Porządek 82/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (wygasły...)

Porządek 82/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 18 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nysie J.Kordasz, kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, Skarbnik Miasta M.Lisoń, Zastępca Burmistrza R.Walawender, podinspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki A.Złotowska
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)    wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na likwidacji poradni stomatologicznej w Głuchołazach, Rynek 12-14,
b)    ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy nysa za I półrocze roku budżetowego.
2.    Zapoznanie się i zaopiniowanie sprawozdania z działań podjętych w związku z podpisaniem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
3.    Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa”.
4.    Zapoznanie się z programem akcji „Lato w Gminie Nysa 2010”.
5.    Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1a
Obecna na posiedzeniu komisji kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nysie J.Kordasz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na likwidacji poradni stomatologicznej w Głuchołazach, Rynek 12-14. Natomiast obecna na posiedzeniu kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Miejską w Nysie
o projekcie uchwały Rady Powiatu.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na likwidacji poradni stomatologicznej w Głuchołazach, Rynek 12-14.

Ad 1b
Obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy nysa za I półrocze roku budżetowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy nysa za I półrocze roku budżetowego.

Ad 2
Obecna na posiedzeniu kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła sprawozdaniem z działań podjętych w związku z podpisaniem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Jako wprowadzenie do tematu została przedstawiona prezentacja o Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn oraz historii jej wdrażania w Europie. Następnie kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń omówiła kolejne podjęte działania wynikające z podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przez Gminę Nysa.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Komisja przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących
się sprawozdania z działań podjętych w związku z podpisaniem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Ad 3
Obecny na posiedzeniu Zastępca Burmistrza R.Walawender przedstawił projekt „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa”. Wyjaśnił, ze projekt dotyczy planowanego przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nysa, położonej w Nysie przy Rynku, oznaczonej, jako działki nr 14, 15 i 16 k.m.33 o powierzchni łącznej 0,2570 ha. Regulamin przetargu ma zabezpieczyć Gminę Nysa przed nieprawidłową zabudową, bądź pozostawieniem przez inwestora niezabudowanego terenu.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.

Radny P.Smoter wnioskuje o sporządzenie niezależnej ekspertyzy prawnej potwierdzającej możliwość wyegzekwowania zapisów „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa” wobec właściciela posiadającego prawo własności nieruchomości, •a nie prawo wieczystej dzierżawy.
Komisja przy 3 głosach „za” i 4 głosach przeciw odrzuciła wniosek radnego.

Komisja pozytywnie przy 5 głosach „za” i 2 głosach przeciwnych zaopiniowała projekt „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa”.

Ad 4
Obecna na posiedzeniu podinspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki A.Złotowska przedstawiła program akcji „Lato w Gminie Nysa 2010”. Poinformowała, iż półkolonie w Gminie prowadzić będą: Stowarzyszenie
Ad Astra oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa K.E.N. Oprócz tego na terenie Gminy odbędzie się wiele ciekawych warsztatów, zabaw, konkursów, zawodów itp. Imprez organizatorami, których będą m.in.: Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie, Klub Sportowy „Polonia”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Ekonomik”, Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” Nysa, Ludowy Zespół Sportowy Konradowi, Liga obrony Kraju, Fundacja „Pro Lege”, Komenda Powiatowa Policji w Nysie, Nyski Dom Kultury, Miejska
i Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze swoimi filiami, Ognisko Artystyczne. W okresie wakacyjnym Gmina Nysa będzie organizatorem wielu imprez plenerowych w tym m.in. Pleneru Malarskiego, Festiwalu Ognia i Wody, Dni Twierdzy Nysa 2010.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Komisja zapoznała się z programem akcji „Lato w Gminie Nysa 2010”.

Ad 5
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji
o godzinie 13:11 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Jurczak


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1714, Wersja 1
Początek strony