Protokół nr 80/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 29 stycznia 2010r. (wygasły...)

Protokół 80/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 29 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:15. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek, Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło
10 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał
się następująco:
1. Informacja o pozyskanych przez Gminę Nysa zewnętrznych środkach finansowych w 2009 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty
dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”,
b) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
c) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.
3. Rozpatrzenie pisma lokatorów budynku mieszkalnego
przy ul. Słowiańskiej 21-23 w Nysie w sprawie anulowania uchwały
nr XVIII/251/08 z dnia 27 lutego 2008r. w przedmiocie zbycia
w/w budynku mieszkalnego.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik przedstawiła informację o pozyskanych przez Gminę Nysa zewnętrznych środkach finansowych w 2009 r. Poinformowała iż w 2009r. Gmina Nysa złożyła w sumie 64 wnioski z czego dofinansowanie uzyskało
38 wniosków na łączną kwotę 10.423.325,87zł z czego 17 wniosków dotyczyło programu odnowy wsi.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (10 głosami „za”) przyjmuje informację
o pozyskanych przez Gminę Nysa zewnętrznych środkach finansowych
w 2009r. i nie zgłasza do niej uwag.

Ad 2a
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (10 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne
na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

Ad 2b
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości L.Barcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (10 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Ad 2 c
Obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok, który wyjaśnił, iż zamiany dotyczą m.in. zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i obowiązku wprowadzenia tych środków finansowych
do budżetu. Poinformował również, iż zmiany dotyczą również środków
z inwestycji, które miały być zrealizowane w 2009 roku, ale z różnych przyczyn nie mogły dojść do skutku, a które należy wprowadzić do budżetu na 2010rok. Dokładnych informacji i wyjaśnieni w temacie środków
z przeznaczeniem na inwestycje udzielił obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R.Tasarek.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja jednogłośnie (10 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.

Ad 3
Przewodnicząca komisja T.Sordyl odczytała pismo lokatorów budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 21-23 w Nysie w sprawie anulowania uchwały nr XVIII/251/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w przedmiocie zbycia
w/w budynku mieszkalnego.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się z pismem zwraca się o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej uchwały Rady Miejskiej nr XVII/ 258/08 z dnia
27 lutego 2008 r. na kolejne posiedzenie komisji.

Ad 4
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 13:16 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.03.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 3512, Wersja 3
Początek strony