Protokół nr 87/10 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa (wygasły...)

Protokół nr  87/10
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 9 marca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz prezes Spółki Wodociągi                               i Kanalizacja „AKWA” w Nysie Z. Konik, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska S.Filipiak, inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska                        B. Rudkowski,  naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa                         R. Raczek, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M. Ruda, Kierownik Biura Polityki Społecznej K. Godyń. Obradom Komisji przysłuchiwał się mieszkaniec Nysy Z. Piszczek.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Wawryczuk stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do protokółu.
Porządek dzisiejszego posiedzenia komisji przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:    
1. Analiza potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków mieszkańców gminy Nysa oraz zaopiniowanie informacji o działalności gminnej spółki – Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” za rok 2009 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20,
2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,
3) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności                        w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
3. Zapoznanie się z pismem mieszkańców w sprawie wykonania ulicy bocznej Orląt Lwowskich.
4. Zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną Panu G. Salskiemu w sprawie podjęcia działań w celu uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 roku dot. przeniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym przy ul. Słowiańskiej 21-23.
5. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek radnej Z. Papis złożony na posiedzeniu komisji w dniu 9.02.2010r. w sprawie utwardzenia drogi prowadzącej do osiedla „OAZA”.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania  publiczne w roku 2009r.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.
Informację o działalności gminnej spółki – Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” za rok 2009 rok przedstawił obecny na posiedzeniu komisji prezes Spółki Wodociągi                        i Kanalizacja „AKWA” w Nysie Z. Konik.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.

Radny Jan Kanonowicz - wnioskuje, aby pozyskane w 2010 roku wolne środki finansowe przeznaczyć na remonty dróg po Funduszu Spójności oraz naprawy   zniszczeń dróg po okresie zimowym.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała działalność gminnej spółki – Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” za rok 2009.

Ad 2.1
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda omówił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy 6 głosach „za” i 1 głosie przeciwnym  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Nysie przy ul. Podolskiej 20.  

Ad 2.2
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska St. Filipiak omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy  6 głosach „za” i  1 głosie wstrzymującym się   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                  w budżecie Gminy Nysa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Ad 2.3
Inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Rudkowski omówił projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Komisja przy  4 głosach „za” i  2 głosie wstrzymującym się   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Ad 3.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców w sprawie wykonania ulicy bocznej Orląt Lwowskich i przekazuje je do merytorycznego wydziału w celu przygotowania opinii w sprawie.
Pismo stanowi załącznik do protokółu.

Ad 4.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią udzieloną Panu G. Salskiemu w sprawie podjęcia działań w celu uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nysie z dnia                      27 lutego 2008 roku dot. przeniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym przy ul. Słowiańskiej 21-23.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 5.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek radnej Z. Papis złożony na posiedzeniu komisji w dniu 9.02.2010 w sprawie utwardzenia drogi prowadzącej do osiedla „OAZA”.
Wnioskodawczyni nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią z uwagi na to, że w odpowiedzi nie wskazano działań prowadzących do szybkiego utwardzenia omawianej drogi.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 6.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania  publiczne w roku 2009rok przedstawiła obecna na posiedzeniu komisji Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania  publiczne w roku 2009rok.  

Ad 7.
Radny D. Grabowiecki – ponowił wniosek w sprawie przesunięcia znaku zakaz zatrzymywania się w kierunku Placu Staromiejskiego przy przejściu dla pieszych pomiędzy Placem Paderewskiego a wejściem do parku miejskiego (przy drodze do kotłowni  szpitala) z uwagi na nie otrzymanie ostatecznej odpowiedzi odnośnie sposobu załatwienia sprawy.

Radny D. Grabowiecki – na prośbę mieszkańców Osiedla Nysa - Południe złożył wniosek o  zabudowanie rowu biegnącego pomiędzy ulicą Kusocińskiego a ulicą Zwycięstwa.  

Wobec zrealizowania porządku przewodniczący o godzinie 1450 zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodniczący Komisji
Urbanistyki i Rolnictwa
Kazimierz Wawryczuk
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.04.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 1292, Wersja 1
Początek strony