie oraz projekt uchwały w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik do protokołu.

Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.

Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.

Ad 3 b
Obecna na posiedzeniu komisji Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie K.Ferdyn przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/320/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do projektu
pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów OPS w Nysie” w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/320/08 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nysa
do projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów OPS
w Nysie” w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ad 3 a
Obecna na posiedzeniu komisji Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2010.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.

Radna D.Wasowicz-Hołota złożyła wniosek, aby w projekcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Nysa na rok 2010 w § 1 punkt 8 zmienić zapis
„o treści: adaptacja i remont pomieszczeń pozostających w zasobach mienia gminnego w celu prowadzenia w nich działalności świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym, świetlic socjoterapeutycznych oraz zajęć terapeutycznych” na „o treści: adaptacja i remont pomieszczeń pozostających w zasobach mienia gminnego z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny”.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła wniosek radnej.

Komisja pozytywnie przy 6 głosach za i 2 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa
na rok 2010 z wniesioną wcześniej poprawką.

Ad 4
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wnioski komisji złożone
na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 roku (protokół nr 77/10) dotyczące:
- zwiększenie liczby członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- utworzenia Centrum Profilaktyki Uzależnień w zwolnionym budynku
po przeprowadzeniu do nowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego lub Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- znalezienia pomieszczenia w centrum miasta i powołanie Centrum Profilaktyki Uzależnień wspólnie ze Starostem Powiatowym w Nysie,
- zwiększenia liczby godzin na działalność związaną z terapią uzależnień
od środków psychoaktywnych.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o 13: 45 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Jurczak


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1734, Wersja 1
Początek strony