Protokół nr 79/10 posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół nr 79/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 17 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:01. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Z.Kajling.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Podsumowanie „Dni Nysy 2010”.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy nysa za I półrocze roku budżetowego,
b) umieszczenia tablicy pamiątkowej Markiza Marie de La Fayette,
c) umieszczenia tablicy pamiątkowej Generała Charles de Gaulle,
d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa.
3. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa”.
4. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek z dnia 6 maja 2010r. (wyciąg
z protokołu nr 77/10) dotyczący ewentualnego powstania „Alei Gwiazd Nyskiego Sportu”.
5.  Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 2a
Obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy nysa za I półrocze roku budżetowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 1 głosie wstrzymujący
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy nysa za I półrocze roku budżetowego.

O godzinie 13:10 na sale obrad wszedł radny W.Wójcik, wobec czego
w obradach uczestniczy 8 członków komisji.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik przedstawiła informację merytoryczno-finansową z realizacji imprezy „Dni Nysy 2010”. Poinformowała, iż od dwóch lat impreza ta przestała przynosić zyski. Jedną z przyczyn tego jest niekorzystna pogoda, jak i mniejsze zainteresowanie mieszkańców. W tym roku przyszło tylko 23 000 osób.                  Natomiast rekordowy wpływ był od zabawkarza i gastronoma, za możliwość wystawienia swoich stoisk i karuzel zapłacili oni 170 tysięcy złoty.
Na przyszły rok wpływy od zabawkarza i gastronoma będą na pewno mniejsze, gdyż w tym roku gastronom nie uzyskał zaplanowanego zysku,
a wręcz też poniósł stratę. W związku z czym należy się zastanowić
nad reorganizacją „Dni Nysy” pod względem finansowym – tak,  aby wyłączyć budżet imprezy z budżetu Nyskiego Domu Kultury, jak również
pod względem organizacyjnym i programowym. Jednak nie należy imprezy likwidować, gdyż jest ona produktem promocyjnym Nysy, coraz więcej turystów przyjeżdża na „Dni Nysy” i to nawet z odległych zakątków Polski.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną informacją podsumowującą „Dni Nysy 2010” oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik w przedmiotowej sprawie pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła sprawozdanie z „Dni Nysy 2010”.

Ad 2b
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Z.Kajling przedstawiła projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej Markiza Marie de La Fayette. Wyjaśniła, że tablice Markiza de La Fayette oraz Generała Chalesa de Gaulle (pkt 2c protokołu) zostałaby zamontowane na Bastionie Św. Jadwigi w Nysie, a ich uroczyste odsłonięcie nastąpi podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które będą obchodzone 18-19 września 2010r. Całkowity koszt wykonania i zamontowania dwóch tablic wyniesie 23 000zł.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Radny D.Grabowiecki zaproponował, aby w jednym z pomieszczeń na dole Bastionu św. Jadwigi stworzyć izbę pamięci Markiza de La Fayette
oraz Generała Chalesa de Gaulle.
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Z.Kajling odpowiedziała,
iż przez pięć lat od momentu oddania Bastionu Św. Jadwigi pomieszczenia na dole muszą być lokalami komercyjnymi, gdyż tak zostało zapisane
w projekcie unijnym, z którego była dofinansowania rewitalizacja
tego obiektu. Natomiast po tym okresie można rozważyć tą propozycję.
Komisja pozytywnie przy 5 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej Markiza Marie de La Fayette.

Ad 2c
Komisja pozytywnie przy 5 głosach „za” i 3 głosie wstrzymujący
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej Generała Charles de Gaulle.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2d
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Z.Kajling przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji
z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa. Wyjaśniła,
że w związku z dotacją z Unii Europejskiej do parkingu przy Nyskim Ośrodku Rekreacji nie mogą być pobierane tam opłaty za postój przez najbliższe 5 lat. Do tej pory utrzymanie parkingu pokrywane było z wpływów ze sprzedanych biletów parkingowych. W chwili obecnej brak opłat powoduje dodatkowe koszty dla Ośrodka. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina proponuje zwiększyć dotację przedmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania parkingu w wysokości 200zł rocznie za miejsce. Parking posiada 241 miejsc parkingowych, czyli rocznie dotacja wyniesie 48 200zł.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa.

Ad 3
Komisja przy 5 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się przełożyła temat: Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa na kolejne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010r.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o uzupełnienie projektu „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa” o podpis autora powyższego dokumentu oraz opinię radcy prawnego.

Ad 4
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek z dnia 6 maja 2010r. (wyciąg z protokołu nr 77/10) dotyczący ewentualnego powstania „Alei Gwiazd Nyskiego Sportu”.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5
Po spotkaniu w dniu 27 maja 2010 r. (posiedzenie 78 Komisji Kultury
i Kultury Fizycznej) ze sportowcami z klubu Rosocin
oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu sportowego w tym sołectwie Komisja nie wnosi uwag i nie zgłasza wniosków w przedmiotowej sprawie.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 14:12 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Jan Satora

Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1211, Wersja 1