Protokół 78/10 Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (wygasły...)

Protokół nr 78/10
posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 27 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów, Naczelnik Wydziału Inicjatyw
i Przedsiębiorczości L.Barcik.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Analiza systemu szkolenia w sporcie szkolnym w gminie Nysa.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
3. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego w Rusocinie.
4. Sprawy różne wolne wnioski.

Ad 1
Obecny na posiedzeniu Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów przedstawił wyniki współzawodnictwa sportowego szkół w województwie opolskim za rok szkolny 2008/2009.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji w przedmiotowej sprawie udział wzięli radni: M.Janusz, J.Wojdyło, D.Grabowiecki, J.Satora. Poruszono kwestię słabych wyników szkół miejskich oraz dobrych lokat w zestawieniu szkół wiejskich. Stwierdzono, iż jednak najważniejsza nie jest baza sportowa,
a zaangażowanie i powołanie nauczycieli wychowania fizycznego. Brakuje
w szkołach trenerów z pasją, poświęcających się pracy. Brakuje również motywacji finansowych dla zaangażowanych nauczycieli.

Ad 2.
Obecna na posiedzeniu Komisji Naczelnik Wydziału Inicjatyw
i Przedsiębiorczości L.Barcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego
dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 7 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
Ad 4
Po wizytacji Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie w dniu
6 maja 2010 r. (posiedzenie 77 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej) Komisja
nie wnosi uwag i nie zgłasza wniosków w przedmiotowej sprawie.

O godzinie 13:45 Komisja udała się do Rusocina w celu spotkania
się z członkami tamtejszego Klubu Sportowego oraz zwizytowania obiektu sportowego w tym sołectwie.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 14:50 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Jan Satora
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 2722, Wersja 2
Początek strony