Protokół nr 74/10 Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 26 lutego 2010r. (wygasły...)

Protokół nr 74/10
posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
w dniu 26 lutego 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Odwiedziny wybranych placówek oświatowych.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2009 – 2011.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1.
Komisja ustaliła, iż na kolejnym posiedzeniu w dniu 5 marca 2010r. wizytować będzie Gimnazjum nr 2 w kontekście tematu: „innowacje wdrażane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nysa”.
Ad 2.
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata
2009 – 2011 Komisja będzie kontynuować na kolejnym posiedzeniu.
Ad 3.
Komisja jednogłośnie (7 głosami „za”) wnioskuje o:
- udostępnienie wykazu przeszkolonych terapeutów upoważnionych
do realizacji programów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- podanie podstawy prawnej obligującej realizatorów projektów finansowanych z GPPiRPA i GPPN do zatrudniania wyłącznie przeszkolonych terapeutów.

Komisja ustaliła, że posiedzenie planowane na dzień 2 kwietnia 2010 roku zostanie przeniesione na dzień 9 kwietnia 2010 roku na godzinę 12.00
i jednocześnie komisja wnosi o zaproszenie na to posiedzenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeutów Centrum Profilaktyki Uzależnień  oraz Pani L.Ciastoń
w związku z tematami obrad: „Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Funkcjonowanie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nysie”

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 13:00 zamknął posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
D.Cichawa
  Przewodniczący Komisji
                                    Oświaty i Spraw Socjalnych
                                     Zygmunt Jurczak
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1488, Wersja 1
Początek strony