Protokół nr 82/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół 88/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 12 maja 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:02. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, Wiceburmistrz R.Walawender, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Admów, Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik, Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, Prezes Zarządu Nyskiej Energetyki Cieplnej – Cz.Foks.
Przewodnicząca komisji stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Informacja o działalności spółki gminnej – Nyska Energetyka Cieplna w 2009 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
4. Zaopiniowanie projektu w sprawie uchwały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
5. Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych w 2009 roku w działach 801, 851, 853, 854.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2010.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.


Ad 1
Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Nyskiej Energetyki Cieplnej – Cz.Foks przedstawił informację o działalności spółki w 2009 roku. Prezes Zarządu poinformował, iż spółka wygenerowała zysk bilansowy brutto w kwocie 669 048,33zł, co oznacza, że w porównaniu do roku 2008 roku wynik finansowy był wyższy o 640 799,83zł. W roku 2009 poprawiła się również płynność finansowa.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała działalność spółki gminnej – Nyska Energetyka Cieplna w 2009 r.

Na salę posiedzeń o godzinie 12:18 wszedł radny A.Wieczorek, wobec czego w obradach uczestniczy 9 członków komisji.


Ad 2
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok omówił obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń. W załączniku nr 1 zostały zawarte zwiększenia budżetu głównie są to wpływy związane
z dofinansowaniem zewnętrznym projektów
Załącznik nr 2 omówił obecny na posiedzeniu Wiceburmistrz R.Walawender.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 6 głosach „za” i 3 głosach przeciwnych zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa
na 2010 rok.

Ad 3
Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Inicjatyw
i przedsiębiorczości L.Barcik omówiła sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006
z perspektywą na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Nysa”.

Ad 4
Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Inicjatyw
i przedsiębiorczości L.Barcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.
Projekt stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/506/04 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”.

Ad 5
Obecny na posiedzeniu Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Admów przedstawił informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych w 2009 roku w działach 801, 851, 853, 854.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych w 2009 roku w działach 801, 851, 853, 854.

Ad 6
Obecna na posiedzeniu Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2010.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie przy 8 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym
się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa
na rok 2010.

Ad 7
Radny A.Wieczorek złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych
z oszczędności przetargowych na pilne wykonanie przeprawy mostowej
do przyczółka Całpica w Goświnowicach na rzece Cielnica zerwanego
po ostatniej powodzi.
Uzasadnienie: zerwany most, jako jedyna dostępna droga uniemożliwia dojazd do posesji, na której mieszka starsza schorowana osoba (90 lat) i inne osoby, a także do pól za rzeką Cielnica największego pracodawcy gospodarstwa rolnego w Goświnowicach.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Radny R.Wajdzik ponowił prośbę do Burmistrza Nysy o przeznaczenie środków finansowych na dokumentację boiska do siatkówki i koszykówki
w Kępnicy.
Komisja wniosek przyjęła przy 6 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Komisji
o godzinie 14:32 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodnicząca Komisji
Teresa Sordyl

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.07.2010. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 1491, Wersja 1
Początek strony