Protokół 70/10 Komisji Rewizyjnej (wygasły...)

Protokół 70/10
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:17. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Inspektor Biura Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych M.Przyślak, Specjalista Biura Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych J.Krzywoń, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Komisja przy 4 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum EuroIndia”,
2.    Kontrola z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych w 2009 roku,
3.    Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1
Obecna na posiedzeniu Komisji Inspektor Biura Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych M.Przyślak przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum EuroIndia”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przy 3 głosach „za” i 2 głosach przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum EuroIndia”.

Ad 2
Obecny na posiedzeniu Komisji Specjalista Biura Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych J.Krzywoń przedstawił zgromadzonym dokumentację wybranych przetargów inwestycyjnych przeprowadzonych w 2009 roku:
- opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie (pozycja 1 wykazu),
- opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  Nysie (pozycja 2 wykazu),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicach Dunikowskiego, Witkiewicza, Braci Gierymskich w Nysie (pozycja 5 wykazu),
- Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne (pozycja 13 wykazu),
- Remont nawierzchni trawiastej boiska przy Szkole Podstawowej w Niwnicy (pozycja 20 wykazu),
- Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieniem terenu po koszeniu i wywozem na SOK (pozycja 25 wykazu),
- Modernizacja krytej pływalni w Nysie (pozycja 35 wykazu),
- Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach (pozycja 40 wykazu),
- Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois – Karpacka etap Ib – budowa sieci wodociągowej (pozycja 48 wykazu),
- Budowa dróg w  ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w Nysie - II etap (pozycja 59 wykazu),
- Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 14 mln zł. (pozycja 62 wykazu),
- Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego (pozycja 65 wykazu),
- Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie (pozycja 68 wykazu),
- Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów (pozycja 71 wykazu),
Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych zrealizowanych w 2009 roku, w skład której weszły: specyfikacje istotnych warunków zamówienia, protokoły z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz oferty wykonawców.

O godzinie 14:07 radny Z.Jurczak wszedł do sali posiedzeń w związku z czym w obradach uczestniczy 6 członków komisji.

