Protokół 83/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół 83/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 10 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Kierownik Targowiska Miejskiego R.Czapczyński , naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska St. Filipiak, inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Rudkowski,  naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa R. Raczek, kierownik Biura Polityki Społecznej K. Godyń, naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości
L.Barcik, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M. Ruda, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Z. Puczkowska-Kajling.
Przewodnicząca Komisji Teresa Sordyl  stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek Komisji przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Informacja o działalności Targowiska Miejskiego za 2009r - zaopiniowanie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1) wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20,
2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,
3) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
4) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
5) przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Tryton.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania  publiczne w roku 2009r.
4. Zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji w dniu 17 lutego 2010r w sprawach: wybudowania toalet w pawilonie sportowym  w Goświnowicach, opracowania w 2010 roku dokumentacji na boisko siatkówki i koszykówki w Kępnicy, przedłużenia i podwyższenia łapacza piłek na boisku LZS Jędrzychów.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 
Ad 1
Informację o działalności Targowiska Miejskiego za 2009rok przedstawił obecny na posiedzeniu komisji Kierownik Targowiska R. Czapczyński.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację o działalności Targowiska Miejskiego za 2009rok.

Ad 2.1
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda omówił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.

Komisja przy 8 głosach „za” i 1 głosie  wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.

Ad 2.2
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska St. Filipiak omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
Powiedziała między innymi, ze zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Miejska jest zobowiązana w terminie do 31 marca poprzedzającego rok budżetowy podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody bądź nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Środki funduszu sołeckiego utworzonego w oparciu o ustawę przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy.
Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej do 30 % .
Fundusz sołecki wygasa z końcem roku nie przechodzi na rok kolejny.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Ad 2.3
Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Rudkowski omówił projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Opowiedział między innymi , że zgodnie z art.7 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest zezwolenie. Rada Miejska w drodze uchwały określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca , który chce uzyskać stosowne zezwolenie.

Komisja przy 8  głosach „za” i  1 głosie wstrzymującym się   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

O godzinie 13,25 radny Wieczorek opuścił obrady komisji wobec czego w komisji udział bierze 8 radnych.

Ad 2.5
Naczelnik Wydziału Kultury Z. Puczkowska - Kajling omówiła projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Tryton.
Projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Tryton” z przeznaczeniem na konserwację rzeźby Chrystusa Salwatora Muni ze szkarpy narożnej budynku przy ul. Rynek 22  w Nysie w wysokości 20 761,60 złotych, co stanowi 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 7  głosach „za” i  1 głosie wstrzymującym się   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Tryton.
 
Ad 2.4
Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L. Barcik omówiła projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie (przy 8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Ad 3.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania  publiczne w roku 2009r. omówiła obecna na posiedzeniu Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie (przy 8 głosów „za”) przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania  publiczne w roku 2009r

Ad 4.
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji w dniu 17 lutego 2010r w sprawach : wybudowania toalet w pawilonie sportowym w Goświnowicach, opracowania w 2010 roku dokumentacji na boisko siatkówki i koszykówki w Kępnicy, przedłużenia i podwyższenia łapacza piłek na boisku LZS Jędrzychów.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 5.
Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 13.57 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J. Chałas

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1447, Wersja 1
Początek strony