Protokół 96/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół 96/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 22 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1215. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Pani R. Rozmus reprezentująca Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Terenowy Zespól Doradztwa w Nysie, Pan R. Chabasiński reprezentujący Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Nysie, Zastępca Burmistrza Nysy R. Walawender, Skarbnik Miasta M. Lisoń, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Tasarek, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A. Rosa, Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Rudkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Kolejno przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia komisji :
1.    Omówienie realizacji programów pomocowych dla rolnictwa.
2.    Zapoznanie się i zaopiniowanie regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa, położonej w Nysie przy Rynku, oznaczonej jako działki nr nr 14,15 i 16 k.m.33 o powierzchni łącznej 0,2570 ha
3.    Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych za I półrocze 2010 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1.    nadania nazwy rondu,
2.    sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa(dot. dz.nr 10/15 poł. w Nysie obręb Wróblewskiego),
3.    sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 144/3 położonej we wsi Konradowa),
4.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Goświnowice,
5.    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Piłsudskiego i Głuchołaskiej w Nysie,
6.    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010r,
7.    ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze roku budżetowego,
8.    zmiany budżetu gminy Nysa na 2010rok,
9.    uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
5.    Zapoznanie się z pismem PHU „RÓŻA” dot. wniosku o zmianę  zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ulicę Kruczkowskiego.
6.    Zapoznanie się z pismem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Zarząd Oddziału w Nysie w sprawie propozycji wprowadzenia nazw ulic w Nysie .
7.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji w sprawie zorganizowania przystanku dla autobusów MZK.
8.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji złożony w dniu 11.05.2010r w sprawie naprawy zdewastowanego ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Gierczak .
9.    Zapoznanie się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku.
10.     Sprawy bieżące, wolne wnioski.
11.    Zakończenie posiedzenia

Ad 1.
Pani R. Rozmus- Gach reprezentująca Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Terenowy Zespół Doradztwa w Nysie poinformowała o programach pomocowych które w tym momencie są do dyspozycji rolników i mieszkańców wsi. Od  28.06.2010 rusza nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  rusza  na tworzenie i rozwój mikroprzeciębiorstw – to jest dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenach wiejskich. Można składać wnioski na dofinansowanie do dużych przedsięwzięć i to przedsięwzięcie musi być powiązane z zatrudnieniem osób lub osoby w tym przedsiębiorstwie. Można również składać wnioski na zaliczkę  do działań do wysokości 50 % kwoty dofinansowania. Od 1 czerwca do 31 sierpnia można również składać wnioski na zalesianie. Nadal są dostępne środki dla rolników i  osób, które prowadza przedsiębiorstwa na terenach wiejskich .Dostępne są programy : „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, które się składa przez lokalną grupę działania. Planowane są jeszcze na ten rok dwa działania: Ułatwienie start młodym rolnikom”
i renty strukturalne, ale czy rusza tego nikt nie wie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami tych programów zapraszamy do Ośrodka Doradztwa.
 Pan R. Chabasiński reprezentujący Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Nysie poinformował , że biuro w Nysie zajmuje się przyjmowaniem wniosków od rolników z całego powiatu i płatnościami jednorocznymi na wniosek rolników. Poinformował również o ilościach złożonych wniosków w roku 2009 i 2010 oraz przeznaczonych środkach.
Zestawienie wniosków oraz wypłaconych kwot stanowi załącznik do protokółu.

Ad 3
Temat dotyczący : Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych za
I półrocze 2010 roku. – przeniesiono do omówienia na kolejne posiedzenie komisji
w dniu 29 czerwca br.

Ad 4.1
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa omówił projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu.
Projekt uchwały dotyczy nadania nazwy „Rondo Solidarności” rondu u zbiegu ulic Szlak Chrobrego i Józefa Bema.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „za” i 1 głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

Ad 4.2
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Dotyczy działki nr 10/15 położonej w Nysie obręb Wróblewskiego.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa(dot. dz.nr 10/15 poł. w Nysie obręb Wróblewskiego),

Ad 4.3
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa  omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej .
Dotyczy działki  nr 144/3 położonej we wsi Konradowa.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących  się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 144/3 położonej we wsi Konradowa).

Ad 4.4
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda omówił projekt uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Goświnowice.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym  się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Goświnowice.