Członkowie komisji przy badaniu przedstawionej dokumentacji, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie oraz opracowania dokumentacji projektowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej Nysie zgłosili wątpliwości co do wykonawcy i poprosili o szczegółowe wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarka.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek zgłosił wątpliwość do Przewodniczącego Komisji, iż przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej jest kontrola z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych w 2009 roku, a postępowanie do którego zgłoszono wątpliwości nie dotyczy przeprowadzonych przetargów w 2009 roku. Procedura wyłonienia wykonawców na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie oraz siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej Nysie była dokonana w trybie poprzedzającym konkurs, w ramach którego złożono przyrzecznie zawarcia umowy w trybach Ustawy prawo zamówień publicznych – przyrzeczenie zawarcia umowy w trybie                     z wolnej ręki, korzystając z artykułu 67. W związku z tym konsultowałem sprawę z Sekretarzem Miasta M.Baziukiem i uważam, że to nie jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej. Ponieważ Sekretarz Miasta uznał, iż w sprawie nie występuje jakakolwiek tajemnica i nie mamy  nic do ukrycia, więc polecił żebym przedłożył komisji wszelkie dokumenty. Jeżeli komisja uzna za właściwe mimo tematu posiedzenia zobaczyć te dokumenty, to ja przedstawię.
Radna D.Wąsowicz-Hołota zauważyła, iż przedmiotem posiedzenia komisji jest kontrola z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych w 2009 roku. Radna powiedziała również, iż rozumuje to tak, że przetargiem inwestycyjnym jest także opracowanie dokumentacji projektowej.  
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek odpowiedział radnej, że nie, że w tym wypadku nie jest.
Radna D.Wąsowicz-Hołota zapytała, jeśli jednym z trybów wyłonienia jest tryb zgodny z artykułem 67 Ustawy o zamówieniach publicznych, czyli dotyczący przetargów to myślałam, że jest nim też tryb z wolnej ręki. Myślę, że konsekwencją konkursu jest wyłonienie wykonawców opracowania tej dokumentacji projektowej.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek wyjaśnił, iż są tryby postępowania udzielenia zamówień publicznych i jest tak: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki. A przedmiotem kontroli komisji jest tryb przetargowy, czyli dotyczy to przetargów nieograniczonych i ograniczonych.
Radna D. Wąsowicz-Hołota w związku z powyższym poprosiła o zaprotokołowanie swojego stanowiska w sprawie: Komisja Rewizyjna jest od badania dokładnie finansów gminnych, uważam że niezależnie od tego co jest przedmiotem dzisiejszego badania, to  my powinniśmy mieć gruntowną wiedzę na ten temat – wyłonionego wykonawcy w tym wypadku w trybie z wolnej ręki – a tym bardziej, że pozycja ta znalazła się w wykazie, który został nam przedstawiony, z którego dokonaliśmy wyboru zadań do kontroli, to uważam iż powinniśmy mieć pełną dokumentację.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek  wytłumaczył, iż uznał za stosowne, że mając taką wiedzę powinien poinformować komisję o tym.                I obecnie czeka na stanowisko Komisji w tej kwestii.
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek powiedział, iż rozumie wypowiedź Naczelnika R.Tasarka i jego uwagę, że przedmiotem posiedzenia komisji jest temat kontrola z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych w 2009 roku, ale w związku z tym, że w wykazie przedstawionym Komisji znalazły się te pozycje, to jednak proszę mimo to przedstawić stosowne materiały.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek zgłosił kolejną uwagę, iż w dniu 3 marca 2009 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie i  budowę biblioteki gminnej w Nysie. A następnie odczytał fragment protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 3 marca 2009 roku, dotyczący wyżej przytoczonego tematu, który brzmiał następująco: „Komisja Rewizyjna po zapoznaniu z przedłożonymi dokumentami i  skontrolowaniu rozstrzygnięć na koncepcje architektoniczne oraz wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika nie wnosi uwag i 6 głosami za i 1 przeciwnym pozytywnie je ocenia.” Naczelnik powiedział, iż jest to jego kolejna informacja i teraz oczekuje decyzji Komisji.
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek poprosił członków komisji o wypowiedzenie się w związku z przedstawionymi uwagami przez Naczelnika R.Tasarka. Czy Komisja nadal będzie zajmować się tą sprawą?
Po dyskusji radni zapoznali się z przedstawionymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarka dokumentami, dotyczącymi tych konkursów.
Specjalista Biura Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych J.Krzywoń wyjaśnił, że przedstawiony komisji spis przeprowadzonych w 2009 roku przetargów, faktycznie zawierał wykazu zamówień publicznych udzielonych w 2009 z podaniem w jednej kolumnie trybu. Te dokumenty, które są u mnie związane są z udzieleniem zamówienia na wykonanie, zarówno jednej jak                        i drugiej dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ustawa nakazuje zamawiającemu wypełnienie odpowiednich druków, protokołu i zgłoszenie o tym do Biuletynu Zamówień Publicznych. Było to właściwie udokumentowanie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, a nie w trybie przetargowym.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek przypomniał przebieg kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 3 marca 2009 roku, odczytując fragment protokołu i powiedział, iż badane wtedy dokumenty ma przy sobie i czy komisja chciałby jeszcze raz je obejrzeć.
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek zapytał radnej D.Wąsowicz-Hołoty, czy chce zobaczyć te dokumenty?
Radna D.Wąsowicz-Hołota zapoznała się z dokumentami przedstawionymi przez Naczelnika R.Tasarka, jednak nie odnalazła w nich obszerniejszej niż tylko nazwa informacji o zwycięzcach tych konkursów oraz ich numerów KRS. Poproszony o pomoc Naczelnik R.Tasarek nie pomógł radnej mówiąc, że radna nie precyzyjnie formułuje pytania i on nie wie jakich informacji od niego oczekuje.
Przewodniczący Komisji A.Wieczorek zapytał się członków komisji czy jeszcze są jakieś uwagi do kontrolowanego tematu? Nikt z członków komisji nie zgłosił zapytań w związku z czym komisja przystąpiła do oceny.

Po zapoznaniu się z wybranymi dokumentami i wyjaśnieniami Specjalisty Biura Obsługi Inwestora i Zamówień Publicznych J.Krzywonia co do wybranych przetargów inwestycyjnych przeprowadzonych w 2009 roku Komisja przy 4 głosach „za”, 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się nie wnosi uwag.

Radna D.Wąsowicz-Hołota zaprotestowała przeciwko ograniczaniu funkcji kontrolnej Komisji Rewizyjnej w ten sposób, że przez kilkanaście minut osoba mająca udzielać wyjaśnienia w zakresie omawianej tematyki tj. pan naczelnik Ryszard Tasarek udowadniał i przekonywał, że nie może udostępnić dokumentów, a następnie unikał udzielania wyczerpującej odpowiedzi na zadawane pytania. Zachowanie to nie zostało zauważone przez Przewodniczącego, co świadczy o złym prowadzeniu prac komisji.
Przewodniczący  odpowiadając radnej na postawione zarzuty powiedział, iż wielokrotnie pytał radną D.Wąsowicz-Hołotę, jakie dokumenty jeszcze przedstawić i prosił o postawienie wniosku bądź zapytań dotyczących badanej sprawy.

Ad 3
Radna D.Wąsowicz-Hołota w związku z brakiem informacji na temat zwycięzcy konkursu oraz wykonawcy dokumentacji projektowej biblioteki i kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej wniosła o przygotowanie takiej informacji w tym wyciągu z KRS.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godzinie 15:36 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Wieczorek

Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1211, Wersja 1