Protokół nr 82/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 24 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 82/10
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 24 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Podinspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki A.Złotowska, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej J.Kanin, Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik, Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Zaopiniowanie informacji o zmianach dokonanych, w przedstawionym
na poprzednim posiedzeniu Komisji projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.
2. Informacja dotycząca pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność merytoryczną i inwestycje w latach 2008-2009 przez Miejską
i Gminną Bibliotekę Publiczna w Nysie.
3. Informacja dotycząca pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność merytoryczną i inwestycje w latach 2008-2009 przez Nyski Dom Kultury.
4. Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009,   zaopiniowanie.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.

Komisja przy 7 głosach „za” i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała informacje o zmianach dokonanych w przedstawionym na poprzednim posiedzeniu Komisji projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.

Ad 2
Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej J.Kanin poinformowała, iż w 2008r. biblioteka złożyła 1`7 wniosków do projektów w celu pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie działań statutowych. Realizowanych jest 16 projektów na łączną kwotę 72.565 zł. Natomiast w 2009r. biblioteka złożyła 24 wnioski do projektów. Realizowanych jest 21 projektów na kwotę 115.622 zł. Szczegółowy materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja zapoznała się i przyjęła jednogłośnie informację dotyczącą  pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność merytoryczną i inwestycje w latach 2008-2009 przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczna w Nysie.

Ad 3
Dyrektor Nyskiego Domu Kultury J.Janik przedstawiła informację na temat pozyskanych środków pozabudżetowych oraz projektów na lata 2008 – 2010. Łącznie w 2008r. pozyskano 173.573,93 zł oraz 4.000 euro, przy wkładzie własnym 34.570,93 zł. W 2009r. na złożone projekty otrzymano 418.735,89 zł oraz 5.000 euro, przy wkładzie własnym 53.509,65 zł. Natomiast do dnia 18 lutego 2010r. udało się pozyskać środki na 2 projekty w wysokości 40.442,56 euro oraz 8.000 zł.

Komisja zapoznała się i przyjęła jednogłośnie informację dotyczącą  pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność merytoryczną i inwestycje w latach 2008-2009 przez Nyski Dom Kultury.

Ad 4
Radny D.Jeleń – wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na remont dróg, które uległy zniszczeniom w okresie zimy.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 13.15 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
G.Pacholak

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1557, Wersja 1
Początek strony