Ad 4.5
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda omówił projekt uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Piłsudskiego i Głuchołaskiej w Nysie.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 7  głosach „za” i  2 głosach  wstrzymującym  się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Piłsudskiego i Głuchołaskiej w Nysie.


Ad 4.6
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda omówił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010r.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Radny D. Grabowiecki wnosi o przedstawienie informacji właściciela terenu co do zamierzeń dotyczących terenu U31 A.
 
Radny  J. Kanonowicz uważa, że jeżeli przystępujemy do zmiany planu U31A to również tą zmianą powinno się  objąć teren U31.

Komisja przy 2 głosach „za” , 5 głosach przeciwnych , 2 głosach wstrzymujących się negatywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10
z dnia 31 marca 2010r.

Ad 4.8
Skarbnik Miasta M. Lisoń  omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2010rok.
Zastępca Burmistrza Nysy R.Walawender omówił wykaz zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu gminy na 2010 rok.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 3  głosach „za” ,głosach, 4 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2010rok.
W obecności 7 radnych.

Ad 4.7
Skarbnik Miasta M. Lisoń  omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze roku budżetowego.
Komisja przy 7  głosach „za” ,głosach, 1 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze roku budżetowego.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.Ad 2.
Zastępca Burmistrza R. Walawender poinformował, że regulamin był już przedmiotem obrad Komisji Oświaty, oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów .W związku z tym że były pytania wątpliwości w stosunku do tego materiału, który radni otrzymali wcześniej jest naniesiona poprawka a dotyczy ona paragrafu 7 punkt 11”b”.
Poinformował również, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów złożyła wniosek, aby do regulaminu wnieść zapis, zakazujący sprzedaży nieruchomości przed wybudowaniem.
Treść regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa, położonej w Nysie przy Rynku, oznaczonej jako działki nr nr 14,15 i 16 k.m.33 o powierzchni łącznej 0,2570 ha stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Urbanistyki również uznała, iż należy wnieść taki zapis w regulaminie  wobec czego :
Komisja wnioskuje o wykreślenie w paragrafie 7 treści punktu 16 i wprowadzenie w to miejsce zapisu zakazu sprzedaży nieruchomości przed wybudowaniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowania obiektu, zgodnie z zapisami regulaminu wraz  z ustaleniami prawno-finansowymi.

Komisja przy 5 głosach „za” , 2 głosach przeciwnych , 2 głosach wstrzymujących się zaopiniowała  regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa, położonej w Nysie przy Rynku, oznaczonej jako działki nr nr 14,15 i 16 k.m.33
o powierzchni łącznej 0,2570 ha wraz z powyższym wnioskiem.


Ad 4.9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa” – przełożono do omówienia na kolejnym posiedzeniu komisji w dniu 29 czerwca br.


Ad 5
Komisja zapoznała się z pismem PHU „RÓŻA” dot. wniosku o zmianę  zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ulicę Kruczkowskiego wysłuchała wyjaśnień wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.
Treść pisma w załączeniu do protokółu.

Komisja przesyła pismo do załatwienia panu burmistrzowi i oczekuje propozycji zuchwały przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ulicę Kruczkowskiego zgodnie z pismem PHU „RÓŻA”.
Powyższe przyjęto jednogłośnie.

Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady F.Kamienik przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nysie ul. Świętojańska 6 .
Treść pisma stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przesyła pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych
w Nysie przy ul. Świętojańskiej 6 do opinii Pani Burmistrz .

Poniższe tematy przełożono do omówienia na kolejnym posiedzeniu komisji
w dniu 29 czerwca 2010r.:
1.    Zapoznanie się z pismem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Zarząd Oddziału w Nysie w sprawie propozycji wprowadzenia nazw ulic w Nysie.
2.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji w sprawie zorganizowania przystanku dla autobusów MZK.
3.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji złożony w dniu 11.05.2010r w sprawie naprawy zdewastowanego ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Gierczak .
4.    Zapoznanie się z wykazem osób i rodzin ubiegających się o najem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Nysa w bieżącym roku.
5.    Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Komisji zawarty w protokole nr 94/10 dot. przebudowy ul. Karugi.

Ad 10
Radna D. Pasieka  wnioskuje o przedstawienie informacji dotyczącej remontów przedszkoli – kwota 150 tysięcy złotych zawarta w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2010rok ( ile środków na które przedszkole).Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o 15, 15 godzinie zamknął posiedzenie komisji .Protokółowała:
J.Chałas
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1730, Wersja 1
Początek strony