Protokół 94/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół  94/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 25  maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1210. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  A.Rosa, Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B.Rudkowski,  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R.Raczek, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda, Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik , Specjalista  Wydziału Lokalowego J. Kulig.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Kolejno przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia komisji:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1) wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej gminie Zawadzkie na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w miesiącu maju 2010 roku,
2)  zmiany budżetu gminy Nysa na 2010r,
3) sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargów,
2.Zaopiniowanie listy dodatkowej osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkaniowych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2010.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
5.Zapoznanie się z pismem Pana St. Pacek dotyczącego wniesienia sprzeciwu do uchwały nr XLV?672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
6.Zapoznanie się z pismem mieszkańców w sprawie złego stanu nawierzchni drogi przy ul. Karugi.
7.Zapoznanie się z pismem Senatora RP oraz ewentualne rozważenie zmiany lub poprawki w uchwale RM z dnia 29 czerwca 2006roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nysa.
8. Zapoznanie się z pismem IR.PR.0063/3/10 dot. wyrażenia opinii w sprawie budowy drogi w ulicy Wiosennej.
9. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek radnego K.Wawryczuka zawartego
w protokóle Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów nr 85/10 z dnia 24 marca 2010r.
10. Zakończenie obrad.


Ad 1.1

Skarbnik Miasta M.Lisoń - omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej gminie Zawadzkie na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w miesiącu maju 2010 roku oraz zmiany budżetu gminy Nysa na 2010r.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Komisja pozytywnie jednogłośnie ( 7 „za”) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej gminie Zawadzkie na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w miesiącu maju 2010 roku.

Ad 1. 2
Skarbnik Miasta M.Lisoń - omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010rok.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Komisja pozytywnie jednogłośnie ( 7 „za”) zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu na 2010rok.

Ad 1. 3
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki  A. Rosa – omówił projekt uchwały
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargów.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Komisja przy 5 głosach „za” i 4 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargów.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik sprawozdania
z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006
z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
Sprawozdanie w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „Za” i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła sprawozdania
z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006
z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
 
Ad 4
Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik omówiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
Projekt uchwały w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 5 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.

Ad 2.
Specjalista  Wydziału Lokalowego J. Kulig przedstawiła listę dodatkową osób
i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkaniowych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2010 oraz udzieliła szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
Lista w załączeniu do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „za i  2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała listę dodatkową  osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkaniowych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2010.

Ad 5
Przewodniczący Komisji K.Wawryczuk  odczytał pismo Pana St. Pacek dotyczącego wniesienia sprzeciwu do uchwały nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
Treść pisma pana St. Packa w załączeniu do protokółu.
Na zapytania radnych szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielał obecny na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki
M. Ruda.
Komisja zapoznała się ze skargą  Pana St. Pacek dotyczącego wniesienia sprzeciwu do uchwały nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi
i przekazuje skargę do realizacji w drodze obowiązującej procedury.
Powyższe zostało przyjęte przy 7 „za”  , 2 głosach  wstrzymujących się.
 
Ad 6
Przewodniczący Komisji K.Wawryczuk  odczytał pismo mieszkańców w sprawie złego stanu nawierzchni drogi przy ul. Karugi.
Treść pisma w załączeniu.

Komisja zapoznała się z pismem  mieszkańców w sprawie złego stanu nawierzchni drogi przy ul. Karugi i przesyła je do opinii Pani Burmistrz.Ad 8.
Przewodniczący Komisji K.Wawryczuk odczytał pismo IR.PR.0063/3/10 dot. wyrażenia opinii w sprawie budowy drogi w ulicy Wiosennej.
Treść pisma w załączeniu.

Komisja przy 5 głosach „za” , 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie opiniuje wniosek pani burmistrz w sprawie wprowadzenia zadania „budowa drogi w ulicy Wiosennej” do budżetu na rok bieżący w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z niezbędnymi na ten cel środkami w wysokości 30 tysięcy złotych.

Ad 7
Komisja zapoznała się z pismem Senatora RP dotyczącego zapytania czy na terenie miasta i gminy Nysa obowiązuje przepis uchwalony przez Radę Miejską w Nysie, który nakazuje, aby każdy z psów niezależnie od wielkości i rasy nosił kaganiec.
Pismo w załączeniu do protokółu.
Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B.Rudkowski – poinformował członków komisji o zapisach obowiązującego regulaminu  utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Nysa.
Treść zapisu regulaminu w przedmiotowej sprawie w załączeniu do protokółu.

Komisja po zapoznaniu się z pismem Senatora RP przesyła pismo do pani burmistrz celem wyrażenia opinii.

Ad 9.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek radnego K.Wawryczuka zawartego w protokóle Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów nr 85/10 z dnia 24 marca 2010r.
Treść odpowiedzi oraz materiał fotograficzny przekazane przez radnego
w załączeniu do protokółu.
Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił obecny na posiedzeniu Komisji Naczelnik  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa  R.Raczek .

Ad 10.
Radny Z. Papis wnioskuje o wysypanie tłuczniem drogi od 22-stycznia w stronę garaży


Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14 40 zamknął posiedzenie Komisji.


Protokółowała:
J.Chałas

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Wawryczuk

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1619, Wersja 1
Początek strony